Kollegahandledning – Lärare utvecklas tillsammans

Samhället förändras och våra barn och ungdomar använder i allt högre grad informations- och kommunikationsteknik (IKT), för att söka information, kommunicera och publicera. För våra unga är teknik ett naturligt verktyg i lärprocessen och skolan har idag en utmaning i att möta de unga i detta. Många lärare upplever att det finns ett tydligt behov av stöd när datorn ska lyftas in i lärmiljön och eleverna i högre grad ska använda IKT som verktyg för sitt lärande. Forskning visar att det inte är tillräckligt med föreläsningar och workshops i hur man hanterar teknik för att få en märkbar och bestående förändring av det pedagogiska arbetet, utan för en verklig förändring krävs en strukturerad form för samarbete, återkoppling och reflektion. Lärare som fått stöd av en handledare använder i högre grad strategier och ny kompetens och dessutom fortsätter de att utvecklas efter handledningsperioden. Lärare som fått ta del av handledning visar också ökad förståelse för skolans kärnprocess och vikten av att utveckla strategier för lärande (Joyce and Showers 2002).

Kollegahandledning är en strukturerad modell för kompetensutveckling av lärare som syftar till att stärka integrationen av IKT i lärmiljöer. Genom en tydlig metodik stöttar handledaren kollegor i planering, genomförande och utvärdering av engagerade lektionsaktiviteter med teknik som verktyg. Kollegahandledning sker på den enskilda skolan, pågår under en längre tid, fokuserar på aktiviteter i lärmiljön och utgår från att lärares erfarenhetsutbyte och samarbete gynnar den pedagogiska utvecklingen och elevernas lärande (jfr McKinsey Rapport 2010).

Kollegahandledning öppnar upp lärmiljön och underlättar dialogen kring skolans kärnprocess, det vill säga hur skolan på bästa sätt kan stödja eleverna till meningsfullt lärande och ökad måluppfyllelse. Kollegahandledning syftar till att den enskilda skolan i allt högre grad går mot en lärande organisation där erfarenhetsbaserat lärande och gemensam reflektion kring vårt lärande uppdrag och elevernas resultat är centralt.

I Bjuv genomfördes utbildningen under 4 dagar med vissa moment som genomförs av deltagarna mellan kursdagarna. De aktiviteter som genomfördes under kursdagarna byggde på erfarenhetsbaserat lärande då deltagarna var aktiva i processen och interagerar med varandra. Syftet med utbildningen var att förbereda lärare så att de på bästa sätt kan handleda kollegor på den enskilda skolan.

  • Genom att ta del av en strukturerad handledningsmodell och genom att träna kommunikationsfärdigheter får kursdeltagarna möjlighet att utveckla sin handledningsförmåga.
  • Genom att ta del av goda exempel och genom att tillsammans med andra kursdeltagare skapa engagerande aktiviteter för lärande, får deltagarna möjlighet att öka sin kompetens i hur IKT kan användas i lärmiljön.
  • Genom att utvärdera och reflektera kring upplägg och design av lärande aktiviteter får deltagarna möjlighet att öka sin förmåga att reflektera och värdera läraktiviteter.
  • Genom att reflektera över sin egen roll som Kollegahandledare och genom att formulera en handledningsplan för den enskilda skolan får deltagarna en struktur för handledning.

Den fjärde dagen var vigd åt skolutveckling och visionsarbete, där skolledning och kollegahandledare arbetade tillsammans för att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling och samarbete.

Utmaningar och utveckling

Som modell har kollegahandledning fungerat i stort sett väldigt bra i Bjuv. Trots många motgångar, inte minst med en infrastruktur som varit eftersatt i många år, så har energin, glädjen och viljan att lära nytt lyckats driva utvecklingen framåt på ett mycket imponerande sätt. Det dagliga arbetet som bedrivs av kollegahandledare på skolor och förskolor går inte att ersätta med personer på förvaltningen, eller ens med en anställd IKT-pedagog per skola/förskola. Det är när kompetensen och hjälpen finns på plats, när utmaningen uppstår, som lärare lyckas. Det är när samtalspartnern finns i din arbetsmiljö som diskussion kan utvecklas till diskurs. Det är när kollegahandledaren finns med i situationen som du som lärare vågar göra det som du aldrig gjort förut.

Det är min absoluta övertygelse att kollegahandledning är en av de bästa modellerna för skolutveckling med digitalt stöd. I Bjuv har vi beslutat oss för att sluta med att lösa saker snabbt och ogenomtänkt. Kollegahandledning står för ett beslut att våga växa organiskt, över tid, och med kvalité.

Närbild på skribent Daniel

/Daniel Johansson, Strateg för nästa generations lärande, Barn och utbildningsförvaltningen Bjuvs kommun