Nu lyfter vi fritidshemmen!

många personer i ett rum

Under läsåret 14/15 påbörjades ett arbete kring fritidshem i syfte att utveckla verksamheten med fokus på det pedagogiska uppdraget.

 • Vad innebär uppdraget på fritidshem? Varför gör vi det vi gör?
 • Hur tydliggör vi kopplingen till styrdokumenten?
 • Vad behöver vi utveckla?
 • Hur utvecklar vi arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet
 • Vad synliggör vi från vår verksamhet och hur?

En svårighet man ofta stöter på är också att hitta utbildad personal, vilket gör att man måste säkerställa att de som arbetar i fritidshemmen har en samsyn och förståelse för uppdraget – oavsett utbildningsbakgrund.

Enskilda skolor genomförde fortbildning med stöd av Pedagogiskt center för all sin personal på fritidshem med regelbundna träffar där teori och praktik varvades. Uppgifter genomfördes mellan träffarna för att seda följa upp och reflektera kring tillsammans.

En gemensam satsning för alla skolors fritidshem var en vecka med olika seminarier och workshops “v.45 Tillsammans lyfter vi fritids!” – där deltog både externa gäster likväl som att passen hölls av fritidspedagoger, för fritidspedagoger. En inspirerande vecka som delvis hade fokus på digitala verktyg.

Nätverksträffar anordnades också under läsåret i syfte att skapa mötesarenor, ha erfarenhetsutbyte och inspireras av varandra.

…och sen då?

Vid Skolinspektionens rapport för Helsingborgs stads skolor 2015 framkom övergripande för fritidshemmen bland annat att man inte såg en tydlig verksamhetsidé, avsaknad av kopplingar till styrdokumenten, samt former för uppföljningsarbetet var bristande. Under våren har därför en arbetsgrupp arbetat med det systematiska kvalitetsarbetet för fritidshemsverksamhet i Helsingborgs stads skolor, SKA-gruppen.

Arbetsgruppen samordnades av en verksamhetschef och består av skolledare, representanter från avdelningen för resultat- och verksamhetsuppföljning och från Pedagogiskt center. Frågorna var många då vi samlades som ett led i att följa upp den kritik man fått, eller som vi kallar det “hjälp att identifiera utvecklingsområden”!

Uppdraget var att ta fram kvalitetsindikatorer för fritidshemmets verksamhet. Men ganska snart kom vi fram till att det räckte inte! Vi behövde också ha en långsiktig plan hur vi kunde stödja verksamheten i processen på olika sätt. Målgrupperna skulle vara både skolledare och personal på fritidshem.

I arbetet tillsatte vi därför även en referensgrupp som består av fritidspedagoger som är förstelärare samt skolledare.

Vi tog fram en övergripande plan för att utveckla fritidshemmen i Helsingborgs stads skolor och som stöd för att implementera nytt kapitel för fritidshem i Lgr11. Planens ledord är Tillsammans lyfter vi fritidshemmen! och innehåller:

 • föreläsningar
 • nätverksträffar
 • workshops med olika tema
 • stödmaterial för det systematiska kvalitetsarbetet
 • samt möjlighet att “skräddarsy” insatser på enskild skola
Nätverksträffar och workshops är en av de insatser som genomförs för fritidspedagoger i de skolor som deltar.
Nätverksträffar och workshops är en av de insatser som genomförs för fritidspedagoger i de skolor som deltar.

Målsättningen för insatserna är att:

 • implementera nya styrdokument (Lgr11)
 • förankra det pedagogiska uppdraget
 • utveckla det systematiska kvalitetsarbetet – både övergripande och i vardagens arbete
 • synliggöra verksamheten
 • lyfta fram goda exempel i en dela-kultur
 • skapa mötesplats för fritidshemmets personal

Hur säkerställer vi det i praktiken? Hur gör vi idag? Vad behöver vi utveckla och hur?

Vår målsättning är att under läsåret lyfta fram goda exempel från verksamheten som visar på hur de jobbar! Följ våra gästbloggare på bloggspåret Tillsammans lyfter vi fritidshemmen!

/Arbetsgruppen fritidshem, genom Mona Andersson, Pedagogiskt center.