Inkluderande lärmiljöer och pedagogisk dokumentation i förskolan

Nicandersgatan förskola ligger i ett lägenhetshus i centrala Helsingborg och bakom tegelväggarna rymmer sig en egen liten värld. Ordet miljö, och lärmiljö, får här en helt ny betydelse.

Förskolan är en av fyra i St. Jörgens förskoleområde, här träffar jag förstelärare Emma Lewis och pratar om hur de just nu arbetar med lärmiljöer och pedagogisk dokumentation för att få en hållbar utveckling.

Det här läsåret arbetar förskolorna utifrån utvecklingsområdet Hållbar utveckling – med fokus på lärmiljö och pedagogisk dokumentation. För att hela tiden utveckla sitt tänk och sin verksamhet vill man med detta utvecklingsområde arbeta med värdegrund, barnsyn och kunskapssyn på ett fördjupat sätt. Både lärmiljö och pedagogisk dokumentation har förskolorna arbetat med länge. Emma menar att genom att fördjupa sig i lärmiljöer och pedagogisk dokumentation kommer arbetssättet och förhållningssättet resultera i en hållbar utveckling.

St Jörgens förskolor

På St. Jörgens förskolor arbetar man Reggio Emilia-inspirerat. Deras bärande tankar bygger till stor del på visionen Våga språnget – vinn världen och utgår ifrån att:

 • utveckla barnets tilltro till sin egen förmåga
 • ta vara på barnets nyfikenhet
 • miljön väcker barnets lust att lära
 • dokumentationen synliggör barnets lärande
 • tillsammans är vi betydelsefulla

Att skapa inkluderande lärmiljöer

Förskolorna har en önskan om att öka kunskapen om lärmiljöns betydelse för alla barns utveckling och lärande. De vill lära sig att skapa och utveckla inkluderande lärmiljöer.

– En inkluderande lärmiljö är en lärmiljö som möter alla barn på många olika sätt. En lärmiljö som skapar möten mellan barn, en lärmiljö där barn kan utmanas tillsammans med andra men också själv. Den ska innehålla material som lockar alla sinnen och utmanar barnen i sin lek och i sitt utforskande, säger Emma Lewis.

Med lärmiljöer som skapar många olika mötesplatser och som bjuder in till kommunikation och samarbete tror St. Jörgens förskolor att barnen utvecklas och stimuleras på ett bra sätt. På ett sätt som får dem att vilja utforska sin omvärld.

För att kunna skapa hållbara lärmiljöer arbetar de just nu med ett lärmiljökontrakt. I kontraktet står vilka typer av rum och miljöer som varje barn på de olika förskolorna ska ha möjlighet att möta. Exempelvis:

 • bygg och konstruktion
 • ateljé/verkstad
 • vatten
 • fantasilek
 • musik och drama
 • digital teknik

– I kontraktet går vi in på detaljerna! säger Emma.
I byggrummet ska barnen till exempel möta material som bjuder in till olikheter, material som bjuder in till utforskande i olika byggtekninska lösningar som lutning, friktion, material av olika storlek, tyger av olika textur och så vidare. Detta för att sedan kunna mäta läroplanens mål på ett hållbart sätt och utmana barnen på rätt nivå. Emma poängterar att lärmiljöerna ska utmana varje barn.

Barnen själva är också involverade i processen med att skapa lärmiljöer.

– Det känns viktigt att fördjupa oss i våra lärmiljöer, de har en oerhört viktig roll. Med stora barngrupper är det viktigt att ha en välfungerande lärmiljö som kan agera den tredje pedagogen. En lärmiljö där barnen hittar enkelt och som lockar till lek och utforskande gör det möjligt för oss att arbeta i mindre grupper och vara nyfikna pedagoger, säger Emma.

Pedagogisk dokumentation

Syftet med pedagogisk dokumentation på St. Jörgens förskolor är bland annat att använda det som ett verktyg för att följa upp, utvärdera och utveckla de pedagogiska processerna hos både barn och pedagoger. Ett exempel på pedagogisk dokumentation i verksamheten är reflektionsprotokoll, där reflekterar pedagogerna tillsammans med kollegor samt med barnen kring stunder och möten, saker de gjort tillsammans.
– Tillsammans med barnen och i våra team tittar vi på filmer och bilder från våra projekt och utifrån observationerna reflekterar vi kring vilket lärande som sker och vilket utforskande vi sen kan bygga vidare på, säger Emma.

Att öka medvetenheten om organisation, innehåll och genomförandets betydelse för barns utveckling och lärande är också en del av syftet med att använda sig av pedagogisk dokumentation. S:t Jörgens förskolor arbetar med den pedagogiska dokumentationen på flera sätt. Det finns en Berättelsebok där pedagogerna använder sig av bilder och text, i Fronter arbetar man med dokumentationen för att skapa delaktighet med föräldrarna och sen finns det all dokumentation som syns på väggar i bild och text för barnen.
– Vi vill hela tiden fördjupa vår förståelse för vad barnen säger och gör tillsammans. Vi vill också fortsätta hitta nya verktyg och nya sätt att kunna utveckla vår pedagogiska dokumentation. Det är när vi reflekterar tillsammans med barnen och i den pedagogiska dokumentationen som vi synliggör lärandet, fortsätter Emma.

Emma tror att det finns mycket att inspireras av utifrån St. Jörgens förskolors sätt att arbeta, även om man arbetar på en förskola som inte är Reggio Emilia inspirerad. Bland annat genom saker som att:

 • ha ett nyfiket och utforskande arbetssätt
 • ett lyssnande förhållningssätt
 • att dela barnen i mindre grupper, vilket skapar många små möten barnen emellan
 • utveckla  lärmiljön
 • reflektera, reflektera, reflektera!

Just nu arbetar alla förskolorna i området med Tema: Barns relationer till en plats. Vi hinner inte prata så mycket om det, men precis innan vårt möte ska avslutas utbrister Emma:
– Jag hade ett helt fantastiskt möte idag med de yngsta barnen på vår avdelning. Det var ett helt otroligt möte. Det var vårt första lillmöte och jag hade lagt ut deras uppstartsbilder på en matta, satt igång iPaden på filmning och så lät jag de gå in. Jag har inte hunnit se filmen än, men det är något speciellt med den här glädjen att hitta sin egen bild!

Sedan vårt möte har temat fortgått men mer om det hoppas vi på att få höra en annan gång!!