Aktionslärande pågår

En skola på vetenskaplig grund är en portalparagraf vi alla i skolan har att arbeta för. Det kan göras på olika sätt. Ett är att systematiskt identifiera vad som fungerar respektive inte fungerar i undervisningen och verksamheten, formulera förbättringsområden, planera och iscensätta insatser, kontinuerligt ta reda på hur insatserna fortlöper och påverkar lärandet, för att senare kunna säga något om hur de föll ut och behöver justeras. Detta sätt att utveckla undervisning och verksamhet på kan benämnas för aktionslärande, en process som består av en ständigt pågående cykel av att observera, reflektera, planera och agera.

Några som praktiserar aktionslärande i Helsingborgs stads skolor är svensklärarna på Påarps skola, kemilärarna på Olympiaskolan, och personal och rektor på Ringstorpsskolan.

På Påarps skola drivs aktionslärandet av Camilla Källberg och på Olympiaskolan av Marika Davidsson. De båda går en magisterutbildning i aktionslärande vid Högskolan i Halmstad och skriver just nu sitt examensarbete där.

Mellan raderna – står det något där?

Camilla undervisar i svenska på högstadiet på Påarps skola och hon är även förstelärare på skolan. I hennes försteläraruppdrag ingår det att utveckla svenskämnet på hela skolan. Det dilemma som hon och hennes svensklärarkollegor har tagit avstamp i är att flera av eleverna blir underkända på de nationella provens läsförståelse i årkurs 6 och 9, trots att i stort sett alla elever i årkurs 3 når målen i läsning. Elever som har svårt för läsförståelsefrågorna på de nationella proven i årskurs 6 hade inte det i årskurs 3.

Camilla berättar att några av de frågor hon och hennes kollegor ställde sig i förhållande till dilemmat är “Hur undervisar vi för att våra elever att bli goda läsare? Vad händer i undervisningen?” När de undersökte detta upptäckte de bland annat att eleverna på mellanstadiet inte läser skönlitteratur tillsammans, vilket i sin tur genererade nya frågor hos lärarna: ”Varför läser man inte skönlitteratur på mellanstadiet på vår skola? Hur kan eleverna bli bättre läsare ifall de inte får träna tillsammans på det?”.

– För att vi ska få en förändring till stånd och för att vi ska skapa en gemensam grund att stå på så behöver vi som undervisar i svenska och läsning av skönlitteratur tillsammans utveckla vår undervisning, säger Camilla.

Det är alltså det de gör i sin aktion, som de kallar ”Mellan raderna – står det något där”. I den specifika aktionen fokuserar de nämligen på att utveckla elevernas förmåga att tolka vad som står mellan och bortom raderna.

Utveckla kemiundervisningen tillsammans med kollegor

Marika undervisar i kemi på Olympiaskolan. Tillsammans med kollegorna Fredrik Havglim och Anette Karlsson genomför hon en aktion om att inta ett kritiskt perspektiv till kemiundervisningen. Det behöver de göra för att förbättra undervisningen, något de menar är nödvändigt eftersom en stor andel elever inte klarar kemi 1 eller kemi 2. Marika leder i egenskap av ämnesansvarig i kemi kemilärarnas kollegiala lärande i ämnet.

– Idag pratar vi ofta om vad vi gör, men inte om varför vi bedriver undervisningen på ett visst sätt och effekten det får hos eleverna, säger Marika.

I den gemensamma aktionen försöker de gemensamt utveckla sina undervisningspraktiker. Det gör de genom att observera varandras undervisning. Vid observationerna använder de en app för observation och handledning (MOSO, mentoring and observation software). I appen lägger den lärare som ska observeras in en lektionsplan. Observerande lärare kan i appen ge kommentarer på planen och sedan, i samma app, vid undervisningstillfället ge återkoppling på lektionen i form av skriftliga kommentarer, fotografier och korta filmsnuttar. Återkopplingen kan därefter användas som underlag för kollegiala samtal om vad som fungerar i förhållande till lektionens syfte, vad som låg till grund för olika val och hur undervisningen kan utvecklas.

Målet är att på detta sätt komma på djupet i de kollegiala samtalen, att prata om vad som faktiskt sker i förhållande till vad lärarna avser att göra för att stödja elevernas lärande. Fredrik och Anette är positiva till aktionen och betonar båda möjligheten att förbättra undervisningen utifrån de dilemman de observerar.

Jaana Nehez, Anette Karlsson, Marika Davidsson och Fredrik Havglim.

Presenterar sina aktioner på konferensen Noralf

Nordiska nätverket för aktionsforskning (NNAF) och Aktionsforskningskollegiet anordnade i oktober Noralf-konferensen för elfte gången. Konferensen är öppen för alla som är intresserade av och/eller arbetar med utveckling av en pedagogisk praktik genom aktionsforskning och aktionslärande, men även närliggande ansatser eller metoder såsom forskningscirklar och kollegahandledning. Konferensen bygger på att deltagare presenterar och tar del av varandras aktionsforskningsarbeten. Presentationerna är korta och sker i mindre grupp för att främja kollegiala diskussioner och dialog.

Tillsammans med sina kollegor presenterade Camilla och Marika de båda pågående aktionerna och fick också ta del av andras. Camilla, som hade med sig sin chef Charlotte Persson, biträdande rektor, presenterade aktionen på konferensen och fick respons att ta med sig i det fortsatta arbetet. Bland annat fick hon via en forskare vid Luleå universitet, Ulrika Bergmark, kontakt med en lärare som tidigare arbetat med ett liknande utvecklingsarbete, vilket kan berika aktionen på Påarps skola.

Deltagandet på konferensen såg Fredrik som en möjlighet till att få en bild av vad aktionslärande och aktionsforskning innebär, eftersom han till skillnad från Marika är ”ny i fältet”. Både han och Anette menar dock att det fortfarande är lite oklart om aktionslärande är ett sätt att arbeta i det systematiska kvalitetsarbetet eller ett sätt att ta fram ny kunskap. För kemilärarna på Olympiaskolan är det båda delar. Deras arbete är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete och resultatet blir att de genererar kunskap som är central för dem lokalt. Det är just det som aktionslärande handlar om.

Observationer hjälper till att hålla fokus på Ringstorpsskolan

Även Ringstorpsskolan var representerad på konferensen. Lärare där använder sig, liksom kemilärarna på Olympiaskolan, av appen MOSO i sin aktion. De har i flera år observerat varandra för att förfina undervisningen i form av lesson och learning studies. Hur det har gått till i praktiken har varierat från år till och år beroende på fokus för observationerna och beroende på att vanan att observera varandra successivt har ökat. I och med att Ringstorpsskolan är en övningsskola för lärarstudenter vid Högskolan i Halmstad kom de i kontakt med appen MOSO, som ursprungligen är utvecklad för handledning av lärarstudenter. De ska nu prova att använda den för att observera varandras undervisning i förhållande till det som i år är deras prioriterade mål, nämligen hållbar utveckling. Målet är att kritiskt granska den egna undervisningen för att kunna förbättra den.

Två av dem som driver arbetet är Katarina Wikander och Charlotte Andersson, båda lärare på Ringstorpsskolan. De uppskattade att få respons på sitt pågående arbete på konferensen. Det som de framför allt har sett hittills, i det initierande skede de befinner sig i, är kopplade till arbetsformen de använder, det vill säga appen. Den är lätthanterlig och gör att den som blir observerad kan se kommentarerna direkt. Den tvingar också till skärpt fokus hos den som observerar eftersom filmfunktionen i appen till exempel enbart tillåter filmklipp på 60 sekunder. Hur arbetet kommer bidra till ökad kvalitet i undervisningen relaterat till hållbar utveckling återstår att se.

– Arbetssättet möjliggör för lärarna att säkerställa att de når upp till de mål som ställs upp för undervisningen, säger Helena Rosenlöf, rektor på Ringstorpsskolan.

Helena, som själv har gått en masterutbildning i aktionslärande, använder även hon appen när hon observerar undervisningen på skolan i förhållande till de individuella mål som olika lärare har formulerat. Utifrån observationsunderlaget i appen kan hon sedan ha en dialog med lärarna om undervisningen. Det är ett nytt grepp för hennes och därmed lärarna, vilket är spännande och såklart utmanande.

Aktionslärandet pågår med andra ord och genom deltagande på konferensen har de aktionslärande lärarna och rektorerna fått nytt bränsle. Att delta i en konferens med andra som också arbetar med aktionslärande inspirerar, stödjer och utmanar det egna arbetet.

Bildtext 1: Andreas Olsson, strategisk analytiker, Charlotte Andersson, KatarinaWikander, Helena Rosenlöf, Charlotte Persson och Camilla Källberg.