Läxor på vetenskaplig grund?

Skolan ska vila på vetenskaplig grund och forskning visar att lärares förhållningssätt är en av de viktigaste faktorerna för elevers resultat. Därför behöver vi ständigt hålla liv i dialogen kring hur lärare arbetar och vilka lärandesituationer lärare skapar. Läxor är i dessa lärandesituationer ett av flera områden att ta i beaktande.

Begreppet läxor avser vanligtvis arbetsuppgifter som elever får göra utanför lektionstid exempelvis för att förbereda sig inför eller för att bearbeta något i efterhand. Forskningsresultaten kring läxor är inte entydiga. En summering av de resultat som finns pekar dock på att vad som är en effektiv läxa bland annat beror på vilken årskurs vi talar om. En summering visar också att en effektiv läxa är:

  • en uppgift som eleverna förstår, men behöver färdighetsträna på
  • en uppgift som är tidsatt, så att tiden det tar att göra läxan är lika för alla elever
  • en uppgift som är väl förberedd av läraren, så att eleverna förstår vad som ska göras
  • en uppgift som är väl avgränsad, så att eleverna kan hantera den
  • en uppgift som följs upp genom samtal i skolan
  • en uppgift som inte kräver föräldrar eller andra som extralärare hemma
  • en uppgift där hemmiljön kan användas och som därmed inte kan göras i skolan.

Läxor på vetenskaplig grund? (pdf) av Jaana Nehez

För en djupare inblick i varför just ovanstående uppgifter är mer effektiva än andra rekommenderas artikeln i sin helhet som är en summering av befintlig forskning kring ämnet. Artikelns syfte är att stimulera till och underlätta fortsatt reflektion och dialog kring just läxor. 

Foto av Alberto G. under CC-by-2.0