Varför digitala prov?

Beroende på vem man frågar så varierar svaret på frågan ”Varför digitala prov?” Det kan vara för att eleverna kräver det, för att Skolverket kräver det, för att lättare kunna följa upp studieresultat eller kanske för att det är mer effektivt. Det finns också flera skäl till att en kommun väljer att erbjuda skolorna digitala system så att lärare och elever kan genomföra sina prov digitalt.

2017 startade ett pilotprojekt i Helsingborgs stads skolor kring digitala prov och sedan dess erbjuds skolorna system för detta.

Pilotprojektets syfte var att under 2017 undersöka pedagogiska och administrativa möjligheter med att använda en plattform för digitala prov. 10 skolor valde att vara med från början. Under pilotprojektet beslutade Skolverket att en del av de Nationella proven i svenska och engelska från och med höstterminen -18 skulle genomföras digitalt på ett säkert sätt. Det innebar att redan innan pilotprojektet var avslutat så hade huvudmannen ansvar för att se till att skolorna hade tillgång till system för att genomföra dessa Nationella prov på ett säkert sätt digitalt. Det fanns också behov av att genomföra även andra typer av diagnoser och prov digitalt. Det innebar att pilotprojektet övergick till att erbjuda alla kommunala skolor i Helsingborg system för att kunna göra detta.

Vad tycker lärare om digitala prov?

I slutet av vårterminen -19 samlade vi in tankar från lärare som genomfört digitala prov med hjälp av Inspera och Chromex, de två system som lärare i Helsingborgs stads skolor har tillgång till. Enligt de svar vi fick in handlade det främst om att man med hjälp av systemen:

  • sparar tid
  • har möjlighet att skriva i säkert läge (utan tillgång till internet)
  • kan avidentifiera prov vid bedömning
  • underlättar textproduktionen för eleverna
  • har möjlighet till kompensatoriskt stöd till elever vid behov
  • systemen är ett administrativt stöd för läraren.

Många av lärarna som svarat på enkäten är positiva till användningen av digitala prov. De negativa kommentarerna handlar främst om att det funnits problem att logga in vilket ställt till med problem. Det finns också kommentarer kring att det upplevts som tekniskt tidskrävande att komma igång.

En stor del av lärarna som genomfört digitala prov har gjort det när deras elever skulle genomföra nationella prov. En del av lärarna har använt det även vid andra tillfällen och då exempelvis skapat självrättande uppgifter. Att använda sig av digitala provsystem ger nya typer av möjligheter då du exempelvis kan infoga film, göra dem självrättande samt möjligheter för dig som lärare eller skola att sammanställa och analysera resultaten på ett sätt som erbjuder en ökad överblick. Det kan förstås också innebära att du som lärare använder dig av systemet bara för att översätta ett analogt prov, men det kan också innebära något helt annat.

Är du lärare så kanske du använder en rad andra system eller webbresurser för att se vad dina elever kan? Det skulle till exempel kunna handla om Google formulär, Google dokument eller Socrative. Det som exempelvis skiljer dessa från Inspera och Chromex är att dessa inte uppfyller kraven på att eleverna inte ska ha tillgång till Internet när de skriver text eller svarar på specifika frågor. Det är ofta upp till dig som lärare att bedöma när det ena eller andra passar bäst, men klart är att dessa system kompletterar varandra.