I leken är det omöjliga möjligt

Person med utklädningskostym håller en ring som ett barn ska gå igenom

Pedagogista Maria Sverrhag berättar om ett dramaprojekt med berättande i fokus där ungefär 100 barn deltagit. Barn från Ringstorps förskola, Västra Berga förskola och Pålsjö Östra förskola.

Ringstorps och Västra Bergas förskoleområde har under flera år arbetat utifrån temat Hållbar framtid med olika ingångar. De senaste åren har fokus varit att utveckla arbetet med social hållbarhet. Under detta läsår var ingången barns lek. När de såg att det fanns en chans för även förskolorna att söka pengar för Skapande skola var detta en möjlighet som de inte kunde missa. Totalt har cirka hundra barn deltagit i projektet och det är de äldsta barnen, 3-6 år från tre förskolor; Ringstorps förskola, Västra Berga förskola och Pålsjö Östra förskola.

Drama som uttrycksform

Lek och berättande har en central roll i förskolans utbildning och förskolorna erbjuder barnen många olika kulturella uttrycksformer. Däremot ville de gärna bredda och fördjupa barnens möjligheter till att utveckla sin kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga genom drama. Därför inleddes ett samarbete med kulturagenten Millan Fandén som är auktoriserad dramapedagog.

– Vårt syfte var också att pedagogerna skulle få inspiration om hur de kan arbeta med drama som uttrycksform och att det blir en mer naturlig del av verksamheten som kan användas för att bearbeta olika upplevelser och bidra till att utveckla barnens lärande. Att leka, uppleva, känna och skapa tillsammans barn och vuxna tror vi skapar samhörighet och förståelse för att vi är och blir olika beroende på vilken situation vi befinner oss i. Vi tror att drama kan tillföra en annan dimension i barnens lekar och berättande.

En annan avsikt med projektet var att det som barnen gjorde på förskolan skulle förbindas med upplevelser som de fick i mötet med dramapedagogen och att dessa delar skulle berikade varandra. Innan uppstart av projektet fick alla grupper därför skriva en kort presentation till dramapedagogen och berätta var just de befann sig i projekten på förskolorna.

– Vi hade en önskan om att barnen skulle vara med och styra innehållet och att de kunde ta olika riktningar i de olika grupperna beroende av deras intresse. Barnen har tyckt det var spännande med de onda och goda i sagan. Den fruktansvärda skogen och dess lite oförutsägbara karaktärer har fångat barnens intresse och varit återkommande bland barnen i deras lekar och samtal och dessa blev även viktiga i mötet med dramapedagogen. Under hela projektidén hade de olika gruppernas pedagoger och dramapedagogen kontinuerlig kontakt för att utvärdera varje tillfälle och tänka framåt tillsammans.

Praktiskt arbete med dramapedagog

Dramapedagogen träffade barngrupperna vid tre tillfällen med cirka två veckors mellanrum med start i mitten av mars. Varje dramatillfälle varade i cirka en timme.

– Redan från början hade vi bestämt att dramatillfällen skulle ske utomhus i skogen då vi tror upplevelsen och berättelserna har lättare att få liv i en naturmiljö som har mindre begränsningar än innemiljön kan ha.

Flera av barngrupperna arbetade utifrån boken Den underbara familjen kanin och monstret i skogen av Jonna Björnstjerna medan några grupper utgick från barnens eget fantiserande om häxor och troll i den förtrollade skogen. Grupperna hade utforskat berättelserna med många olika skapande uttrycksformer under hela läsåret och barnen var väl förtrogna med berättelsen och karaktärerna som fanns i dem.

Vid mötena träffade barnen karaktären Undra som kom från sagornas värld och som hade tappat bort alla orden och bilderna i sin bok. Undra bjöd in barnen att gå genom en portal så de kom till sagornas värld där de fick resa på flygande mattor till en magisk sagovärld. Barnen hjälpte Undra att fylla hennes bok med innehåll utifrån deras gemensamma erfarenheter från deras arbete på förskolorna. Drama och lek gick in i varandra och barnen fick både möta och gestalta de olika karaktärerna på många olika sätt. Vid varje tillfälle fick barnen ett uppdrag av Undra som de arbetade vidare med på förskolan till nästa gång de träffades.

– Uppdragen var till exempel att göra en karta över bokens handlingar eller känslor. Barnen på förskolorna gjorde kartor och böcker där de bland annat tecknade, målade, klippte och använde sig av digital teknik för att ta med och visa Undra deras gemensamma tankar vid nästa tillfälle. Genom att barnen fick återberätta och reflektera tillsammans medan de skapade sina alster uppstod en djupare förståelse och deras fantasi och berättande tog nya vägar. När barnen mötte Undra igen visade de henne vad de gjort. De berättade med stor stolthet och entusiasm och alla var ivriga att berätta och förklara vad de skapat tillsammans.

Ett möte mellan världar

För Millan Fandén har projektet inneburit en helt ny målgrupp och hon tycker att det varit ett privilegium att få arbeta med de yngre barnen, där leken, dramat och fantasin är så självklar och verklig.

– Där man helt enkelt som vuxen får stanna upp och lära sig av barnen. Det har varit spännande att vara en del i en process där barnen arbetat med samma tema i så olika former av skapande. Samarbetet med pedagogerna på de olika förskolorna och deras stora engagemang har också betytt mycket då jag känner att min del i projektet verkligen får en anknytning och en djupare innebörd som även får fäste i förskolans vardag. Min del blir en del av en helhet som lever vidare på förskolan, säger Millan.

Hon tror också att miljön har haft en stor inverkan på arbetet.

– Att träffa barnen ute i den underbara skogen har skapat en magi som både väcker fantasin och fördjupar hela den gemensamma upplevelsen. Den magiska sagoskogen blir så äkta i en verkligt förtrollande skog.

I sitt arbete som dramapedagog arbetar Millan oftast med mål som att växa, att lära, att medvetandegöra och att uttrycka sig. Där är alltid processen i fokus och hon använder drama, leken, görandet och upplevelser som verktyg.

– Det som skiljer detta projekt från mina andra uppdrag har varit att här har själva dramat, upplevelsen och leken som sig själv varit målet. Växandet, lärandet, medvetandegörandet och uttrycksförmågan har blivit ringar på vattnet, medan det gemensamma skapandet varit själva hjärtat i det hela. Det har varit ett lustfyllt, härligt projekt som jag är glad över att få ha varit en del av.

Ett uppskattat projekt

Även pedagoger och barn uppskattade projektet mycket.

– Undra kom in i vårt projekt som en inspiratör som iscensatte och fick sagan att väckas till liv. Med sin fantasi, närvaro, kunskap inom drama och kännedom om barns utveckling så fick hon sagan att bli magisk. Undras fantastiska samspel med både barn och pedagoger generade en ömsesidig delaktighet. Vi har sett att leken kan ta nya vägar och barnen har blivit bättre på att samarbeta och hitta lösningar under tiden. Fler barn använder även sin ”lekröst” och visar på fantasi och förställningsförmåga, och det känns som att det finns mycket glädje och samhörighet i gruppen.

– Det behöver inte vara så komplicerat med drama och man kan ta till enkla medel. Pedagogens närvaro och uppriktiga intresse gör att allt kan bli levande. Detta var en energiboost både för barn och pedagoger.

Person som är utklädd
”Undra är en sagofigur. Hon kommer från skogen, hon bor lite här och var. Hon kom på en cykel med vagn där hon kan lägga alla sina saker. Hon har ringar, trollstavar, kvastar, regnbågar, en väska, ett paraply och magiska skor. Hon har en grön näsa med glitter på och en grön klänning med fickor. I fickan hade hon massa saker, dinosaurier och unicorns. Den var magisk, det var en sagoficka. En gång fastande hon i fickan och vi fick dra i henne och då trillade hon och vi fick hjälpa henne att ta bort löven. Vi gick genom en portal då kommer man till sagornas värld. Det roligaste var när vi flög med fjärilsvingarna. Allt var roligt.” – Barnen om Millan Fandén och karaktären Undra.

Vill du veta mer?
Följ @ringstorppalsjoovastraberga på Instagram eller kontakta Maria på maria.sverrhag@helsingborg.se