Varför ska vi ha utvecklingssamtal?

Under våra pedagogiska diskussioner tog vi på Ringstorpsskolan upp hur vi hittills erbjudit elever och vårdnadshavare möjligheten till utvecklingssamtal på fritidshemmen. Vi kom fram till att vi gjorde mycket för att stärka trivsel, trygghet och utveckling hos våra elever, men just samtalsdelen med elev och vårdnadshavare, den delen var eftersatt.

Vi hade redan en god kontakt genom våra olika sätt att kommunicera (personlig kontakt vid hämtning och lämning, sms, mail, telefon, föräldramöten, öppet hus, drop-in och vår fritidsmässa. Men vi kom också fram till att vi inte erbjöd ett djupare samtal med fokus på elevens individuella utveckling. Efter att ha läst styrdokumenten och där kommit fram till att vi bör begränsa våra områden kring social utveckling så kom vi fram till tre områden. Trivsel, trygghet och möjlighet att utvecklas.

Läs mer: Att se hela eleven, hela dagen – ett utvecklingsarbete på fritidshemmet

Personalen i fritidshemmen bör erbjuda eleven och elevens vårdnadshavare samtal om elevens trivsel, lärande och utveckling i fritidshemmet, antingen tillsammans med personalen i förskoleklassen eller skolan, eller enskilt i fritidshemmet.

Samtalen med hemmet behöver bygga på en bred och nyanserad bild av elevens trivsel, utveckling och lärande och på vilket sätt verksamheten i fritidshemmet bidrar till detta.

(Skolverkets Allmänna råd med kommentarer Fritidshem 2014 s39 och s40.)

Planering av utvecklingssamtal

När vi bestämt oss för att ha utvecklingssamtal och vi valt fokusområden, var det dags att titta på hur vi behövde få ihop allt rent praktiskt. Vilka frågor skulle vi ha? Vilka tider kunde samtalen ligga på? Vem skulle intervjua och observera eleverna? Vem skulle sitta med på vilka utvecklingssamtal? Frågorna var många. Men när vi efter diskussionerna till slut bestämt oss, var det dags att formulera frågorna mer exakt. Dels för att de skulle vara enkla att ställa vid intervju av eleverna, dels för att de skulle vara utvärderingsbara och dels för att de skulle vara kompletterande till skolan.

När frågorna var gjorda visade vi dem för de lärare vi skulle ha de gemensamma utvecklingssamtalen med. Tillsammans tittade vi igenom frågorna, diskuterade och fick en större överblick kring vilka områden vi skulle ta upp. Därefter bestämde vi tillsammans hur upplägget med när, var och hur samtalen skulle genomföras (skolan och kunskapsutvecklingen först och fritidshemmen med de sociala utvecklingsområdena avslutade samtalen) allt för att samtalen skulle vara så kompletta som möjligt.

Arbetsgången med eleverna

Nu var det bara att börja med elevarbetet. På Ringstorpsskolan arbetar vi med en form av  mentorskap, så det naturliga är att varje mentor observerar och intervjuar samt följer upp olika behov med sina mentorselever. Därför blev det också naturligt att mentorerna skulle delta på sina mentorselevers utvecklingssamtal. Alla mentorer fick samma frågor och samma observationsmall att utgå ifrån, sedan bestämde arbetslagen när de olika mentorerna genomförde sina intervjuer och observationer, detta för att inte alla skulle vara borta från ”den vanliga verksamheten” samtidigt. Övrig fritidspersonal skötte planeringen och genomförandet av den dagliga fritidshemsverksamheten.

När sedan utvecklingssamtalen började var det inte mycket som förändrades i planeringen (vi gick inte på några utflykter denna period och vi hade några fler gemensamma aktiviteter)

Genomförande av samtal

Alla vårdnadshavare fick information om att fritidshemmen denna gång skulle ingå i utvecklingssamtalen, och att samtalen därför förlängts något. De fick också information om att samtalen måste ske på vissa bestämda tider för att det skulle vara möjligt att få både lärare och fritidspersonal på plats.

Detta var inga problem utan vi upplevde det som att flertalet föräldrar var positivt inställda till att få veta hur deras barns hela dag såg ut.

När samtalen väl drog igång var alla väl förbereda, lärare, fritidspersonal, elever och vårdnadshavare.

Skolan började med att tala kring de olika kunskapsmålen och efter cirka halva tiden fick fritidspersonalen börja samtala kring de sociala aspekterna av dagen.

Vinsterna med gemensamt utvecklingssamtal för skola och fritidshem

Elever och vårdnadshavarna var delaktiga i samtalen och enligt den enkätundersökning vi senare genomförde via Google dokuments var de allra flesta mer än nöjda med detta upplägg och uppskattade att få en helhetsbild.

Efter att vi genomfört våra utvecklingssamtal fick vi en ännu större förståelse för varandras olika uppgifter inom skolan och skolbarnomsorgen. Vi upplever också att vårdnadshavarna förstår hur viktigt det är att alla delar under dagen blir tillgodosedda på ett professionellt vis. Eleverna själva uppskattar också att vi har ett tätt samarbete med både skolan och hemmet eftersom de då får individuell uppföljning och utveckling. Precis som det står i våra styrdokument.

/Marko Luttinen, förstelärare i fritidshem
Ringstorpsskolan i Helsingborg