Flippa fokus till det som verkligen är viktigt

Ett flippat klassrum kan fördjupa relationer, förbättra lärmiljöer, öka elevers ansvar för det egna lärandet och alla elever har möjligheten att få personligt anpassad utbildning. Genom en medveten förändring av lektionsinnehållet kan du rikta fokus på eleverna och deras lärande.

Vad handlar det flippade klassrummet om?

I det flippade klassrummet “The Flipped Classroom”, eller det omvända klassrummet, får eleverna möjlighet att ta del av lektionsgenomgångar utanför klassrummet och istället på lektionstid bearbeta och förstå innehållet tillsammans med lärare och kompisar.

Att flippa handlar om att vända på, i det här fallet att vända på det traditionella klassrummet. Vända på begreppet där genomgångarna sker på lektionstid och tid för läxor och reflektion läggs efter skoltid. Fokus ligger på eleverna, var eleverna befinner sig i sin inlärningsprocess och hur eleverna ser på den information de inhämtat. Det som kommer först är eleverna, utifrån det bestäms lektionsinnehållet istället för tvärtom.

Lektionsgenomgångarna kan bestå av en videofilm, wiki, podcast eller text på en blogg. Det kan vara en egenskapad eller en redan färdigställd lärresurs. Eleverna kan gå igenom materialet så många gånger de vill och behöver innan nästa lektion. Tiden och utrymmet eleven får tillsammans med läraren blir på det sättet mer innehållsrikt än när läraren endast föreläser eller förmedlar information. Lektionstiden kan istället ägnas åt fördjupning, analys, individuell anpassning samt feedback.

När det talas om det flippade klassrummet ligger fokus ofta på film, men förespråkare menar att det centrala är elevfokus och relationen mellan lärare  och elev, inte att det sker med just filmer.

Fördelarna är att eleverna får möjlighet att lära sig i sin egen takt, genomgångarna finns alltid tillgängliga och tid för verkligt och fördjupat arbete finns i klassrummet. Förespråkarna menar också att ett flippat klassrum har potential att engagera eleverna även i andra områden än just det ämne som är flippat. De är närvarande och blir på ett nytt sätt mer medvetna om sitt eget kunskapsinhämtande.

Nackdelar kan vara att eleverna saknar internetuppkoppling eller dator i hemmet samt att risken att dåliga föreläsningar i klassrummet förflyttas till webben istället. Det innebär ett större ansvar för eleven att aktivt ta del av undervisningen. Det blir givetvis också av stor vikt att pedagogen använder den “nya” lektionstiden till välplanerat, pedagogiskt och bra innehåll och aktiviteter som faktiskt är värdefulla för eleverna.

flippade-klassrummet-braneback

Bild: Karin Brånebäck, licens CC BY NC SA.

Det flippade klassrummet ÄR:

 • ett medel att förbättra interaktion och personlig kontakt mellan elever och lärare.
 • en lärmiljö där elever tar ansvar för sitt eget lärande.
 • ett klassrum där läraren är en “guide on the side” snarare än en “sage on the stage”.
 • en blandning mellan direkta instruktioner och konstruktivt lärande.
 • ett klassrum där elever som är frånvarande på grund av exempelvis sjukdom inte behöver hamna efter eller lämnas utanför.
 • ett klassrum där innehållet sparas för återanvändning och utvärdering.
 • ett klassrum där alla elever är engagerade i sitt eget lärande.
 • en plats där alla elever kan få personligt anpassad utbildning.

Det flippade klassrummet är INTE:

 • en synonym för filmklipp på webben. Många förknippar flippat klassrum med filmer. Det är interagerandet och det aktivt meningsfulla lärandet som sker i mötet med eleverna som är det allra viktigaste. Den tiden som frigörs genom att exempelvis erbjuda filmer utanför klassrummet istället för svåra uppgifter att klara av på egen hand.
 • att ersätta lärare med filmer.
 • en webb-kurs.
 • elever som arbetar utan struktur.
 • elever som spenderar sin tid med att stirra på en datorskärm.
 • elever som arbetar isolerat.

Fritt översatt från The Flipped Class: What it is and What it is Not. – av Jon Bergmann, Jerry Overmyer and Brett Wilie.

Intresserad av att veta mer?

Utvald bild: Katelyn Kenderdine under licensen CC-BY 2.0