Kollegialt lärande: hur gör vi?

Hur arbetar Ödåkra förskolor med det kollegiala lärandet? I området har vi återkommande tillfällen där vi ses i grupper och delger varandra var vi är i projektet just nu, hur vi tänker och vad vi ser för utmaningar. Vi brukar ha en grupp för pedagoger som jobbar på 1-3 års avdelningar och en grupp där pedagogerna från 3-5 års avdelningar deltar. I varje grupp finns en representant från varje avdelning från de olika förskolorna, vilket gör att det blir en härlig samling på 9 pedagoger per grupp.

Vi är mitt uppe i arbetet med boken Promenad och inför den senaste träffen hade pedagogerna fått frågeställningar att diskutera kring i sitt arbetslag:

  • Berätta hur er promenad började och varför det blev så?
  • Hur får ni projektet levande under hela dagen?
  • Hur tolkar ni målet “Inspirera och undervisa i förskolan med hjälp av spännande litteratur och kreativa miljöer”?
  • Vad ser ni för fördelar med att utgå från samma bok i hela området?

Det blev rika och inspirerande diskussioner mellan arbetslagen kring hur de olika förskolorna arbetar. Boken har fungerat som inspirationskälla för varierade teman på de olika avdelningarna. Vi kan se att det genomgående är barnens tankegångar och nyfikenhet som har fått stå i centrum för vart projekten har startat. Några förskolor har fokuserat på fenomenet “Promenad” och promenerat runt i vårt närområde. Några har valt att djupdyka i en karaktär, eller flera, utifrån boken och arbetar utifrån olika läroplansmål med karaktären som inspiration. Någon har valt att plocka in helt nya karaktärer, genom att knacka på hos de karaktärer som är aktuella för barnen. Arbetslagen är genomgående överens om att uppstarten till projektet, vår sagofest där alla barnen fick möta alla olika karaktärer, var en succé!

Här ser vi hur Gläntans förskola har startat upp sitt projekt kring boken Promenad. Att arbeta utifrån en gemensam bok i hela förskoleområdet ska inte behöva begränsa barnens intresse och funderingar. Det blir vår uppgift att ge barnen plats och möjlighet att styra projektets gång – i detta fall, styra vart promenaden ska leda!

Syftet med det kollegiala lärandet är att synliggöra, reflektera över och få stöd att förbättra/utveckla våra arbetsprocesser och öka barnens möjligheter till utveckling och lärande.

De kollegiala mötena

I dessa möten har vi möjlighet att inspirera, byta tankar och erfarenheter, diskutera, ifrågasätta, problematisera m.m. Pedagogerna har till stor del varit enade i att det kollegiala lärandet går mer på djupet när vi arbetar utifrån en gemensam grund. Vi berikas med tips och idéer som är lättare att ta med sig in i verksamheten, jämfört med om vi arbetat med helt olika utgångspunkter.

Mötena skapar rum för olika sorters samtal. De ger möjligheten att ur ett bredare perspektiv kunna diskutera hur vi ser på olika förhållningssätt, barnsyn, undervisningsbegreppet m.m. Sist ledde det in på frågor som: Vad är skillnaden mellan att inspirera och att undervisa? Hur möjliggör vi föräldrarnas delaktighet i vår verksamhet? Hur reflekterar vi kring lärandesituationer med barnen? Som ni kan förstå leder dessa frågor till många spännande reflektioner! 

Lärmiljön

Ett prioriterat mål i vårt område är att: lärmiljön är inspirerande och väcker nyfikenhet och lust att lära. Här finns utmaningar för varje barn – ett mål vi ser som en möjlighet att kunna berika genom det kollegiala lärandet. På vår senaste planeringsdag har vi besökt varandras förskolor. En möjlighet för oss pedagoger att bli inspirerade, ge feedback och ge konstruktiv kritik. Men det kommer ni få läsa mer om i ett annat inlägg!

Alexandra Ivö – förskollärare Tuvehagens förskola – Helsingborgs stad