Konkretisera mål och kunskapskrav med källvärderingar

Det finns många olika sätt att arbeta med att konkretisera mål och kunskapskrav för eleverna. Från att ha gått igenom pedagogiska planeringar med lärandemål med eleverna har jag gått till att visa på elevexempel för att konkretisera målen för eleverna.

Jag berättar här om ett exempel, när vi arbetade med att skriva källvärderingar. Vi hade under ett par lektioner tagit reda på fakta om syskonreligionerna och dess högtider. Ett kunskapskrav i både religion och svenska är att eleverna ska kunna resonera om källors användbarhet på olika nivåer. Därefter gjorde vi gemensamma källvärderingar i tre nivåer, med hjälp av en uppgiftsspecifik matris.

paulabfl

Matrisen och källvärderingarna sattes sedan upp på väggen i klassrummet.

Eleverna arbetade sedan i en mindre grupp för att göra egna källvärderingar. Innehållet i arbetet handlade om andra högtider än tidigare. Tillsammans tittade vi på film, och grupperna arbetade med att söka information i böcker och på internet. Därefter skrev de källvärderingar och använde sig då av matrisen igen. Vi placerade ut exempel på elevernas källvärderingar på väggen, under matrisen. Detta blev en tillfälle till diskussion där eleverna lär av varandra, ger varandra respons och får tydliga exempel på kvaliteter i olika arbeten. Eleverna uttryckte att de tyckte att matrisen var tydlig och användbar. Dessutom började de nu använda värdeorden. Eleverna fick nya uppgifter och fortsatte att värdera källor. De jämförde sina texter med de som satt uppe på väggen.

paulabfl2

Man kan göra på liknande sätt med olika typer av uppgifter, i skilda ämnen. Lös matematikuppgifter i grupp, titta på kvaliteterna i helklass och använd värdeord från kursplanen t.ex. i en uppgiftsspecifik matris. Låt sedan eleverna arbeta i grupper och sedan byta lösningar med varandra, matrisen tas fram och man jämför med den. Därefter berättar grupperna för varandra om vilka kvaliteter lösningarna hade, och vad man kan förbättra för att nå en högre kvalitet. Då har man dessutom gett varandra kamratrespons!

/Paula Almström, Ringstorpsskolan


STRATEGI 1 – Klargöra, delge och skapa förståelse för mål och kriterier

Tydligt förmedlade mål och bedömningskriterier har visat sig ha positiva effekter på elevernas prestationer och motivation. Att ha en förståelse för vart undervisningen är på väg och på vilka sätt ens prestationer bedöms skapar mer mening i lärandeprocessen och ger bättre verktyg för hur elever kan påverka sitt lärande. Ett visst antal metoder/tekniker kan användas för att arbeta med denna strategi. Dessa kan användas med elever i olika ålder och i olika ämnen. Det som är viktigt är att koppla dem till strukturen i läroplanen och att praktisera användningen av dem tillsammans med eleverna.