Elevledda utvecklingssamtal – en win win-situation

En del av vårt uppdrag som lärare är att fortlöpande informera eleven och dess vårdnadshavare om elevens utveckling och i Helsingborgs stad ska en stor del av informationen finnas dokumenterad i Unikum. Enligt skollagen innebär bestämmelserna vidare att vi ska ha ett utvecklingssamtal minst en gång per termin. Hur samtalet ska gå till finns inga fasta direktiv för, men däremot ger Skolverket ut allmänna råd i ämnet. Där står till exempel att läraren bör: ”ge förutsättningar för ett trepartssamtal mellan eleven, vårdnadshavaren och läraren som präglas av respekt och förtroende mellan parterna”. Vidare står där att det är viktigt att elev och vårdnadshavare är delaktiga i samtalet.

Vår erfarenhet är dock att eleven är den som oftast kan minst om sin egen kunskapsutveckling, trots att det är hen som står i fokus, och att trepartssamtalet oftast består av två parter som talar (lärare och vårdnadshavare). Under åren har vi försökt involvera eleven mer – göra hen mer delaktig – genom att till exempel be denne sammanfatta de punkter vi pratat om under utvecklingssamtalet, såväl allmänt omdöme, utvecklingsområden som styrkor. Delaktigheten kändes större, men inte tillräcklig och därför bestämde vi oss för att låta eleven själv få hålla i sitt utvecklingssamtal.

Så som vi arbetar är vi fortfarande huvudansvariga för samtalet; att kalla till möte, att rätt information ges, att det är tydligt vem som är ansvarig för vad samt för att informera om hur skolan kan agera för att främja elevens fortsatta utveckling. (Det finns dock inget som hindrar att eleven även kallar till mötet) Att eleven sedan håller i utvecklingssamtalet innebär att denne:

  • hälsar välkommen till mötet
  • berättar om sin psykosociala skolsituation – allmän trivsel
  • sammanfattar sina skriftliga omdömen som hen har läst igenom i Unikum (vi ser till att lyfta fram såväl styrkor som utvecklingsområden och som lärare stöttar man genom att förklara och exemplifiera)
  • utvärderar tidigare mål
  • sätter upp nya mål
  • ger förälder utrymme att kommentera och ställa frågor (förälder uppmanas att förbereda denna punkt)
  • ger mentor utrymme att kommentera och komplettera
  • avslutar mötet i tid

Mentor stöttar och fyller i vid behov.

Genom att eleven håller i samtalet är det ju nödvändigt att hen har läst igenom de omdömen som finns – och detta är den största vinsten med den här samtalsmodellen! Att läsa om och reflektera över omdömena gör att eleven får större kunskap om sitt lärande. Många av våra elever berättade att första gången de läste i Unikum var då de själva skulle hålla i sitt utvecklingssamtal. Skrämmande! Tragiskt – men egentligen inte så värst förvånande. Elevens tidigare erfarenheter var ju att det ändå var mentorn som berättade allt som var relevant samt att mamma eller pappa fyllde i eller ställde frågor. Eleven var inte särskilt delaktig egentligen.

Skolverket skriver i sina råd att det är viktigt ”att läraren visar tilltro till och har positiva förväntningar på elevens möjligheter att utveckla ett ökat eget ansvar för och inflytande över sitt skolarbete. Eleven kan vidare bidra till delaktighet genom att vid utvecklingssamtalet själv värdera och beskriva sitt skolarbete…” Det är dock mycket lättare för eleven att själv göra denna värdering om hen har fått tid att förbereda den, anser vi. Våra mentorselever ges därför möjlighet att logga in i Unikum på en mentorstid någon vecka innan utvecklingssamtalet och uppmuntras även att läsa igenom omdömena igen hemma. Vad gäller värdering har vi även lagt till en viktig punkt som sällan finns med i de färdiga mallar vi ska fylla i inför utvecklingssamtalet och sedan föra över till elevens IUP och det är: ”Vad fungerar bra? Vilka är dina styrkor?” Genom att eleven själv får formulera det så tycker vi att man som lärare har positiva förväntningar och att allt inte bara handlar om att utvecklas utan att också ta hand om och bli stärkt i det som redan fungerar bra.

Elevledda utvecklingssamtal är positivt på fler sätt; eleven övar i att ta ansvar samt hålla i möten och framför allt gör det att hen, som sagt, blir betydligt mer medveten om sin kunskapsnivå genom att vara en aktiv deltagare istället för en passiv mottagare. Det är även positivt för oss som lärare genom att vi får elevens bild och då ges fler perspektiv att förhålla oss till när vi stöttar och beslutar kring elevens vidare utveckling. Elevledda utvecklingssamtal är, enligt forskning i ämnet, ett framgångsrikt sätt att få elever och föräldrar mer medvetna och delaktiga och att få skolpedagogiken att utvecklas. Skolverket menar ju att elevens och vårdnadshavarens delaktighet är viktigt för att man som lärare bättre kan stödja och stimulera elevens lärande. I denna modell får man som lärare mer information om elevens syn på omdömena och kan därmed hjälpa till att hitta bästa möjliga lösningar för att utveckla lärandet – en win win-situation med andra ord!

Vi fortsätter utveckla och utvecklas

Efter att ha arbetat utifrån ovan beskrivna modell ett tag känner vi att vi vill fortsätta utveckla de elevledda samtalen så att de blir ännu mer pedagogiska och kvalitativa – utöka elevdelaktigheten och även skapa större fokus på styrkorna. Detta tänker vi göra genom att låta eleverna ta ännu större ansvar för samtalet samt genom att be eleven ta med ett skolarbete som denne är särskilt nöjd med.

Om du ännu inte börjat med elevledda utvecklingssamtal så hoppas vi du blir inspirerad att göra det inom kort. Det blir en vinst för dig som lärare och framför allt en vinst för eleven. Win-win helt enkelt!

Marina Ljungdahl Karlsson Förstelärare sv/en 4-9 Högastensskolan
Cecilia Bonde E-Twinningambassadör, musiklärare 4-9 Högastensskolan

Källor:

Skolverkets allmänna råd. Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Skolverket 2013
För att läsa mer om forskning se t ex: http://www.skolporten.se/forskning/utveckling/elevledda-utvecklingssamtal/