Med all rätt

Ellen UR

Åter firar vi årsdagen av Barnkonventionen. FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.

VAD ÄR BARNKONVENTIONEN?
Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

 1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
 2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
 3. Alla barn har rätt till liv och utveckling.
 4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

UR har skapat en programserie för barn i år f-3 som tar upp några av artiklarna ur barnkonventionen, Med all rätt. Programmen är ca 10 min och riktar sig direkt till barnen.

De vuxna ska se till att barnkonventionen följs, men många barn har det svårt ändå. I tio korta dramatiserade berättelser sätts olika artiklar från barnkonventionen in i sammanhang där barn som bor i Sverige kan känna igen sig själva eller sina klasskamrater. Berättelserna belyser barns rättigheter med syftet att ge en ökad förståelse för när dessa rättigheter kränks.

Ämnen som belyses:

 1. Vårdnadstvist – rätt till båda sina föräldrar
 2. Om rätten att få hjälp – barnens bästa ska komma i främsta rummet
 3. Våld i familjen – rätten att inte bli slagen eller misshandlad
 4. Behovet av särskilda resurser i skolan – rätten till utbildning och att inte bli diskriminerad.
 5. Om rätten till meningsfull fritid.
 6. Om rätten till utbildning.
 7. Toppning av idrottslag – alla barn är lika värda
 8. Barnfattigdom – rätten till social trygghet och skälig levnadsstandard
 9. Avvisningsbeslut – barnets bästa ska alltid beaktas i alla beslut om barnet.
 10. Mobbning – Ingen får diskrimineras.

Claire Brandum, medieutvecklare