Alternativ prao med Pitch a Company Week

För att få konkreta erfarenheter och kunskaper om arbetslivet spelar praon en viktig roll. Därför har en arbetsgrupp för alla kommuner i Familjen Helsingborg samlats och arbetat fram konceptet Pitch a Company Week, som ett alternativ till prao. Syftet är att verktyget ska finnas som ett alternativ för att alla elever i grundskolan och motsvarande skolformer ska få likvärdiga möjligheter att göra val för framtiden.

Under hösten 2020 var det många kommuner i Familjen Helsingborg som, i och med pandemin, gjorde någon typ av ersättning för praon. Dessa exempel och berättelser ligger nu till grund för verktyget Alternativ prao. Verktyget är kopplat till det centrala innehållet och EU:s åtta nyckelkompetenser med syftet att motivera eleven att nå kunskapsmålen.

Varför ett verktyg för alternativ prao?

Frågan om att skapa ett verktyg för alternativ prao kom från början från antagningsenheten i Helsingborg då det bland annat fanns ett behov av att underlätta arbetet för alla de som arbetar med prao och samverka.nu inom Familjen Helsingborg. Samtidigt pågick diskussion inom Prao i Skåne att arbeta fram den kommande Handledarguiden som med tips och checklistor riktar sig till praohandledare på arbetsplatsen. Därför var det en självklarhet att det blev just den här gruppen i Familjen Helsingborg som fick bollen menar Pia Zachrison, projektledare för Prao i Skåne gällande kommunerna i Familjen Helsingborg.

– Vi träffades på ett första digitalt möte i mitten av februari. Vi bildade två grupper där den ena började arbetet med att utforma Handledarguiden, och den andra gruppen Alternativ prao. I arbetet med Alternativ prao utgick man från frågan Hur kan man ersätta prao i skolan? Sedan plockades helt enkelt russinen ur kakan och gruppen kom snabbt fram till förslaget Pitch a Company Week. Med detta som grund skapades konceptet. Med Pitch a Company är det tänkt att eleverna ska ta reda på saker om ett företag, kontakta, intervjua, göra en annons för jobbet. Intervjua varandra. I upplägget finns också förslag på schema för hur en vecka kan se ut men tanken är att läraren kan utveckla och göra hur man själv vill. Det fina är att hela konceptet är kopplat till skolans läroplan och även till EU:s nyckelkompetenser, säger Pia.

Alternativ prao – ett verktyg och komplement till praon som helhet

En av de som varit med och tagit fram verktyget är Karolina Juhlin, skola- och arbetslivsutvecklare i Höganäs. Hon ser det som att vi har ett gemensamt ansvar. Skolan besitter framtidens arbetskraft och för att näringslivet ska kunna anställa behöver företaget pitcha sig, samtidigt som ungdomarna behöver pitcha sig tillbaka. Hennes tips till näringslivet är att se eleven som den framtida arbetstagaren, eftersom det är det eleverna är. Hon ser praon som en resurs både för arbetsgivaren och för skolan och hoppas på att fler och fler kommer se praon så.

Hur hoppas du att skolorna kan använda materialet?

– Prao idag är inte som det var förr men många har fortfarande den bilden. För skolan och eleven handlar det om att göra mer förarbete så eleverna har konkreta uppgifter och frågor med sig att ställa när de kommer ut till sin prao, då får båda parter nytta av praon. Jag hoppas att skolorna ska kunna se vikten av att jobba med de här frågorna med eleverna och jag tror att det här verktyget kan fungera som ett hjälpmedel för att få eleverna att förstå varför vi lär oss det vi lär oss i skolan. Om eleverna förstår varför tror jag de har lättare att sätta egna mål och på så sätt bli motiverade att nå sina kunskapsmål. Och jag hoppas på att vi kan få till den här likvärdigheten för eleverna med det här hjälpmedlet, oavsett var du bor eller i vilken skola du går på. Alla ska få möjligheten att vara lika förberedd inför framtiden. Just den alternativa praon kan förstås inte ersätta den vanliga praon helt och hållet, men den kommer kunna användas som komplement till praon och tillsammans tror jag de kommer kunna bli ett fulländat koncept, säger Karolina.

Ida Lilja, studie- och yrkesvägledare i Perstorp, har också varit med i processen.

– Jag hoppas att skolorna ser vilka fina möjligheter som finns i Pitch a company week för eleverna att få ny kunskap om arbetslivet, på ett sätt som de inte tidigare fått, säger Ida.

Ett positivt samarbete mellan flera kommuner

En viktig del i framtagandet har varit att verktyget ska kännas både viktigt och användbart för lärarna och förhoppningen är att materialet ska kunna implementeras i undervisningen på ett sådant sätt att det blir hållbart även när det inte är praoperioder. Honnörsordet för de båda verktygen, Alternativ prao och kommande Handledarguiden, har varit att det ska vara något som är både enkelt och attraktivt för användaren och samarbetet har varit mycket givande.

– För mig som arbetar som ensam SYV i kommunen så är det guld värt att få bolla tankar och idéer med någon, säger Ida.

Karolina håller med om att det har varit ett bra och givande arbete. Framför allt tror hon att resultatet aldrig kunnat bli lika bra om man inte hade gjort det tillsammans.

– Vi har kunnat se olika delar som vi inte hade sett annars och vi har verkligen använt oss av våra olika kompetenser inom Familjen Helsingborg. Det är viktigt att det passar alla elever och till exempel inte bara vår kommun och vi har kunnat få med alla perspektiv och behov. Vi i gruppen som är studie- och yrkesvägledare har till exempel mycket kontakt med näringslivet men vi jobbar ju också i skolan varje dag och är i skolmiljön. Sen har vi ju Anna som varit både rektor och lärare, Ida har arbetat på arbetsförmedlingen och jag har också varit praosamordnare. När vi alla möttes blev det ett positivt utbyte, säger hon.

– Det här samarbetet inom Familjen Helsingborg har varit väldigt positivt. Jag tänker att alternativ prao som koncept kan skolorna använda även i de lägre årskurserna som en del i den moderna arbetslivsorienteringen som syftar till att stärka elevernas valkompetens, säger Maja Jovanovic Bogunic, skola-arbetslivsutvecklare, Helsingborg.

Så här kan du använda verktyget för alternativ prao

Verktyget hittar du på en Google Site:

Alternativ prao – Google site

På sidan Alternativ PRAO hittar du följande: