Förskoleklassutbildning för 50 pedagoger och skolledare

Vid förskoleklassutbildningens sista träff samlades de pedagoger och skolledare som deltagit i utbildningen under höst- och vårterminen för att presentera sitt arbete. Alla förskoleklasser fick berätta hur de har arbetat med sina förskoleklasser under utbildningens gång.

Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Hur kan vi göra det bättre nästa gång? Det blev en dag för kollegialt lärande och alla fick möjlighet att ställa frågor och ta del av varandras framgångar, motgångar och utmaningar.

Cirka 50 pedagoger och skolledare från 12 olika skolor har deltagit i utbildningen, som är den första riktigt stora satsningen på förskoleklassen i Helsingborgs stad.

Det är en verksamhet som har kommit lite i kläm, eftersom förskoleklassen har arbetat utifrån grundskolans läroplan men med förskolans pedagogik. Förskoleklassen ska fungera som en bro mellan förskolan och skolan och har nu fått ett eget kapitel i den nya reviderade läroplanen, LGR 11.

Från pedagogperspektiv till barnperspektiv

Arbetet med att utveckla förskoleklassens verksamhet och förskoleklassutbildningen startade under vårterminen 2016. Per Dahlbeck och Carina Wällstedt Johansson, som båda arbetar på Pedagogiskt center, ett antal lärare och deras skolledare ingick då i utvecklingsarbetet i form av en pilotutbildning för förskoleklassen.

Parallellt arbetade en projektgrupp, SKA-gruppen, med representanter från skol- och fritidsförvaltningen och pedagogiskt center med det systematiska kvalitetsarbetet. Utifrån det gemensamma arbetet tog man då fram tre viktiga kvalitetsområden:

  • övergången mellan skolformer
  • ta vara på barn frågor
  • barnets utveckling och lärande.

Förskoleklassbildningen under läsåret 2016/2017 bygger på dessa.

Många pedagoger och skolledare har upplevt det positivt att det satsas specifikt på förskoleklassen, eftersom pedagogerna i förskoleklassen i stort deltar i kompetensutveckling som rör grundskolan.

– Utbildningen har bland annat gett verktyg, reflektionsprotokoll och stödmaterial. Ofta jobbar vi som vi alltid har gjort, men här öppnar vi ögonen och tar vara på barnens kunskap och berättelser. Vi är ofta vana vid att arbeta ur pedagogens perspektiv, men istället frågar vi oss vad barnen vill och är intresserad av. Sen har de fått presentera innehållet i sin verksamhet och fått möjlighet till kollegialt lärande, säger Carina Wällstedt Johansson.

Skolledarens roll i utbildningen har bland annat varit att samla och berätta sina tankar om förskoleklassens mål, syfte och innehåll. Både utifrån läroplanen och utifrån kvalitetsområdena. Hur tänkte ni innan kursstart? Vilka tankar, reflektioner och frågeställningar har uppstått? Hur tänker ni framåt? Nedan kan ni se ett videoklipp där skolledare från utbildningen presenterar sina tankar om att skapa en gemensam röd tråd i stadens förskoleklasser.

https://youtu.be/c9gmCSJXuy4

Berättande och kollegialt lärande

Att mötas, utbyta erfarenheter och dela med sig av kunskaper och styrkor kan skapa kollegialt lärande och gemensamma tankar kring hur verksamheten kan utvecklas. På det sista utbildningstillfället samlades alla som deltagit i utbildningen och presenterade sitt arbete. Många pedagoger har tyckt att just detta har varit en viktig del av utbildningen.

– Det har känts både bra och dåligt under utbildningens gång. Det har varit en process och idag har vi fått dela med oss och det har varit bra. Jag har fått bitar från alla dagens redovisningar och fått tänka på varför vi har gjort som vi har gjort, säger en pedagog på Västra Ramlösa skola.

Varje förskoleklass presenterade på avslutningen sin egen berättelse i en mindre grupp. Berättelsen avslutades med en frågeställning eller upplevd utmaning till gruppen. I varje berättelse ingick också barnens egna tankar om det som händer i förskoleklass. Dessa tankar presenterade barnen själva genom filmer som de skapat under läsåret.

– Det har varit roligt att arbeta med de tekniska bitarna och få utvecklas inom det. Men att få träffa andra förskoleklasser och bli inspirerad har varit roligt. Vi brukar inte ses så ofta så det har varit inspirerande, säger en pedagog på Husensjö skola.

Som avslutning av varje berättelse fick hela gruppen en frågeställning.

Vilka tankar väckte denna berättelse?
Vad tar jag med mig till min egen verksamhet?