Spaced learning

Jag heter Jessica Hyrefelt och är förstelärare i Svenska som andraspråk på Dammhagskolan i Landskrona.  Jag undervisar i svenska, so och bild i åk 4.

Spaced learning

Jag arbetar med metoden Spaced learning i mina klasser. Spaced learning är en undervisningsmetod som gynnar långtidsminnet. Metoden bygger på relativt nya vetenskapliga rön om hur hjärnan inkodar långtidsminnen. Metoden har visat sig ge mycket lovande resultat – elever som undervisats med Spaced Learning minns mer av en lektion än elever som undervisats på ett mer traditionellt sätt.

Jag använder mig av detta arbetssätt på måndagar när jag har eleverna under längre lektionspass. Under dessa pass presenterar jag alltid något nytt kring det arbetsområdet vi arbetar med.

Hur går det till?

Eleverna genomgår, under en lektion, tre korta men intensiva undervisningspass, separerade av tiominuters pauser då de gör något annat. Allt för att hjärnan ska hinna lägga den nya kunskapen i säkert förvar (istället för att den ska blekna bort och försvinna).

Spaced learning

Pass 1:

Läraren håller en miniföreläsning kring dagens ämne genom t.ex en powerpointpresentation. Eleverna lyssnar aktivt men antecknar inte. Detta första pass får ta max 20 minuter, men får gärna vara kortare, eftersom hjärnan snabbt förlorar fokus.

Paus 1:

Eleverna får en återhämtningspaus med annan aktivitet, då hjärnan ska distraheras (till exempel får de rita en teckning med ett bestämt motiv, eller leka med modellera).

Pass 2:

Läraren går igenom samma sak en gång till fast på ett annat sätt. Exempel på aktiviteter kan vara: Eleverna får titta på ett filmklipp kring det läraren tidigare pratade om, läraren gör en presentation som har ”luckor” som eleverna får fylla i. Även detta pass ska ta 20 minuter eller mindre.

Paus 2:

Eleverna får en ny återhämtningspaus av samma slag som tidigare.

Pass 3:

Eleverna får använda sin nya kunskap, de får visa att de kan sätta kunskapen i ett sammanhang. Detta kan till exempel ske genom att eleverna får begrepp och bilder som de ska para ihop och sätta in i ett sammanhang. Här kan läraren vara ganska passiv.

Jag har gjort en film där jag visar hur vi arbetar med Spaced learning under en lektion:

Läs mer på:

http://internt.ht.lu.se/media/documents/persons/HansTeke/5Folder_till_Paul_Kelley_forelasning_TILLTRYCK_2_.pdf