Istället för prao under en pandemi

I våras var Bjuvs kommun en av alla de huvudmän som valde att skjuta fram praon till hösten. Idag pågår istället arbetet för att ersätta praon med aktiviteter i skolan i syfte att ge eleverna möjligheter att utveckla samma kompetenser som de hade kunnat göra under två veckors prao.

Önskan om att genomföra prao våren 2020

23 mars 2020 skulle många av våra elever i årskurs 8 ta sitt första steg in i yrkeslivet genom att påbörja sin prao.  Vi ville så gärna att praon skulle kunna bli av eftersom vi vet hur viktig den är för både elever och arbetsgivare. Vi följde minutiöst nyhetsuppdateringar och Folkhälsomyndighetens presskonferenser för att skapa oss en bild över situationen. Vården hade infört besöksförbud och tillgången på praoplatser minskade successivt.

Veckan innan praon skulle starta ringde vi alla arbetsgivare som hade elever inbokade för prao för att se hur de ställde sig till att ta emot elever under de rådande omständigheterna. Några menade att det var lugnt för verksamheten rullade på som vanligt, andra hade stor sjukfrånvaro och kunde inte garantera att det fanns en handledare på plats. Några hade restriktioner som gjorde att de inte kunde ta emot elever medan andra stod utan arbete i sina företag då flödet av kunder hade sinat. Vi stod inför en situation där ungefär 25% av våra elever stod utan praoplats och betydligt fler riskerade att på måndagsmorgonen, den 23 mars, inte ha en praoplats att gå till.

Handbromsläge

Torsdagen den 19 mars drog vi i handbromsen. Vi fattade beslutet att skjuta praon på framtiden och att vi i maj skulle fatta beslut inför hösten 2020. Återigen satte vi oss vid telefonerna och kontaktade samtliga arbetsgivare med det nya beskedet och tackade för deras engagemang och tålamod. Elever och vårdnadshavare fick information om det förändrade läget och lärarna fick mycket snabbt tänka om och rigga för undervisning de två påföljande veckorna.

Beslut inför hösten 2020

Grundskolornas SYV, rektorer och huvudman träffades i maj för att fatta beslut inför hösten. Vi resonerade tillsammans kring olika alternativ där utgångspunkten så länge det gick var att genomföra två veckors prao under hösten. Om det skulle bli aktuellt behövde vi omedelbart påbörja arbetet med att skicka ut förfrågningar om att ta emot elever på prao till arbetsgivare mitt under rådande pandemi. Vilken arbetsgivare skulle då kunna svara på om man kunde ta emot praoelever i september? Risken för att vi i september skulle ha allt för få praoplatser och istället då få planera om till att ersätta praon var överhängande. Vi funderade också kring hur vår relation till arbetsgivarna skulle kunna påverkas av att vi ändrade beslut fram och tillbaka.

Utifrån Skolverkets förändrade krav kring att den obligatoriska praon kunde ersättas och de olika alternativ vi kunde se fattade gruppen beslut om att ställa in praon hösten 2020 och ersätta den med andra aktiviteter för att eleverna skulle få möjlighet att utveckla samma kompetenser som de annars skulle fått möjlighet att göra under sin prao.

Vilka kompetenser ska gå att utveckla under praon?

SYV sammanställde tillsammans en lång rad kompetenser som vi i och med beslutet att ställa in praon behöver hitta sätt att ersätta arbetet med i skolan. Det blev en lång lista som bland annat innehöll:

  • Att göra ett gott första intryck
  • Våga ta egna initiativ
  • Ökad valkompetens

Hela listan med kompetenser tog rektorerna sedan med sig till sina arbetslag 7-9 för att tillsammans fundera över vilken hjälp och stöd som behövdes för att skolan gemensamt skulle kunna ersätta den inställda praon. Hur skulle vi kunna organisera arbetet på respektive skola? Vilka kopplingar till kursplaner och läroplanens andra kapitel kunde göras?

Materialbank

Utifrån de önskemål och tankar som kom in från lärarna innan sommaren arbetade SYV tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningens utvecklingsstrateg inför höstterminsstarten fram en materialbank. I materialbanken finns alla kompetenser som eleverna ska få möjlighet att utveckla, med tillhörande kopplingar till läroplanens andra kapitel. I materialbanken finns en sammanställning av länkar till varje kompetens för de lärare som själva vill utarbeta sina uppgifter och enbart vill ha lite material att utgå ifrån i sitt tankearbete. Där finns också konkreta uppgifter utarbetade av SYV och utvecklingsstrateg. De uppgifterna kan man välja att inspireras av eller att ta med rakt ut i klassrummet för att genomföra tillsammans med eleverna. Tanken är alltså att varje lärare ska kunna hitta sitt sätt att genomföra sin undervisning utifrån de kompetenser som eleverna ska få möjlighet att utveckla.

Några exempel på uppgifter

Att göra ett första intryck

Skolpersonalens olika karriärvägar

Hur ser en typisk … ut?

Likvärdighet och variation i samma upplägg

Likvärdigheten för eleverna är att alla elever kommer att få möjlighet att arbeta med olika uppgifter i syfte att träna och utveckla de kompetenser som vi har kommit överens om. Hur det går till kan skilja från skola till skola då varje skolas förutsättningar är unika. Likaså kan sättet och uppgifterna som eleverna arbetar med variera från klass till klass och från lärare till lärare. Syftet att uppnå är detsamma: Ge våra elever en ökad valkompetens genom att de utvecklar kunskaper både om sig själva, olika yrken och arbetsliv.