Anne Bamford och det tredimensionella klassrummet

Vår konkreta värld är tredimensionell. Allt som kan ses och interageras i den fysiska, konkreta världen är tredimensionellt. För att vi ska uppleva vår omgivning tredimensionellt behöver vi två ögon eftersom det är det som skapar djupseendet.

En 3D-projektor använder miljontals mikroskopiska digitala speglar som reflekterar ljuset. Ljuset skapar i sin tur två bilder på en och samma skärm, en bild för vänster öga och en för höger öga och med hjälp av 3D-glasögon kombineras de två bilderna och det vi ser upplevs som tredimensionellt.

I ett forskningsprojekt har Anne Bamford studerat om och hur 3D-teknik kan användas i undervisningen. För barn är det ibland svårt att förstå det som inte går att se och Bamford menar att visuellt lärande ökar elevers förståelse. Genom att kunna se helheten förstår man lättare de olika delarna. Med 3D-animationer är det lättare för eleverna att se strukturer och förstå hur saker och ting fungerar. Den förstärkta verklighet som 3D-tekniken ger har visat sig vara väldigt effektiv när det gäller elevers förståelse och lärande. Kort om resultaten från projektet:

 • Koncentrationen ökar.
 • Studieresultaten förbättras.
 • Elever föredrar att se framför att höra.
 • Lärarna anser att eleverna lär sig mer med 3D.
 • Elever får en djupare förståelse för samband och helhet.
 • Elever kommer ihåg mer detaljer och kunskapen sitter i längre.

Bamford kommer ursprungligen från Australien och är idag professor vid University of the Arts i London samt chef för International Research Agency. Hon är erkänd nationellt och internationellt för sin forskning inom konst, utbildning, läs- och skrivkunnighet och visuell kommunikation. Bamford förespråkar att barn ska erbjudas så många möjligheter och resurser som möjligt i sitt lärande i motsatt till att lärandet, som det många gånger gör idag, ska begränsas till en smalare väg.

The 3D Classroom i Helsingborg

Helsingborgs Stad och Sensavis har inlett ett projket där syftet är att stärka skolorna i deras användande av The 3D Classroom och bidra till att förbättra inlärningen för eleverna.

Syftet med projektet är att deltagande pedagoger genom sina kunskaper bland annat ska:

 • Nyttja och sprida kunskaper och styrkor om The 3D Classroom internt.
 • Skapa och delta i nätverk mellan skolor i Helsingborg.
 • Inspirera till nytänkande i lektionsgenomförande.
 • Konstruera lektionsupplägg och utvärdera dessa tillsammans för förbättrade resultat.
 • Att vara med och utifrån en pedagogisk utgångspunkt utvärdera nytt innehåll i produkten under året.

Ladda ner the 3D in Education White Paper här.

Estetiska ämnens positiva effekt på elevers lärande

Bamford har tidigare forskat om hur konst och kultur i lärande kan påverka individen, och hur vi genom estetiska uttrycksformer som konst, musik och drama kan förbättra vårt lärande och växa som människor. Resultaten finns publicerad i boken The Wow factor: Global research compendium on the impact of the arts education.

Bild: Rachel Johnson under licensen CC-BY-ND 2.0