Tydliga krav skapar motivation

Kan olika grader av transparens i förväntningar ge effekter på elevernas motivation och prestation? Den frågan undersökte forskare i en studie under läsåret 16/17. I studien deltog elever från årskurs 6 från fyra olika skolor i Helsingborgs stads skolor.

Studien Increased Explicitness of Assessment Criteria: Effects on Student Motivation and Performance av Andreia Balan, lektor i Helsingborgs stad, och Anders Jönsson, professor vid Högskolan Kristianstad, pågick under ett år och arbetet med eleverna genomfördes i fyra perioder med fyra olika nivåer av transparens – fyra strategier.

Strategi 1. Återkoppling utifrån konkreta kriterier. Kriterierna visas inte för eleverna.
Strategi 2. Exempel på elevsvar samt återkoppling.
Strategi 3. Konkretiserade kriterier i matrisform och återkoppling.
Strategi 4. Konkretiserade kriterier + exempel samt återkoppling.

Skola A fick arbeta med återkoppling enligt strategi 1 i alla fyra perioder, Skola B fick efter första perioden gå vidare till strategi 2, Skola C gick ytterligare ett steg efter period två och Skola D fick, som enda skola, gå vidare till strategi 4 efter den tredje perioden.

Före och efter varje period fick alla eleverna delta i kunskapsmätningar med hjälp av uppgifter från nationella prov. Arbetet genomfördes i NO och lärarna från de olika skolorna planerade allt arbete tillsammans.

Återkoppling en avgörande faktor

Resultaten visar att totalt förbättrades alla grupper. Inom varje strategi fick lärarna ge återkoppling som eleverna sedan fick använda på nästkommande uppgift. Resultaten tyder på att arbetet med återkoppling varit avgörande oavsett strategi. De elever som fick arbeta med den högsta transparensnivån fick en högre effekt på motivation än de andra.

Helsingborgslektor nöjd med resultatet

Andreia Balan, lektor på skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg

En av forskarna bakom studien är Andreia Balan, lektor på skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg.

– Det som hände var att när eleverna använde återkopplingen i arbetet med nya uppgifter blev det tydligt för dem själva att de förbättrat sig, säger Andreia.

Hur kan man använda sig av resultaten?

– Studien visar en ganska enkel form av återkoppling som ger resultat. Detta kan användas i alla ämnen och alla åldrar. Den visar dessutom att de lärare som vill förtydliga kriterierna för bedömning för eleverna kan göra det effektivt genom att använda exempel och konkretiserande matriser, säger Andreia.

Hösten 2018 startar Andreia och Anders Jönsson en ny studie i årskurs 4 och 5 som bygger på motivationsstudiens resultat.

Resultaten från studien finns nu presenterade i en artikel på Frontiers.
Läs artikeln Increased Explicitness of Assessment Criteria: Effects on Student Motivation and Performance

I februari 2017 skrev Andreia ett blogginlägg om motivationsstudien här på Pedagogsajten.
Länk till Motivation – en studie


Josefine Hultén, redaktör
josefine.hulten@helsingborg.se