Globaliseringen av det engelska språket och dess konsekvenser för Sverige

Definitionen av engelska håller på att förändras, både i Sverige och i resten av världen. En sorts förvirring verkar existera i Sverige idag angående vare sig engelska fortfarande bör ses som ett främmande språk, ett andra språk eller om det till och med håller på att utvecklas till ett nationellt språk; jämlikt svenskan i den nuvarande språkstatushierarkin.

Nationell identitet och språk är två sammanlänkade koncept som direkt påverkas av den egendomliga status som engelskan har i Sverige idag.

Hur påverkar det här svenskars uppfattning av nationell identitet?
Hur påverkas ungas gruppkulturer?
Utgör engelskan ett hot gentemot svenskan? Om så är fallet, på vilka sätt?

Dessa är både intressanta och viktiga frågor för lärare i engelska i Sverige att fundera över idag.

Den här uppsatsen utgör en sammanställning av tidigare forskning som gjorts berörande ovanstående frågor. De resultat som presenteras indikerar att trots att engelskan inte utgör ett direkt lingvistiskt hot mot svenskan, så håller det på att bli det dominanta språket i vissa domäner, såsom inom högre utbildning.

Ytterligare visar resultaten att engelskan, genom globaliseringsprocessen, har stor inverkan på etablerandet av gruppkultur för unga. Därtill verkar den här processen förminska betydelsen av nationell identitet för människor överlag. Slutligen visar resultaten att svenskars kunskaper i engelska gradvist börjat uppfattats som ett naturligt kännetecken av att vara svensk.

Läs rapporten i sin helhet: The Spread of Global English: Implications for Sweden (pdf)

Erik Bandh

Erik Bandh is a third-year upper-secondary English and Swedish teacher candidate at Campus Helsingborg, Lund University. In 2013, Erik began his 5-year master’s program for teachers at the University of Gefle before moving to Scania and Lund University for the autumn term in 2015. His main topics of academic interest are Swedish and English linguistics as well as creative pedagogy.

Kontakt

facebook.com/erik.bandh
erikbandh@gmail.com