Rollen av socioekonomisk status i engelskaklassrummet

Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till en likvärdig utbildning. Deras skolresultat och chanser i livet ska inte bero på aspekter bortom deras kontroll, så som deras socio-ekonomiska bakgrund. Tyvärr visar forskning att situationen i Sverige inte är sådan, utan att pedagogisk ojämlikhet har ökat snarare än minskat.

Denna vetenskapliga rapport ämnar undersöka hur och i vilken grad som socioekonomisk bakgrund påverkar elevers skolresultat, samt vilka utmaningar och möjligheter det finns för lärare att skapa en jämlik pedagogik och klassrumssituation. Texten är främst inriktad mot engelskundervisning och mot lärare i det svenska utbildningssystemet.

Denna rapport visar att det finns olika kanaler och nivåer genom vilka socioekonomisk bakgrund påverkar elevernas studieresultat samt engelskaklassrummets arbetssätt, liksom flera implikationer för hur lärare kan sträva mot och utforma en socialt jämlik pedagogik. Genom att anta ett kritiskt förhållningssätt, kan lärare utmana den befintliga predispositionen av ojämlikhet och engagera och ge eleverna makt och ägandeskap över sin kunskap och sitt lärande.

Läs rapporten i sin helhet: The Role of Socioeconomic Status in the EFL/ESL Classroom (pdf)

AndreaAndréa Hofmann von Baltenau is a teacher candidate of English and Social Studies at the Teacher education program at Lund University, Campus Helsingborg. They* have a previous bachelor degree in Gender Studies and are currently living in Malmö. Specific educational areas of interest are critical pedagogy, radical pedagogy, and socially just pedagogy.

*gender-neutral pronoun

E-mail: stv07aho@student.lu.se