Hur var er sommar?

Sommarförskola i Billesholms Förskolor, vad kan det vara och hur kan det utvecklas? Sommar och sammanslagning av förskolor skapar möjligheter för nya och andra möten när barn och pedagoger från våra olika förskolor möts och arbetar tillsammans. När olika arbetssätt, rutiner, tankar, erfarenheter och förhållningssätt möts skapas möjligheter men också utmaningar. Hur kan vi tillsammans skapa en utvecklande, spännande, lärorik och likvärdig förskola under sommaren?

Detta är frågor som vi i Billesholms förskolor har jobbat med under sommaren och som vi fortsätter att utveckla i förhållande till vårt utvecklingsarbetet Vad ska förskolan vara för plats.

Sammanslagning

I Billesholm har vi sammanslagning under fyra veckor på två förskolor. På Ljungsgårds förskola möts Solvallen och Ljungsgård under beteckningen Solgård. Ekebackens förskolor använder Sjumilaskogens/Sagogrottans lokaler. Sommar i Billesholm är en del av utvecklingsarbetet som genomförs i Billesholms förskolor i syfte att utveckla våra undervisningsmiljöer.

Nytt för i år var ett gemensamt övergripande fokus vilket formulerades som, Hög kvalité på undervisningen utomhus. Rektor Jonna Runheimer berättar att årets fokus med hög kvalitet på undervisningen utomhus inspirerades av en av Ekebackens pedagoger som arbetat med detta under våren på sin VFU. Vi har i Billesholm haft dialoger kring utevistelsen och undervisningen utomhus, något som årets fokus kan stötta även framöver.

Ekebackens förskolor

På Ekebackens förskolor valde man att fokusera på temat Gemenskap i syfte att utveckla gemenskapen mellan förskolorna och tillsammans arbeta för en utvecklande sommarsammanslagning. Detta arbete grenade ut i olika aktiviteter utifrån Aktivitetslådorna och den mindmap med barnens tankar om Gemenskap som skapades under första veckan.

en bild på en mindmap
Första veckan av sammanslagningen skapade barn och pedagoger tillsammans en midmap kring temat Gemenskap.

Utifrån mindmapen som barn och vuxna gjorde blev motorik en stor del av sommarens undervisningsmiljö. Barn och vuxna skapade tillsammans tillfälle för lek och rörelseglädje både utomhus och i gymnastiksalen.

Aktivitetslådor

Kicki Nielsen, en av förskollärarna på Ekebackens förskolor, berättar om hur aktivitetslådorna kom att bli ett av de område man arbetade med under sommaren.

Under min Vfu genomförde jag ett utvecklingsprojekt med fokus på undervisning utomhus och hur undervisningssituationer utomhus kan utvecklas och stimulera barns möjligheter till lärande. Lådorna skapades i syfte att underlätta för alla att komma igång med undervisningssituationerna.

Genom att lådorna innehåller material för olika innehållsområde blir de ett stöd för pedagogerna att komma igång samtidigt som lådorna synliggör för både barn och pedagoger vad som är möjligt att göra.

Lådorna skapades tillsammans med barnen utifrån de intresseområden som barnen önskade. Vi ställde frågan till barnen – Vad vill ni kunna arbeta med utomhus? Vi ska fylla dessa lådor med material att ta med ut, vad tycker ni? Utifrån barnens svar sammanställde vi lådorna tillsammans.

Detta gemensamma arbete mynnade ut i aktivitetslådorna, bolljakt, ritlåda, målarlåda, billåda, legolåda, leklåda. Pedagogerna kopplade läroplanens mål till varje låda och skrev beskrivningar till varje låda och förslag till olika undervisningssituationer i form av stödord.

Solgård

På Solgård blandades skapande aktiviteter med utforskande av närmiljön, med fokus på att lära känna miljön och varandra. Med utgångspunkt i att fånga dagen utgick pedagogerna från barnens intresse och den fria lekens aktiviteter. På upptäcktsfärder i närmiljön hittade man utvecklande och spännande undervisningsmiljöer vid bäcken, kullen och ängen men även massor av hallon.

Barnen fick möjlighet att prova på olika tekniker när de målade med is och pompoms, experiment både på förskolan och vid bäcken samt utforska naturen med lupp.

För barnen har sammanslagningen skapat olika lärande situationer och nya bekantskaper. Barnen har getts många tillfällen till att utforska sin omgivning, där alla sinnen har fått vara med. Med en upplevelsebaserad undervisningsmiljö har de fått möjlighet att utveckla sin förståelse för  naturvetenskap, experiment, utforskande, matematik och skapande. Glädjen att få lära känna nya kompisar. Vissa kanske hade turen att träffa blivande klasskompisar.

Kollegialt lärande

För pedagogerna har detta gett en möjlighet att upptäcka närmiljön kring en annan förskola. Pedagogerna från Solvallen berättar:

Vi har upptäckt vilken fantastisk närmiljö det finns utanför staketet på Ljungsgård. Där finns bäcken med rinnande vatten, hallonbuskage, kullen med skog och ängen med sin stora artrikedom. Dessa platser erbjuder unika möjligheter att bedriva undervisning på.

Pedagogerna på Ljungsgård lyfter det kollegiala utbytet:

Det var givande för oss pedagoger att utbyta tankar och idéer över förskolegränserna. Vi på Ljungsgård fick inspiration av Solvallen som har större erfarenhet kring hur utemiljön utanför förskolegården kan användas i undervisningen.

Förutsättningar, utmaningar och möjligheter

Något som framträder efter årets sammanslagning är vikten av förberedelser, tydlighet och kommunikation. Mycket gällande sammanslagningen tas för givet och ledningsgruppen behöver arbeta fram rutiner för att bli tydligare och skapa förutsättningar för förskolorna att planera sommarförskolan. Det känns som att alla förutsätter att sammanslagning har vi alltid haft, vi vet hur man gör, men sen står man där igen med förväntanskrockar och frågor kring organisation och struktur. Jag tror att vi kan undvika många sådan onödig krockar som tar energi om vi i god tid planerar och strukturerar organisationen samt planerar för ett sommartema. Det är alltid lättare att vara spontan när strukturen är tydlig. Därför har vi redan nu påbörjat samtalet i ledningsgruppen om hur vi till nästa sommar kan skapa möjligheter för detta.

Framåtsyftande arbete

Så vad kan sommarförskola vara? Utifrån mina erfarenheter som förskollärare och de samtal kring sammanslagning jag har fört på skilda nivåer så ryms många föreställningar om vad förskola under sommaren kan och ska vara. Är sommaren en frizon? I så fall från vad? Hur kan tankar om en friare tillvaro formuleras i relation till Lpfö 18 och Hur kan vi förena tankarna kring vad sommarförskola kan bli i förhållande till vår utvecklingsresa?

Hur går vi då vidare? Målet med mitt utvecklingsstöd inför och under sommarförskolan är högt, jag vill att alla ska tycka det är fantastiskt utvecklande att få arbeta under sammanslagningen. Målet är att arbetet under sommarförskolan har de bästa förutsättningar för att bedriva utbildning av hög kvalitet. Oavsett vad, hur och varför är det viktigt att skapa ett gemensamt engagemang och en syn på sommarförskolan som utvecklande och stimulerande.

För mig handlar detta ytterst om synen på förskola, utbildning och undervisning.

Min utgångspunkt är att alla barn har rätt till likvärdig förskola av hög kvalitet året om.