Pedagogiskt nytänkande på skolan där alla lyckas

Pedagogiskt nytänkande på skolan där alla lyckas

“All will succeed” - visionen som bärs av såväl personal som elever på Essa Academy genomsyrar tillsammans med bemötande, digitala verktyg och flexibel inredning skolan. En skola där man bland annat strävar efter att ge eleverna styrkan, självförtroendet och friheten att lära utifrån sina individuella behov och sin egen potential.

Från att vara nära nedstängning vände skolan utanför Manchester från att vara en skola där över 70 procent av eleverna hade underkänt i olika ämnen till att alla elever går ut med godkända betyg.

Värdegrund, lärmiljö och pedagogiskt nytänkande är några av de viktigaste intrycken för en stor grupp från Kunskapsstaden Helsingborg som i november besökte Essa Academy i Bolton, England. I det här blogginlägget delar gruppen med sig av sina reflektioner från resan.

Pedagogiskt nytänkande

2009 fick alla elever på Essa academy en egen iPod touch. Detta var en del i det pedagogiska förändringsarbetet där man tog hjälp av digitala verktyg som en faktor för att förändra en hel skola. År 2014 har dessa bytts ut mot iPad.

Tillgång till lättanvänd och fungerande teknik har varit ett sätt att förändra det pedagogiska arbetet, men givetvis bara en av flera delar. Höga förväntningar på eleverna, transparens på alla nivåer, en lärarkår som skapar tillsammans  samtidigt som ansvaret delas upp  är andra mycket viktiga delar i arbetet som gör att man lyckats så bra.

Det pedagogiska nytänkandet går hand i hand med förändrade lärmiljöer. I filmen nedan finns tankar från besöket, främst utifrån förändrade lärmiljöer samt användning av digital teknik.

Värdegrund utifrån ett inkluderande synsätt

Essa Academy’s gemensamma vision “All will succeed” sätter sin prägel på hela skolan och ägs av både elever och personal. Alla visar en stolthet av att vara en del av skolan.

Vid skolans enda entré skapas en inkluderande miljö där pedagoger, elever och besökare umgås och planerar sitt lärande. Platsen knyter samman skolans olika delar och fungerar tillsammans med den intilliggande öppna matsalen som en naturlig samlingsplats. Den inbjudande, kreativa miljön leder till naturliga kontakter mellan pedagoger och elever. De äter och arbetar tillsammans i den gemensamma samlingssalen på ett naturligt sätt.

Skolan har fokuserat på hur barn verkligen lär sig. Byggnaden och möbleringen inbjuder till ett flexibelt arbetssätt och lärande.

Lärandet är transparent genom att planeringar är öppna och tillgängliga för alla lärare. Det skapar förutsättningar för samplanerande och till att vara varandras kritiska vänner. Samplanering och reflekterat lärande tillsammans (CPD) bidrar här till att fokus ligger på lärande och undervisning.

Genom att individualisera lärprocesserna med hjälp av iTunes U skapas förutsättningar för att utmana varje elev på den nivå den befinner sig, vare sig man är nyanländ eller högpresterande. Elever med exempelvis läs- och skrivsvårigheter får med hjälp av iPadens inbyggda hjälpmedel tillgång till assisterande verktyg för att underlätta i sin lärprocess. iPaden fungerar som ett multimodalt verktyg och har lyckats omdefiniera lärandet (SAMR).

”Framtiden kommer inte att bli vad den har varit”

Flexibla lärmiljöer

Med den digitala tillgängligheten blir lärandet individbaserat och alla elever inkluderas i lärandet utifrån sina förutsättningar och utgångspunkter. Kommunikationen är alltid nära till hands och allt finns samlat på ett och samma ställe. Det är enkelt och det fungerar.

En väldigt tydlig tråd är den flexibla möbleringen som genomsyrar alla klassrum och utrymmen. Flyttbara skåp, whiteboardväggar, informationsskärmar och öar av bord och stolar ger effektiva sätt att använda rummen på. Det är öppet för dialog och många kan vara aktiva på olika sätt samtidigt i ett och samma rum.

På Essa finns en tydlig transparens. I undervisningen använder man sig exempelvis av kurser och material som tillgängliggörs via iTunes U. Där blir lärare och elever varandras hjälp att utvecklas vidare.  Även rent fysiskt är alla lokaler och rum allas, vilket vi kan se bland annat genom att elever och personal inte särskiljs. Förhållningssättet är kollegialt såväl mellan lärare till lärare som elev till elev, men också mellan elev och lärare. Till exempel är eleverna själva i vissa fall lärresurser och får vara med och bygga delar av en kurs, deras åsikter vägs in i processer och de får ansvarsuppgifter som en del i lärandet.

Reflektion kring skapande och kreativa uttryck

Digitala verktyg ger nya möjligheter i en lärmiljö. Tekniken fungerar på Essa som en omdefiniering av skolarbetet genom att möjliggöra skapandet av nya arbetsuppgifter som tidigare var omöjliga. Tekniken är mer än bara ett nytt och fräscht substitut för papper och penna.

Däremot kan ett allt för stort fokus på det digitala också bli något begränsande. Därför tror vi på en kombination av teknik och digitala verktyg med en lärmiljö där man synliggör processer med skapande och kreativa uttryck, både inom skolan och ut mot en verklig mottagare. Detta är något vi tycker vi är bra på i den svenska skolan.

Marina som är förstelärare på Högastensskolan gjorde en film som hon visade för sina elever efter sitt besök!