Utbytet inom verksamhetsområdet utvecklar verksamheten

Inom Helsingborgs stads skolor tar medarbetarna tillvara på varandras kunskaper, kompetenser och erfarenheter. Mycket av utbytet sker inom skolans olika verksamhetsområden men också på de gemensamma chefsmötena en gång i månaden då alla rektorer och förskolechefer inom staden möts. Förskolechefen Victoria Larsson tycker att det kollegiala stödet inom verksamhetsområdet är ovärderligt då det bidrar till ens egen och verksamhetens utveckling.

Helsingborgs stads skolor är uppdelade på fem verksamhetsområden, ett för gymnasieskolorna och fyra med en blandning av förskolor och grundskolor. Verksamhetschefen och skolledarna träffas regelbundet för att gemensamt driva och utveckla verksamheterna.

Delar med sig av varandras erfarenheter

Victoria Larsson arbetar som förskolechef på tre förskolor i Helsingborg, Råå förskola, Högastens förskola och Lussebäckens förskola. Hon upplever att det omfattande samarbetet med de andra förskolecheferna och rektorerna är det bästa stödet hon kan få.

– I mitt verksamhetsområde jobbar vi mycket med kollegialt lärande samt med gruppens såväl som individens utveckling. Det är högt i tak och vi vågar bjuda på oss själva. Vi jobbar med det livslånga lärandet som inkluderar både förskola och skola – men ibland måste vi dela på oss eftersom skolformerna skiljer sig en del.

Att besöka varandra ger en ökad inblick och förståelse

Inom Victorias verksamhetsområde jobbar de mycket med lärmiljöer och besöker då och då varandras förskolor och skolor. Förskolecheferna har varit i skolan och rektorerna har varit i förskolan och tittat på miljöerna och fått lära sig mycket av varandra.

– Genom att besöka de olika verksamheterna ges vi möjlighet att snappa upp saker från varandra. Det är viktigt för skolan att veta vart barnen kommer ifrån och vilken bakgrund de har. Och det är lika viktigt för oss i förskolan att veta vad våra barn ska komma till, vilka förkunskaper som förväntas inför förskoleklassen.

Skoleleverna läser för barnen på förskolan

Råå förskola är sammanbyggt med Råå skola och därför är det naturligt att samarbeta över gränserna vilket även sker mellan Högastensskolan och Högastens förskola samt Lussebäckens förskola. Samarbetet sker på flera olika plan under hela läsåret.

Steget från förskola upp till förskoleklass underlättas genom ett bra samarbete. Under våren samverkar därför förskolan och skolan gällande de barn som ska börja grundskolan under höstterminen. Och i november varje år firar de nationella läsdagen tillsammans, då kommer elever från skolan på besök och läser för förskolebarnen.

Även personalen på skolan och förskolan träffas med jämna mellanrum under gemensamma personalmöten. De gemensamma sammankomsterna bidrar till ökad kännedom om varandras verksamheter.

Att ta tillvara på kompetens och möjligheter

Victoria Larsson tycker att Helsingborg överlag är bra på att ta tillvara på den kompetens som finns inom staden. Hon upplever att det finns en prestigelöshet som gör att förskolor och skolor delar med sig av sina erfarenheter. Ingen är bättre än den andre, om något har fungerat bra inom en verksamhet får andra gärna ta del av det och anpassa det till sitt eget.


Martin Fohrman, kommunikatör, Helsingborg
martin.fohrman@helsingborg.se