Förskoleklassen som är bäst på matte

Syftet med processutbildningen för förskoleklassen under våren 2016 var att lyfta förskoleklassen som sin egen skolform och identitet utifrån skolverkets förtydligande mål. En av sex skolor som deltog var Gläntanskolan.

Carolina Garphorn, förskollärare i förskoleklassen på Gläntanskolan, minns hur en lärare sagt att hon inte hade något “mattehuvud” som barn. När Carolina frågade sin farmor vad det betydde fick hon svaret att felet låg hos läraren som inte visste hur man skulle lära ut matematik till olika sorters människor.

Idag ser Carolina matematiken som något mycket roligt och användbart och hennes farmors uttalande har påverkat henne att bli den lärare hon är idag.

På Gläntanskolan arbetade man 2015 med att göra matematiken rolig och intressant. Det blev mycket praktisk matematik både inomhus och utomhus med fokus på att hitta matematiken i vardagen.

Som en del i processutbildningen för förskoleklassen frågar Carolina sina elever vad de tycker är roligast och vad de vill arbeta mer med och de svarar att de vill arbeta mer med matematik. Därför skapar Carolina matematiska problem som eleverna ska lösa på egen hand eller i grupp.

Vid ett tillfälle får eleverna i uppgift att fundera ut hur klassen ska gå vidare med intresset för matematik. En elev hör av sig till Carolina på lördagen och har fått en idé om att göra ett eget matematiskt problem.

– Jag känner att jag har utmanat eleverna i deras lärande kring matematik. De har fått nya matematiska kunskaper och förmåga att tänka utanför boxen och se att det finns problem utan en given lösning, säger Carolina.

Det vi lär nu fastnar i hjärnan för alltid

I Carolinas presentation kan du ta del av hela arbetet med bakgrund, genomförande, matematikproblem och avslutande reflektioner.

Förskoleklassens verksamhet ska ta vid där förskolan slutar och ta till vara på det barnen kan och ge möjlighet att utveckla sitt lärande. Syftet är enligt Ulrica Ekstrand, rektor på Gläntanskolan, att med leken och lusten som drivkraft ge förskoleklassbarnen möjlighet att lära känna skolans värld och målet är att de ska inhämta kunskaper genom lek, skapande och eget utforskande för att utvecklas så långt som möjligt.

– Pedagogerna i förskoleklassen har därför påbörjat ett arbete med pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens tankar och lärande och i förskoleklassen handlar det ju till stor del om att ta tillvara just på barnens egna tankar. I vårt systematiska kvalitetsarbete har vi också identifierat att vi behöver arbeta vidare med att skapa former för elevinflytande och delaktighet, säger Ulrica.

I syfte att föra vidare det arbete med matematik som Carolina påbörjat kommer hennes roll att bli utvecklingsledare. Ett syfte med det är också att utmana den traditionella bild av matematikundervisning som finns menar Ulrica och citerar en av eleverna i förskoleklassen.

“Matte finns överallt. Till och med i mitt huvud.”