Lekgrupper och leklotsar i förskolan

Leken och samspelet med andra är av största vikt för lärandet i förskolan. För alla barn faller sig inte lek och samspel naturligt. Hur arbetar man tillsammans med dem för att deras förutsättningar ska bli så goda som möjligt? I Bjuvs kommuns förskolor arbetar man med lekgrupper och leklotsar.

I en förskolegrupp finns alltid en mångfald av individer. I vissa fall finns det barn som behöver extra stöd och hjälp i leken och i det sociala samspelet med andra barn. I de fallen kan man dra nytta av att andra barn har sina styrkor just när det kommer till lek och samspel genom att använda sig av lekgrupper och leklotsar. Här handlar det ofta om barn med någon funktionsnedsättning.

Lekgruppen – ett strukturerat lektillfälle

Lekgrupper är ett styrt och strukturerat lektillfälle som genomförs två gånger i veckan. Lekgruppen består av ett barn som har extra behov av stöd och hjälp i leken och det sociala samspelet. I många fall handlar det om barn med autism. Fyra barn som anses vara lekstarka och två pedagoger knyts också till gruppen. De lekstarka barnen och en av de vuxna agerar leklotsar vid lektillfällena.

Lekgruppen träffas två gånger i veckan

Två gånger varje vecka träffas lekgruppen under ett lektillfälle som varar 20-30 minuter. Det är viktigt att lekgruppen sker åtskiljt från den övriga barngruppen för att skapa en omsluten, trygg miljö för leken att frodas och utvecklas i. En av pedagogerna som deltar filmar hela lektillfället under tiden som den andra pedagogen agerar leklots. I efterhand analyseras filmen av de båda pedagogerna som tillsammans tittar på hur lektillfället gick. Man tittar exempelvis på hur kommunicerar barnet, är barnet delaktig i aktiviteten eller utgår man från föregående tillfälle då man kanske sett något som man vill följa upp. Är det i början av terminen tittar man oftast efter ett nuläge. I slutet jämför man och tittar på progression.

Filip Jönsson, förskollärare i Billesholms förskolor poängterar vikten av att bygga lekgruppstillfällena på lust och glädje. För att det ska bli så involveras barnen i lekgruppen i planeringen av kommande lekgruppstillfällen vilket bidrar till att barnen kan utmana sin fantasi och kreativitet samtidigt som de kan känna glädje och stolthet över att vara delaktiga hela vägen från planering till reflektion.

Om lusten och glädjen inte finns i leken kommer inte heller leken att vara det lärande verktyget som vi vill att det ska vara.

Handledning från elevhälsan

Lektillfällena upprepas två gånger varje vecka under en hel termin och under arbetets gång får pedagogerna handledning av specialpedagoger från den centrala elevhälsan. ”Även jag som rektor deltar i handledningstillfällena vilket är bra för att jag blir delaktig i projektet och vet vad min personal pratar om i andra sammanhang där det speciella barnet nämns. Det är även en stor kompetensutveckling för mig som är den pedagogiska ledaren för utbildningen. Att kunna stötta och utmana min personal i frågor som rör barn i behov av stöd är en viktig del i mitt uppdrag och som jag brinner mycket för, en likvärdig utbildning för alla barn” säger Anna Cederström, rektor för Ekebys förskolor.

Utvecklar lek, språk och kommunikation

På förskolorna i Bjuvs kommun ser man goda resultat av arbetet för barnen som behöver extra stöd och därmed är utvalda att delta. Deras sätt att leka har utvecklats mycket vilket gynnar dem även i leksituationer utanför de styrda lekgrupps-tillfällena. Deras språkutveckling och kommunikation har också stärkts avsevärt då de både har utvecklat sina verktyg och skapat nya.

Kompetensutveckling

Det är inte bara barnen som är i behov av extra stöd som utvecklas av arbetssättet utan också pedagogerna. Det blir en form av kompetensutveckling där pedagogerna som leklotsar arbetar aktivt med sitt eget förhållningssätt och hur man kommunicerar med barnen. ”Man blir mycket bra på att se på kommunikationen mellan barnen och vilka signaler de skickar” säger Anna Cederström.

I mars åker delar av personalen på Ekebys förskolor ner till Malmö för nätverksträff med en förskola på Rosengård som också arbetar med lekgrupper. Där ska de utbyta erfarenheter och lära av varandra. Samma dag deltar de på en stor träff för specialpedagoger, chefer och pedagogisk personal från fler kommuner som arbetar med lekgrupper. Anna Cederström avslutar

Det är viktigt att nätverka över kommungränserna för att få inspiration och för att dela vårt fina arbete kring barnen med funktionsnedsättningar i deras utveckling av sociala relationer