Vi lyfter vårt fritids – Husensjö skola 2016

pedagoger runt ett bord
Processen med att tillverka aktivitetstavlor

Ett år efter starten på vår fortbildning för Husensjö skolas fritids känner vi att vi har fått en helt ny syn på vad vårt uppdrag på fritidshemmet innebär.

Bakgrunden var skolinspektionens rapport om fritids som under flera år på rad synliggjorde olika utvecklingsområden. Till exempel elevernas inflytande över planeringen på fritids, att verksamheten inte stödjer lärande på ett systematiskt sätt och att personalen på fritids känner sig osäker på fritidshemmets mål samt sin egen yrkesroll.

Vi identifierade några behov på vår skola. Att skapa en samsyn var ett, eftersom pedagoger som arbetar på vårt fritids har en blandad utbildningsbakgrund och den pedagogiska förförståelsen skiljer sig därmed åt.

Vi ville också:

  • utveckla verksamhetens aktiviteter kopplat till lärande med utgångspunkt i läroplanens kap. 1 och 2 samt övriga styrdokument,
  • synliggöra lärande för elever och vårdnadshavare,
  • hitta former för att följa upp verksamheten,
  • ge eleverna inflytande,
  • utveckla lärmiljön inne och ute
  • samt arbeta mer med det pedagogiska användandet av digitala verktyg.

Vi startade med en introduktion på Pedagogiskt center under juni månad 2015. Under höstterminen hade vi fem träffar där vi  började med att skapa pedagogiska planeringar och fundera över de aktiviteter som vi genomför på fritids och vad de har för mål och syfte. Vi diskuterade vilket uppdrag vi som pedagoger på fritidshemmet har  utifrån Lgr 11 och hur får vi eleverna delaktiga i deras egna lärande.

Vi har fått en helt ny syn på fritidshemmets uppdrag

Nu när det har gått drygt ett år så befinner vi oss i ett läge där vi pedagoger kommit fram till att denna fortbildning var väldigt lärorik och alla menar på att vi fått en helt ny syn på vad vårt uppdrag på fritidshemmet innebär.

Vi har även fått chansen, i fortbildningssyfte under året, att besöka andra fritidshem och dessa besök har varit betydelsefulla och fått oss att ställa många viktiga frågor om vår egna verksamhet när man ser någon annans verksamhet utifrån. Det var nyttigt för oss att se och det blev tydligt för oss hur långt vi kommit inom vissa områden.

Under året har vi dessutom haft en kompetensutvecklingsdag där vi tillsammans med pedagogerna som arbetar i skolan har jobbat med lärmiljöerna i våra lokaler för att de ska vara anpassade till ett lärande under hela dagen.

Det är viktigt att vi inte stannar upp nu, att vi  fortsätter arbeta systematiskt. Att ta oss tid tillsammans alla pedagoger för att läsa sig in på forskning, prata oss samman angående temaarbete, vad eleverna ska lära sig specifikt i det momentet vi gör med eleverna.

Det vi  har märkt på eleverna det är hur viktigt det är att göra dem delaktiga i sitt eget lärande på fritidshemmet. Vi har bland annat startat fritidsråd på varje avdelning för att engagera eleverna mer i sitt lärande på fritids. När vi pedagoger berättar vilken aktivitet vi kommer göra på fritids och när vi nämner vad eleverna lär sig så får eleverna en helt annan förståelse. Eleverna nämner att idag har jag lärt mig; turtagning, samarbete, lyssna på min kompis, ta ansvar, våga prata inför kompisar. Vi låter också eleverna vara med och utvärdera aktiviteterna i efterhand med till exempel tummen upp eller 2 stars and a wish.

bild på aktivitetstavla samt anteckningar på whiteboard
Fritidsråd som resulterade i en Pokémon-teater

Vi synliggör lärande på många olika sätt, vi använder vår blogg i stor utsträckning för att det är ett bra och enkelt verktyg som alla kan hantera och där man på ett enkelt sätt kan koppla aktivitet till lärande.

Titta gärna in på Husans blogg här: klass3husensjo.wordpress.com

Viktigt att erbjuda eleverna nya aktiviteter

Att erbjuda eleverna aktiviteter där alla ska delta är oerhört viktigt för att eleverna ska känna sig delaktiga och ingå i ett sammanhang. För om alla aktiviteter alltid på fritidshemmet är valbara och inte ”styrda” så når vi inte målen på fritidshemmet.

Vårt mål på fritidshemmet är att förbereda eleverna på att bli demokratiska medborgare och främja elevernas personliga utveckling. Att ge dem verktyg och erbjuda nya aktiviteter som kan intressera. Spelar du alltid fotboll som barn så blir du väldigt duktig på det, men vårt uppdrag som pedagoger är att väcka eleverna och ge dem möjlighet till att få nya intressen. Därför är det viktigt att vi är tydliga och låter eleverna prova på, kanske inte vara med från början, utan det är helt okej att man står och tittar på om vi tillsammans har en gemensam lek. Efter ett tag när eleven känner sig trygg är det roligare att delta än att stå och titta på.

elever gör mackor vid ett bord
Elever i skolår 3 bjuder på mellanmål som de själva planerat, gjort inköp till samt tillagat.

Under hösten fortsätter vi nu vårt arbete med att koppla det vi gör med de fem förmågorna  till det nya kapitlet i läroplanen. Detta får oss att ifrågasätta  hur vi gör det och varför.

Förstår barnen varför vi gör saker och ting?
Gör vi det som barnen har intresse för?
Hur ska vi samarbeta med skolan för att vi skall kunna hjälpa barnen befästa de kunskaper de inhämtar i skolan?
Hur kan vi bedöma att barnen utvecklas och utmanas?
Jobbar vi mot de nya målen i kap. 4?
Vad innebär detta kapitlet för oss?

Det är nu många frågor som cirkulerar under vår gemensamma tid på tisdagsmorgnarna runt om i personalrum.

Fritidshemmet är en så stor och viktig del av många barns vardag och därför är det viktigt för mig som rektor att den verksamheten som vi erbjuder eleverna har hög kvalitet. Jag kan se många konkreta resultat under året. Ett som jag gärna vill lyfta är att pedagogerna har fått en samsyn av sitt viktiga uppdrag och många verktyg och hjälpmedel att utveckla både verksamheten och sig själv i rollen som pedagog.

/Fritidspedagogerna på Husensjö skola genom Karolin Molén, rektor.