”Efter projektet hade alla elever i klassen ökat sin läshastighet”

En årskurs 4 på Nanny Palmkvistskolan arbetade i fyra veckor med ett projekt kring fysisk aktivitet, där konceptet med SCRIIN-aktivitetsmätare var en nyckel i arbetet. Idrottslärare Sebastian Hansson och specialpedagog Maria Dahlgren ser positiva effekter från projektet både gällande klassrumsklimat, läshastighet och elevernas generella rörelse.

Maria Dahlgren och Sebastian Hansson

Flera städer och skolor arbetar med SCRIIN – aktivitetsmätare för att dels inspirera elever till fysisk aktivitet och dels kunna mäta hur mycket de rör sig. Aktivitetsmätaren är liten och smidig och kan bäras i ett band runt halsen. Med hjälp av fyra blå lampor som visar om eleverna nått den fysiska aktivitet som de behöver (enligt WHO:s mål). Hur mycket eleverna rör sig kan enkelt läsas av på en ”pedagogtelefon”, där man enkelt samlar in information från aktivitetsmätarna.

Sebastian och Maria har med hjälp av SCRIIN skapat en rörelsekalender för fyra veckor med olika inslag av fysisk aktivitet som även klasslärarna fått använda. I upplägget fanns även teoretiska uppgifter från boken Hjärnstark Jr. Konceptet användes i en klass i åk 4 där det fanns vissa utmaningar. Eleverna i klassen fick även använda SCRIIN under helgerna, så att man kunde se en helhet över veckan.

Många positiva effekter

Efter projektet hade alla elever i klassen ökat sin läshastighet, vilket var helt fantastiskt.

– Innan projektet gjorde eleverna ett självskattningstest kopplat till läshastighet. Efter projektet hade alla elever i klassen ökat sin läshastighet, vilket var helt fantastiskt, säger Maria Dahlgren.

Andra positiva effekter av projektet visar att klimatet i klassen blev mycket bättre och eleverna var inte lika hårda mot varandra. Sebastian betonar också vikten av att ett lugnt klassrum skapar resultat i det långa loppet. Så sett ur ett Olweusperspektiv så finns det flera delar som kan inspirera andra skolor.

Ett lugnt klassrum skapar resultat i det långa loppet.

anteckningar på en whiteboard
Minnesanteckningar för projektet per vecka

Ett lagarbete

Både Sebastian och Maria är noga med att betona att det handlar om ett lagarbete. Även om de varit projektledare så har framgången varit beroende av många andra pedagoger och skolpersonal där alla har hjälpts åt. De båda projektledarna har presenterat de positiva resultatet för skolans personal och de båda hoppas att Nanny Palmkvistskolan har möjlighet att arbeta vidare med SCRIIN.

I dagsläget är det flera skolor i kö för att få använda Elevhälsans klassuppsättning med SCRIIN – aktivitetsmätare. Är din skola intresserad av att testa konceptet kan ni kontakta Gustaf Andersson på Elevhälsan.