Delaktiga elever

Vi heter Roger Hatter och Jenny Löfgren (förstelärare). Vi arbetar som klasslärare i årskurs 6 på Varagårdsskolan i Bjuv. Vi arbetar sedan 2016 i ett tvålärarsystem. I klassen går det för närvarande 40 elever. Vi vill ge er en liten inblick i hur vi arbetar med delaktighet tillsammans med våra elever.

Vi funderade på hur vi ytterligare kunde öka intresset och delaktigheten i elevernas egna lärande.

Sedan tidigare var eleverna väl förtrogna med utformandet av de pedagogiska planeringarna. Vi var överens när vi kände att vi ville ta det ett steg längre och få eleverna delaktiga från starten och hela vägen till mål.

Vi diskuterade med vår rektor Annette Isberg om hur vi kunde utveckla vårt arbete med delaktighet. Hon visade oss Harry Shiers modell ”Pathway to participation” om barn och ungas väg till delaktighet. Utifrån den diskussionen växte tanken fram kring planeringsgrupper.

Harry Shiers modell ”Pathway to participation”

Arbetet med planeringsgrupper

Vi bestämde oss för att göra planeringsgrupper för samtliga ämnen som vi undervisar i. Eleverna fick sedan välja vilken planeringsgrupp man ville tillhöra. Vi berättade för eleverna att de fick välja max två grupper men minst en. Vi ville också att eleverna skulle resonera själva kring valet av planeringsgrupp utifrån intresse men även utvecklingsområde.

Inför varje nytt arbetsområde låter vi planeringsgruppen för det aktuella ämnet ha ett möte tillsammans där de diskuterar fram utifrån kunskapskraven: innehållet, hur de ska lära sig, vilket material som ska användas samt hur de slutligen vill bli bedömda. Därefter bjuds vi lärare in till mötet för en kort briefing där vi tillsammans sammanställer planeringen.

Planeringsgruppen presenterar sedan sin planering för övriga i klassen och klassen får möjlighet att lägga till sådant de anser saknas i planeringen, till exempel ta hjälp utav Quizlet med begrepp och expertord.

När detta är gjort skrivs den pedagogiska planeringen  tillsammans i helklass och vårt arbete mot kunskapskraven kan sätta igång.

Rozerin, Diinah, Tilda och Alice planerar biologi.

Självklart har detta arbetssätt kring att öka delaktigheten varit en prövning för oss lärare. Vi har haft tankar och ideér som fått stå åt sidan för elevernas egna tankar och ideér. Vi har blivit tvungna att släppa på kontrollen, men vi har märkt att eleverna har fått ett helt annat intresse för sitt lärande. De kommer med ideér som vi aldrig hade tänkt på tidigare.

Eleverna i årskurs 6 på Varagårdsskolan är med i beslutsfattandet i sin egen undervisning och tar ansvar fullt ut för sitt egna lärande där vi som lärare istället agerar coacher.

Eleverna får uppleva hur deras inflytande påverkar deras skolvardag vilket vi anser leder till ökat intresse hos eleverna.

Har ni frågor kring arbetet med planeringsgrupper och delaktighet så hör gärna av er.

jenny.lofgren@skola.bjuv.se

roger.hatter@skola.bjuv.se


Jenny Löfgren och Roger Hatter, Varagårdsskolan, Bjuv