Pedagog Helsingborg eller…

… Pedagog Skåne Nordväst Detta är den riktning vi är på väg i med den här bloggen. Vi ska skapa en sajt för pedagoger i regionen som ska vara inspirerande, utmanande, stödjande för pedagogerna i verksamheterna. Syftet med att skapa en samlad webbsajt för Skåne Nordväst är att lyfta fram goda exempel på bra praktiker […]

Före-Under-Efter SETT

I början av maj åker 118 pedagoger, skolledare och personal från flera avdelningar på förvaltningen till SETT för att tillsammans ta del av innovativa arbetssätt. I samband med SETT kommer ca en tredjedel av oss att passa på att besöka förskolor och skolor i Nacka och Sollentuna för att låta oss inspireras av deras arbetssätt. […]

Google Apps till Helsingborgs skolor

Helsingborgs skolor kommer till hösten ha tillgång till Google Apps for Education (GAFE). Det har arbetats i bakgrunden med detta under hösten och vintern. Skälet är främst att många pedagoger i staden efterfrågar verktygen för att kunna effektivisera sitt arbete i allmänhet och undervisningen i synnerhet.  Dessutom vill många nå längre när det kommer till […]

Utvärdering – en termin med Matematiklyftet

En utvärdering i form av en enkät har genomförts efter att ha arbetat med Matematiklyftet under en termin. De deltagande lärarna har under denna tid genomfört modulen Taluppfattning. 75% av deltagarna har besvarat enkäten. Utvärderingen har visat att 92% (av de som besvarat enkäten) anser att det de främst har tagit med sig i sin […]

Lekplatser i Helsingborg

Inför läsårsstarten i årskurs ett, hade vi många frågor och idéer. Skolans tema för läsåret var beslutat redan sedan våren till ”Hälsan på Drottninghög” och att vi skulle ta emot ett 45-tal nya elever i årskurs ett stod också klart. Vi valde att göra ett lekplatsprojekt. Hur gör vi för att nå målen med den […]

Hur är en bra app?

Bra och mindre bra appar finns det gott om. Hur är då en bra app? En app kan vara bra i ett visst sammanhang men antagligen till och med dålig i ett annat. Med andra ord, ingen lätt fråga att svara på. Hur kan du då hitta just den appen som kan vara ett guldkorn […]

Inga händer upp

Andra strategin i ”Bedömning för lärande” handlar om att skapa aktiviteter som ger information om var eleverna befinner sig i sitt lärande. Dessa aktiviteter har även funktionen att stimulera elevernas tänkande och öka deras engagemang. Olika metoder har prövats i detta syfte varav jag här tar upp en av dem. En beprövad och ganska enkel […]

Elevledda utvecklingssamtal – en win win-situation

En del av vårt uppdrag som lärare är att fortlöpande informera eleven och dess vårdnadshavare om elevens utveckling och i Helsingborgs stad ska en stor del av informationen finnas dokumenterad i Unikum. Enligt skollagen innebär bestämmelserna vidare att vi ska ha ett utvecklingssamtal minst en gång per termin. Hur samtalet ska gå till finns inga […]

Konstruktiv länkning

Det finns tillfällen när man stöter på begrepp som sätter ord på det man kämpat med att formulera. Mitt möte med konstruktiv läkning var ett sådant tillfälle. I mitt arbete på Utvecklingsavdelningen är ett av mina uppdrag att arbeta med bedömnings- och betygssättningsfrågor. Under senare år har det blivit allt tydligare att bedömning är mer […]

Vi vill bli VASSA ute (och inne)!

Med hjälp av forskningsmedel vill vi utveckla utomhuspedagogik tillsammans med ny teknik. Hur kan tekniken i nya mobiler eller surfplattor hjälpa oss i ett lärande på olika platser? Projektet har arbetsnamnet, VASS, som står för ”Virtuell värld möter autentisk värld i ett sinnligt, samlat lärande”. Sedan 2012 deltar vi i ett forskningsprojekt, där vi med medel, […]