Specialpedagogik för lärande

Vi heter Hannele Tornborg (specialpedagog åk 4-6) och Lotta Friberg (speciallärare åk f-3) och arbetar på Alléskolan som är en F-6 skola med ca 280 elever och ligger mitt i Landskrona. Vi är båda Förstelärare, Hannele i specialpedagogik och Lotta i matematik.

Specialpedagogik för lärande

Allas rätt till lärande

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Skolverket

I augusti 2016 fick vi förfrågan av vår rektor om vi kunde tänka oss bli handledare till kompetensutveckling inom specialpedagogik och vara stöd för lärargrupperna i det kollegiala lärandet. Detta lät väldigt spännande och vi tackade ja utan egentligen veta vad det innebar. Rektorn skulle söka statsbidrag för den här insatsen, men vi hade inga förväntningar att komma med eftersom Skolverket prioriterade de som arbetade med elever i åk 7-9 och/eller skolor med låg måluppfyllelse vilket inte stämde in på Alléskolan.

I början av oktober 2016 fick vi besked om att vi kommit med och två veckor senare skulle vi till Stockholm på en tvådagars handledarutbildning som Skolverket anordnade. Vi åkte till Stockholm med stora förväntningar trots att vi inte direkt visste vad utbildningen skulle innebära. Allt material på Skolverkets hemsida publicerades på vår första dag i Stockholm, därför hade vi inte haft möjlighet att förbereda oss.

Kompetensutvecklingssinsatsen inom specialpedagogik är tänkt att genomföras kontinuerligt fram till april 2017 och ska ske på arbetstid. Den bygger på en form av kollegialt lärande som utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Materialet till insatsen presenteras i form av moduler och finns på Lärportalen för specialpedagogik på Skolverkets hemsida. Materialet presenteras i så kallade moduler som liknar de som finns i Skolverkets satsningar inom Matematiklyftet och Läslyftet. I modulen presenteras olika arbetssätt för att utveckla en inkluderande lärmiljö för att öka elevers delaktighet. Modulen synliggör elevers rätt att möta en undervisning som ger förutsättningar för lärande och social utveckling i ett gemensamt sammanhang.

Syftet med Skolverkets satsning är:

  • Att stärka den specialpedagogiska kompetensen i skolan så att fler elever når målen.
  • Fler lärare får ökade kunskaper om specialpedagogiska förhållningssätt, metoder och arbetssätt.
  • Att utveckla undervisningen och lärmiljön så att den möter elevers olika behov och förutsättningar.

Skolorna som deltar i projektet är indelade i olika lärosäten och vi tillhör Linnéuniversitet i Växjö. Vi kommer att träffa andra pedagoger som deltar i projektet för att tillsammans kunna diskutera kring modulinnehållet och utbyta erfarenheter.

Det kommer att finnas tre moduler, men än är bara den första modulen klar, vilken vi kommer att arbeta med som ett försöksprojekt. Modulen heter ”Inkludering och delaktighet” och är indelad i åtta delar där varje del består av fyra moment.

Moment A: Individuell förberedelse (60 minuter)

Moment B: Kollegialt arbete (90 – 120 minuter)

Moment C: Undervisningsaktivitet (Lektionstid)

Moment D: Gemensam uppföljning (45 – 60 minuter)

Vi på Alléskolan ska starta med projektet redan i vecka 47 med del 1. Stöd till elever – en tillbakablick. Pedagogerna får litteraturen (moment A) veckan innan. Vid första tillfället diskuterar vi litteraturen (moment B) och planerar en undervisningsaktivitet (moment C). Veckan därpå har vi en gemensam uppföljning och utvärdering av lektionsaktiviteten (moment D) och litteratur till del 2 (moment A) delas ut o.s.v.

Vår roll som handledare är organisera den gemensamma planeringen av det kollegiala arbetet, stötta lärare att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter samt leda diskussionerna genom att ställa frågor som fördjupar.

Skolans alla lärare ska delta i projektet och Lotta kommer att handleda åk f-3 lärare (9 deltagare) och Hannele åk 4-6 lärare (8 deltagare). Mötena ligger på våra pedagogiska träffar som vi har varje måndag. För att introducera projektet för våra kolleger ska vi göra Power Pointpresentation i syfte att skapa engagemang inför arbetet med modulen. Ambitionen är att vi skriver blogginlägg under arbetets gång och beskriver hur arbetet fortskrider.

Litteraturtips:

Skolverket (2015), Forskning för klassrummet – Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken. Elanders Sverige, 2015.

Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2016), Inkluderande undervisning – Vad kan man lära sig av forskningen? DanagårdLiTHO, 2016.

Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2015), Delaktighet – ett arbetssätt i skolan. DanagårdLiTHO, 2016.

Sundqvist, Christel (2014), Den samarbetande läraren. Studentlitteratur, 2014.

www.skolverket.se/specforlarande