Före-Under-Efter SETT

I början av maj åker 118 pedagoger, skolledare och personal från flera avdelningar på förvaltningen till SETT för att tillsammans ta del av innovativa arbetssätt. I samband med SETT kommer ca en tredjedel av oss att passa på att besöka förskolor och skolor i Nacka och Sollentuna för att låta oss inspireras av deras arbetssätt.

SETT är en kombinerad mässa och konferens vilken fokuserar på modernt och innovativt lärande. Varje år samlas förskole- och skolpersonal i Stockholm för att lära av varandras sätt att arbeta samt för att bygga nätverk kring det som berör oss mest, nämligen barns och elevers utveckling och lärande. Målet att öka barns och elevers lärande samt utveckla deras färdigheter och förmågor med hjälp av innovativa arbetssätt som ökar deras motivation och delaktighet i lärsituationer.

I år har Utvecklingsavdelningen tagit initiativ till ett nytt grepp för att allt det vi lär, tar del av och erfar ska komma verksamheten och våra kollegor till godo. Vi kallar greppet för Före–Under–Efter SETT. Utgångspunkten är att det som vi möter under en mässa och konferens, som SETT, ska bidra till utveckling av våra verksamheter.

Genom att träffas Före SETT skapar vi en gemensam bild kring vad det är vi vill få ut av konferensen. Vi väljer ut ett antal föreläsningar vi vill lyssna på tillsammans utifrån det huvudfokus var och valt: ledning, IKT i förskolan, allmän IKT, bedömning och språkutveckling. Vi samtalar också om hur vi kan dela erfarenheter från övriga föreläsningar med varandra samt diskuterar den förväntansbild som finns på att vi som åker till SETT ska bidra till att sprida det vi är med om till våra kollegor.

Under SETT kommer vi att använda oss av sociala medier som till exempel Twitter och blogg för att ni, våra kollegor på hemmaplan, ska kunna få del av det vi lär under konferensen. Vi kommer även att använda oss av gemensamma reflektionsverktyg så att vi kan fånga upp tankar och idéer kring hur vi vill utveckla våra respektive verksamheter utifrån det vi tar del av under föreläsningar, studiebesök och möten med kollegor.

När vi kommer hem Efter SETT kommer vi att vara fulla av idéer kring hur vi kan vidareutveckla våra praktiker. För att dessa idéer ska få gott fäste behöver vi uthållighet och stöd. I det arbetet är kollegor och chefer naturliga samarbetspartners. Vi på Utvecklingsavdelningen vill gärna bidra i ert arbete genom att ge stöd kring förändrings- och utvecklingsprocesser.

Välkomna att följa oss under och efter SETT via bland annat Twitter, Instagram och blogg.

/Lisbeth