Bedömning för lärande – ett kraftfullt verktyg

bfl-blogg

Bedömning för lärande (BfL) anses vara ett av de mest kraftfulla verktyg som finns för att höja elevernas prestationer. När det gäller det som sker i klassrummet i interaktionen mellan lärare och elever har BfL visat sig ge höga effekter. Andra faktorer som har en påverkan på elevresultaten är exempelvis eleven, skolan och hemmet.

För att överföra forskningsresultat till praktik behövs det oftast konkreta exempel eller förslag på hur undervisningen kan se ut. Att som lärare få stöd i hur teoretiska modeller kan tillämpas direkt i undervisningen kan därför vara av extra stor vikt.

BfL är ett förhållningssätt som fångar upp hela undervisningen från planering till genomförande och utvärdering. BfL kan beskrivas med hjälp av fem strategier:

  1. Klargöra, delge och skapa förståelse för mål och kriterier,
  2. Skapa aktiviteter som visar var eleverna befinner sig i lärandeprocessen,
  3. Utforma nyanserad och framåtriktad respons,
  4. Aktivera eleverna som resurser för varandra och
  5. Aktivera eleverna som ägare av den egna lärandeprocessen.

Att utveckla sin undervisning med hjälp av BfL

Under detta läsår deltar 57 lärare i en  fortbildning kring BfL vid Pedagogiskt center i Helsingborg. Syftet är att pedagoger med utgångspunkt i aktuell forskning reflekterar över sin praktik och utifrån dessa gör förändringar som på ett effektivt sätt stödjer elevers lärande.

Utbildningen erbjuder en teoretisk inramning för varje strategi samt konkreta exempel eller förslag på hur arbetet kan konkretiseras i den egna undervisningen. Mellan träffarna testar deltagarna något av det som har presenterats på seminariet för att sedan dela med sig av goda exempel och erfarenheter till varandra. Gruppen gästas ibland av lärare som berättar om hur de arbetar med en strategi och visar på exempel från den egna praktiken. Via kollegialt lärande utökas den pedagogiska verktygslådan bland annat med digitala verktyg.

Under läsåret kommer deltagarna ges möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter genom inlägg i bloggen Bedömning för lärande i praktiken. Varje inlägg kommer vara kopplat till en av nyckelstrategierna.

/Andreia Balan, lektor och Mona Andersson, teamsamordnare.

Har du frågor om utbildningen eller andra liknande utbildningar kontakta pedagogisktcenter@helsingborg.se