Sammanfattning från projektet Rektorer i aktion

I april hölls spridningskonferens Rektorer i aktion för förskolechef, rektor, biträdande rektor, utvecklingsledare på central nivå samt till förvaltningsledning inom förskola och skola. Konferensen hade sin utgångspunkt i projektet Rektorer i aktion och hölls i Helsingborg och i Sandnes.

Det övergripande målet med Rektorer i aktion var att förbättra elevers lärande och minska skillnaderna i resultat mellan elever på olika skolor för att på så vis öka likvärdigheten. Utifrån forskning om framgångsrika skolor och skolsystem valde vi att stärka följande förmågor hos skolledarna för att uppnå projektets mål:

  1. förmåga att implementera strukturer och system för framgångsrik skolutveckling
  2. analytisk förmåga
  3. förmåga att säkerställa god användning av resurser och kompetenser
  4. förmåga att arbeta utifrån beprövad erfarenhet, vetenskapligt förhållningssätt och forskningsresultat
  5. förmåga att genomföra förändringar

Att arbeta i ett transnationellt nätverk byggde på hypotesen att skolledarnas kompetens skulle kunna förbättras ytterligare om de utökade sin förståelsehorisont och därmed fick andra perspektiv på hur de kunde förstå sin egen praktik. Dialogkonferensmodell användes under hela projektet som en metod för att arbeta med skolutveckling på nätverksnivå.

Förbättrade strukturer och ökat kollegialt lärande

Metoder och modeller som använts under projektet har bidragit till ömsesidigt kapacitetsbyggande. Resultaten visar att skolledarna har förbättrat sina förmågor att införa strukturer och system samt organisera och utveckla tydliga kommunikationskanaler där möjligheterna till kollegialt lärande ökar. Det senare har haft en betydande roll i skolutvecklingen på respektive skola. De färdigheter och förmågor som skolledarna har utvecklat har börjat sprida sig i de lokala organisationerna.

Påverkan på elevernas prestationer

Den övergripande analysen tyder på att utvecklingen av skolledarnas färdigheter och förmågor har haft påverkan på elevernas prestationer. Om skolutvecklingsinitiativ ska leda till hållbara förändringar i en praktik (exempelvis på elevernas lärande) behöver förändringar även genomföras i andra praktiker, som till exempel ledarskapet. Resultaten från detta projekt skulle därför kunna ge input på hur man kan förbättra elevernas lärande och prestationer genom att utveckla skolledarnas kompetens.

Medverkande skolor avtackas på scenen

Dokumenterade föreläsningar från konferensen

De skolor som medverkat i projektet från Helsingborg är Wieselgrensskolan, Maria Parkskolan, Västra Ramlösa skola, Elinebergsskolan, Påarps skola och Rydebäcksskolan.