FAT-diagnoserna ett verktyg för analys och bedömning.

I Ängelholms kommun använder vi oss av diagnoserna ur Förstå och använda tal – en handbok som NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning) gav ut 2010 efter ett samarbete med Alistair McIntosh, Professor på universitetet i Tasmanien och deras norska motsvarighet NSMO (Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplaeringen).  FAT-diagnoserna finns för F-klass till åk 9 och har inriktning mot förståelse och användning av tal. Det finns en lärarhandledning kopplad till diagnosernas uppgifter där man som lärare kan få stöd för hur man kan arbeta vidare för att stärka kunskaperna hos eleverna.

Vilket stöd läraren kan ge eleven grundar sig på de resultat eleverna visat på diagnosen. Syftet är att man som lärare genom diagnoserna ska kunna få möjlighet att diagnostisera missuppfattningar och svårigheter inom taluppfattning. Handboken ger förslag och underlag för att kunna hjälpa elever att reda ut svårigheter.  För att ytterligare stötta lärarna har vi nu med hjälp av Excel (se mall nedan) sett till att det automatiskt kommer upp 3 olika diagram över totalresultatet – hela gruppen, flickor, pojkar. Dessutom får man ett spindeldiagram över procentuell fördelning av resultat per uppgift på sin grupp.

psnv alla psnv flickor psnv pojkar

Bildförklaring: Åk 4 – på ett rektorsområde. Antal rätt för alla elever i en årskurs kan se ut så här fördelat på procent. Vi har också valt att visa hur det ser ut för pojkar respektive flickor, eftersom  forskningen visar att det under mellanstadietiden sker en förändring mellan könen både vad det gäller intresse och kunskap.

psnv spindel en skola

Vi har valt att visa procentuella fördelningen över årskursens resultat även på uppgiftsnivå eftersom vi i analysarbetet vill kunna använda diagnoserna för att förbättra undervisningen. Det blir här tydligt vilka delar vi måste fördjupa oss i för att få upp elevernas kunskapsnivå.

När alla skolor lämnat in sina resultat sammanställer vi dessa till ett nytt spindeldiagram där vi kan se hur det ser ut på de olika skolorna i förhållande till varandra. Detta för att vi ska kunna analysera och  hjälpa varandra att öka måluppfyllelsen för eleverna. Man kan tydligt se i spindeldiagramen de förbättringsområden samt givetvis även de områden där vi redan idag har en hög måluppfyllelse.

Vår förhoppning är att man lyfter resultaten och analyserar dessa så att undervisningen förbättras. Kan man öppna upp och använda sig av ett kollegialt lärande vid analysen så hjälps man åt med förbättringsarbetet. Gentemot eleverna är det viktigt att vi använder diagnoserna formativt. Här har lärarna ett stort ansvar.

psnv spindel flera skolor

Exempel spindeldiagram, fler skolor åk 4.

Här kan man se vilka uppgifter där flera elever fallerar. På uppgift 27 handlar det om subtraktion med växling där eleverna har stora svårigheter och vi ser att vi måste arbeta grundligt med området. Uppgift 7-11 handlar om decimaltal vilket eleverna ännu inte arbetat med, har eleverna en säker taluppfattning har det här visat sig vara en enkel match, men så fort det uppstår en osäkerhet så märks det på resultatet.

För att det enkelt ska gå att följa sina elever ligger det färdigt en flik per årskurs som passar till diagnoserna. Tanken är att detta dokument följer elevgruppen och att det blir ett underlag för bedömningen i matematik utöver det formativa analyserande arbete som det ger oss lärare en synlighet över. Eftersom det har visat sig svårt att mäta huvudräkningsuppgifterna på ett likvärdigt sätt finns dessa inte med just nu.  Boken syftar till att hjälpa lärare att med en medveten undervisning undvika att skapa missuppfattningar.

”Bland skolans viktigaste uppgifter är att se till att alla elever utvecklar god taluppfattning, god problemlösningsförmåga samt kommunikativa förmågor och färdigheter. Som kursplanen uttrycker det: för att kunna fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna tolka och använda det ökade flödet av information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället behöver vi förstå och använda matematiker.”

/Ulrika Broman


Ladda ner vår mall till FAT-diagnoser som även fungerar till nedanstående alternativa uppgifter: