Om prosjektet Rektorer i aksjon

Det overordnede målet med ”Rektorer i aksjon”, har vært å bedre elevenes læringsutbytte og utjevne resultatene mellom skoler.  På denne måten ønsker vi at elevene skal få et likeverdig tilbud på tvers av skoler. Med utgangspunkt i forskning på fremgangsrike skoler og skolesystem, har vi valgt å videreutvikle kompetansen til skolelederne for å oppnå prosjektets mål:

  1. Utvikle skoleledernes evne til å implementere organisatoriske strukturer og systemer som fremmer best mulig læringsmiljø for elevene
  2. Styrke skoleledernes analytiske kompetanse
  3. Sikre best mulig utnyttelse av skolenes samlede kompetanse og ressurser
  4. Øke skoleledernes kompetanse til å drive skoleutvikling på vitenskapelig grunn
  5. Styrke skoleledernes endringskompetanse

Vår hypotese var at arbeid i lærende nettverk på tvers av nasjoner/skoler ville føre til kompetanseutvikling hos skolelederne. Ved å høre andres perspektiv, reflektere rundt dette med utgangspunkt i egne mål og resultater, ville deltakelse bidra til en større forståelse av egen praksis. Dialogkonferansemodellen ble derfor brukt som metode under hele prosjektet for å legge til rette for skoleutvikling gjennom lærende nettverk.

Forbedrede strukturer og kollektiv utvikling

Metoder, modeller og kvantitative/kvalitative analyseredskap brukt under prosjektet har bidratt til kapasitetsbygging på skolene slik at vi kan arbeide mer kunnskapsbasert. Resultatene viser at skolelederne har forbedret sine evner til å innføre strukturer og systemer. De har også blitt bedre på å utnytte skolens samlede kompetanse og ressurser, noe som har ført til økt kollektiv læring ved skolene. Erfaringer, ferdigheter og kunnskap skolelederne har utviklet gjennom prosjektet har spredd seg i Sandnesskolen.

Påvirkning av elevenes læring og prestasjoner

Dersom skoleutvikling skal lede til varige endringer i praksis (for eksempel av elevens læring) viser forskning at endringer også må gjennomføres i andre praksiser ved skolen, som for eksempel i skoleledelsen. Selv om det enda er for tidlig å konkludere med at skoleledelsens kompetanseutvikling har ført til økt læring hos elevene over tid, ser vi en positiv tendens. Resultatene fra dette prosjektet kan derfor gi innspill på hvordan man kan forbedre elevenes læring og prestasjoner gjennom å utvikle skoleledernes kompetanse.


Dialogkonferanse: ”Rektorer i aksjon” april 2015

Utvikling av skolen gjennom aksjonslæring i teori og praksis

Konferansen retter seg mot deg som er skoleeier, rektor, undervisningsinspektør eller avdelingsleder i skolen, og andre som er interessert i skoleutvikling. Læring fra prosjektet vil bli presentert og forskningsresultater vil bli satt inn i en global sammenheng.  Erfaringsutveksling mellom kolleger og forskere vil være et sentralt element på konferansen. Derfor vil dette også være en god arena for nettverksbygging.

Gjennomgående tema for dagen er hvordan vi kan forbedre elevenes læring gjennom å øke skoleledernes kompetanse. 

Konferansen ”Rektorer i aksjon” bygger på et samarbeidsprosjekt mellom Helsingborg kommune og Sandnes kommune. Prosjektet ble gjennomført i perioden 2012-2014 med støtte fra EU i «Programmet for livslang læring. Prosjektet er er vitenskaplig forankret. Bygger på forskning og er fulgt av forskning.

Program
Konferansen inneholder både forelesninger og parallelle sesjoner i tråd med dialogkonferansemodellen.

Forelesninger
I løpet av dagen kommer du til å få høre foredrag av de internasjonale forskerne professor Andy Hargreaves, the Thomas More Brennan Chair in the Lynch School of Education – Boston College

og Dennis Shirley, Professor of Education, Lynch School of Education – Boston College.

Docent Torbjörn Lund – Universitetet i Tromsø, presenterer resultatet fra sin forskning om ”Rektorer i aksjon”.

Parallelle sesjoner

I de parallelle sesjonene vil du få innsikt i erfaringene fra prosjektet ”Rektorer i Aksjon”. Deltagerne i prosjektet vil ta et ledelsesperspektiv og dele hva de har lært gjennom sine skoleutviklingsprosjekt. De vil vil knytte sin nye kompetanse opp mot ett av de ulike delmålene i prosjektet.

I tillegg til skolelederenes presentasjoner, vil vi i de parallellesesjonene reflektere  rundt hva som er lurt å gjøre som skoleleder for å oppnå vårt hovedmål; øke elevenes læring. Denne delen av programmet  vil bli bli ledet av samtaleledere.

Det vil i løpet av dagen være gode muligheter for å bygge nettverk.

Läs mer: Sammanfattning från projektet Rektorer i aktion