Summering av projektet Ungdomar till arbete

Projektet Ungdomar till arbete som pågått i 2 år avslutas i sommar. Uppdraget från politiken i Helsingborg var att utveckla åtgärder som främjar en flexibel skola. En skola där ungdomar väljer att slutföra sin utbildning. Dvs motverka utanförskap och långsiktigt och hållbart öka ungdomars möjligheter att komma i arbete eller i vidare studier.

Goda relationer, tydlighet och god valkompetens, de tre framgångsfaktorerna projektet utgått från har genomsyrat delprojekten i både grund- och gymnasieskolan. I slutrapporten fokuseras på de delprojekt där vi ser positiva effekter och där lärdomarna vi dragit används i fortsatta delprojekt.

I flera delprojekt har det kollegiala lärandet och lärandemiljön i klassrummet varit i fokus. Hur kan vi delge varandra de positiva erfarenheter vi gör och hur kan vi utveckla lärandet i klassrummet tillsammans. Vi ser positiva effekter ganska snabbt i klassrummet när det kollegiala lärandet utvecklas.

I projektet har vi samverkat med bland annat Arbetsförmedlingen. Tillsammans har vi byggt ett koncept, AF i skolan. Ett sätt att öka motivationen att genomföra och slutföra studierna genom att titta på vad som kan vänta i framtiden och att öka elevernas kännedom om arbetslivets krav. För elever i årskurs 8 har vi skapat en röd tråd som löper under några månader på vårterminen. Ungdomshandläggare från Arbetsförmedlingen går ut till skolorna för att informera och diskutera med eleverna kring bla arbetsgivarnas krav och prognoser inför framtiden. Innan dess har eleverna tillsammans med sin lärare i tex samhällskunskap och sin studie- och yrkesvägledare (syv) jobbat med arbetslivskunskap i klassen. Som ett avslut på den röda tråden går eleverna på en gymnasiemässa där de har möjlighet att träffa de olika gymnasieskolorna. Hela konceptet är en kickstart på gymnasievalet som tar riktig fart i årskurs 9. Med samma utgångspunkt erbjuds även gymnasieeleverna i årskurs 2 AFs seminarier.

De nya allmänna råden kring studie- och yrkesvägledning visar tydligt på att det är hela skolans ansvar att se till att eleverna får den vägledning de behöver. Konceptet AF i skolan där lärare och syv samarbetar för att hjälpa eleverna till väl underbyggda val bidrar också till att öka samarbetet mellan lärare och studie- och yrkesvägledare. Studie- och yrkesvägledningen behöver starta tidigt, redan i årskurs 5 och 6 och då krävs det att lärare och syv samarbetar i högre utsträckning. Rektors engagemang är viktigt för att underlätta och initiera ett sådant samarbete mellan syv och arbetslag. Målet är att vägledningen ska ingå i ordinarie undervisning, egentligen ända från årskurs 1.

Några av lärdomarna med projektet Ungdomar till arbete är att utvecklingsprojekt måste vara ett långsiktigt arbete för att ge maximal effekt. De positiva effekterna kommer relativt snabbt men är svåra att mäta i kvantitativa siffror. En annan viktig lärdom är att rektors engagemang är viktigt för utgången av ett utvecklingsprojekt. Rektors stöttning och envishet har stor betydelse för hur arbetet fortgår.
/Birgitta