Skapa motivation på nya sätt

Andreia Balan talar om motivation som ett mångfacetterat begrepp och om vikten av förståelsen att det betyder olika saker. Den senaste forskningen visar trots det på olika aspekter av motivation som vi har möjlighet att påverka.

Andreia Balan, lektor på skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg har i samarbete med Anders Jönsson professor på Kristianstads högskolan nyligen avslutat en studie i motivation som är kopplad till hur lärare arbetar med transparens och återkoppling. Studien fokuserar på NO i årskurs 6 och har genomförts på fyra skolor i Helsingborgs stads skolor.

– Tidigare har man ofta pratat om att motivation är kopplat till att en person tycker att någonting är roligt. Men så är det inte riktigt. Det behöver inte alltid bli ett bättre lärande på grund av det, säger Andreia.

Öka motivationen hos dina elever

Den senaste forskningen visar, trots sin komplexitet, på olika aspekter av motivation som vi har möjlighet att påverka för att öka elevernas möjligheter till förbättrat lärande. Det finns tre aspekter av motivation; personlig, social och kognitiv. För att förändra motivationen hos elever behöver alla tre komponenter påverkas.

1. Personlig

Inom den personliga aspekten kan du som lärare stödja eleven i att förändra synen på den egna förmågan. Det är här du kan hjälpa eleven att förstå att hen kan göra framsteg, genom att arbeta med ett growth mindset. Arbeta exempelvis med formativ återkoppling, som visar på hur eleven kan göra ännu bättre ifrån sig nästa gång.

“Nu kan du detta, det kunde du inte för en vecka sedan.”
“Använd dig av den återkoppling du har fått när du arbetar med nästa uppgift. På det sättet kan du alltid förbättra dig.”

Inom den personliga aspekten handlar det också om att kunna bedöma svårighetsgraden i en uppgift/arbete och kunna uppskatta hur mycket ansträngning det behövs för att lyckas med den.

Om eleven överskattar mängden ansträngning riskerar hen att ge upp redan från början. Vid underskattning ger eleven istället upp så fort hen märker att det inte går att komma vidare i arbetet efter en kort stund.

2. Social

I den sociala aspekten ingår beteenden och det handlar till stor del om kommunikation och samarbete mellan lärare-elev och elev-elev. Du kan till exempel arbeta med detta genom att skapa situationer där eleverna ska samarbeta och samspela med varandra.

Nedan är exempel på sociala beteenden.

  • elever kan söka efter uppmärksamhet från klasskamrater på lämpligt sätt
  • elever kan visa omsorg och förståelse för sina klasskamrater
  • elever pratar inte i munnen på varandra
  • elever kan lyssna och reagera på andras idéer utan att fälla negativa kommentarer
  • elever vet hur de ska bete sig när de har olika åsikter
  • elever använder sig av skolans regler för hur man kommunicerar med lärare och klasskamrater.

3. Kognitiv

Det finns relativt stora möjligheter för lärare att påverka de kognitiva aspekter som inverkar på elevernas motivation. I stor utsträckning handlar det om elevernas lärstrategier som exempelvis att kunna sätta upp tydliga mål och följa upp målen, kunna söka hjälp när elever fastnar, kunna använda misstag som en del i lärandeprocessen, veta vilka strategier eleven kan använda sig för att göra kopplingar mellan nya och gamla kunskaper.

Det är dessutom viktigt att elever tränar på att berätta eller skriva vad de gör, vad de kan göra och vad de försöker uppnå, hur de kan uppnå framgång och hur bra det går för dem i förhållande till målen.

Drivkraft med grit

Nyligen har en annan aspekt av motivation identifierats av exempelvis Angela Duckworth, psykolog Pennsylvania. Grit handlar om en ny aspekt av motivation där drivkraften handlar om ihärdighet i motsats till exempelvis talang. När hon tittat på vem som är framgångsrik i en situation och varför kunde hon i flera olika sammanhang se ett karaktäristiskt personlighetsdrag. Det var inte social intelligens, inte fysisk hälsa, inte IQ… det var grit.

Grit ses som ett personlighetsdrag som inte är relaterat till talang. Det handlar om ihärdighet och, i motsats till att lära sig snabbt, om att fortsätta kämpa mot ett och samma mål. Frågan blir då Hur bygger vi grit? Angela menar att vi fortfarande inte vet så mycket, men ett förhållningssätt som hon ser som avgörande i att bygga grit hos barn är att ha ett growth mindset. Att tro på att förmågan att lära kan förändras, växa, i takt med din egen ansträngning. Grit kan alltså utvecklas och förstärkas, både av oss själva och med stöd från vår omgivning.

Andreia Balan var en av föreläsarna på BFL lärandekonferens 2017 i Helsingborg.
Se inspelade föreläsningar på Pedagogiskt centers facebooksida