En resa med förhinder – internationellt samarbete i en föränderlig tid

Detta inlägg handlar om internationellt samarbete i en tid vi inte kunde förutspå, om en utbildningskonferens när det inte blev som det var tänkt utan blev som det blev. Det handlar om hinder och möjligheter och hur vi med teknikens hjälp får till stånd ett kunskapande och erfarenhetsutbyte trots allt.

Undervisning och lärande i en flerspråkig förskola

Nu har jag varit en del av den nationella forskarskolan Recec i 1,5 år. En av de kurser vi läser just nu handlar om flerspråkighet. Linec kursen Teaching and Learning in a Multilingual Early Childhood Education ges i samarbete mellan Åbo Akademi Finland, Tallinn University Estland och Göteborgs Universitet.

Kursen fokuserar på undervisning och lärande utifrån de tre ländernas olika språkliga förutsättningar. Finland är ett tvåspråkigt land med två officiella språk, finska och svenska. Estland har ett officiellt språk, estniska, men har en stor del rysktalande befolkning. Båda länderna har ”Immersion preschools” språkbads-förskolor och deras utmaningar kretsar  till stor del kring tvåspråkighet även om de nu också ställs inför nya utmaningar kring flerspråkighet. I Sverige är förutsättningarna mer komplexa, vi har flera språkbakgrunder att förhålla oss till och ställs därför inför andra utmaningar. Det är här i mötet mellan våra olika erfarenheter, förutsättningar och utmaningar som kursens kunskapsutbyte sker.

Kursens träffar

I kursen ingick, förutom webbaserade aktiviteter, tre träffar på de olika universiteten. Det skapade möjligheter för praktiskt samarbete i form av grupparbeten. Grupperna genomförde undersökningar med utgångspunkt i aktuella utmaningar för flerspråkig undervisning exempelvis läroplansförändringar, digitala resurser i flerspråkig undervisning och lärares betydelse för barns språkande möjligheter. Eftersom vi bildade grupper med en deltagare från varje land fick vi nyttiga erfarenheter av internationellt samarbete och de utmaningar och möjligheter det medför. Det var verkligen en utmaning att sätta ord på sina erfarenheter och kunskaper på engelska, det gav nyttiga erfarenheter av svårigheten att förstå och göra sig förstådd.

Åbo akademi Vasa

I februari möttes vi i Vasa och fick en inblick i hur de arbetar med Immersion, språkbadsförskolor. Språkbad innebär att finskspråkiga barn utan svenska i hemmen deltar i svenskspråkig förskola för att på så sätt språkbadas i det nya språket. Undervisning sker på svenska och pedagogerna använder konsekvent svenska i förskolan. Däremot förstår alla pedagoger finska och kan på så sätt svara upp på barnens uttryck på ett adekvat sätt. Pedagogerna uttrycker att de använder mycket kroppsspråk, bilder och rutiner i undervisningen.

Göteborgs universitet

I mars träffades vi igen i Göteborg och nu riktades fokus mot Translanguaging, hur kan vi se språk och språkande som sammanvävda och förutsättningar för varandra. Hur ser vi egentligen på flerspråkighet i förskolan och vilken barnsyn och kunskapssyn är det som påverkar språkandet och undervisningen i förskolan? Jag vill särskilt lyfta fram två artiklar som jag reflekterar mycket kring.

The becoming of a Swedish preschool child? Migrant children and everyday nationalism Åkerblom och Harju (2019)

Opening up new spaces for languaging practice in early childhood education for migrant children Harju och Åkerblom (2020)

Hur möjliggör vi för barn att bli deltagare i förskolans språkliga miljöer från första dagen? Anne Kultti har forskat och skrivit mycket om flerspråkighet.

Tallinn University

På grund av vårens coronapandemi kom den tredje träffen i Tallinn att bli väldigt annorlunda. När vi träffades i Göteborg i början av mars insåg vi att det inte skulle bli någon resa till Tallinn och de påbörjade omgående en omstrukturering av kursdagarna och likt all annan undervisning vid universiteten fick vi planera för en konferens i Zoom. Passande nog hade träffen i Tallinn fokus på digitala resurser och hur de bidrar till och skapar möjligheter för språkundervisning i Estionian immersion preschools.

Hur fungerade då en tredagars konferens via zoom? Helt fantastiskt bra faktiskt. Vi deltog i en rundvandring av Tallinn, fick föreläsningar både kring olika varianter av Estonian immersion och digitala teknologier (animation och robotics). Vi studenter presenterade våra gemensamma undersökningar och genomförde besök på förskolor, allt utan tekniskt strul!

Internationellt samarbete

Det har varit spännande och väldigt utvecklande att ha fått möjlighet att ingå i ett internationellt erfarenhetsutbyte. När vi möts med våra olika förutsättningar och erfarenheter utvecklas en gemensam förståelse för varandras utmaningar. Det innebär också att man ser sitt eget sammanhang med nya ögon.

Såklart var det väldigt trist att inte få besöka Tallinn som verkade vara en spännande stad, men det kan förhoppningsvis bli av vid ett annat tillfälle.