Hitta språket och Hitta matematiken – redan i förskoleklassen

Nu har du som pedagog i förskoleklass stöd genom Skolverkets kartläggningsmaterialet Hitta språket och Hitta matematiken. Materialet kan hjälpa dig att få syn på elevernas kunnande så att du kan stötta och utmana varje elev på hens nivå.

När Pedagogiskt center ordnade en utbildningsinsats utifrån det nya kartläggningsmaterialet mötte vi cirka 125 entusiastiska och nyfikna pedagoger från 30 olika skolor inom Helsingborgs stad.

När du, som pedagog, möter barnet första dagen i förskoleklass står du inför en härlig utmaning. Vad är det för en filur som står framför dig? Ögonen glittrar och förväntan på att få börja skolan är stor. Men vad har barnet egentligen med sig i sin ryggsäck? Vilka erfarenheter och förmågor? Och hur ska du som pedagog kunna stötta och utmana just detta barn så att lusten och nyfikenheten efter att lära räcker många år till?

Elevens språkliga medvetenhet och matematiska tänkande ska kartläggas med materialet. Kartläggningen blir den första länken i kedjan av styrdokument. Materialet publicerades den 3 juli 2018 och är till att börja med frivilligt att använda men blir obligatoriskt från och med 1 juli 2019. Kartläggningen görs under höstterminen inom den ordinarie undervisningen. Skolverket poängterar att kartläggningen ska ske på ett lekfullt sätt och Pedagogen ska med hjälp av resultatet planera den fortsatta undervisningen för att möta alla elevers olika behov.

Sanden

I grupp ska eleverna storleksordna, det vill säga jämföra kärl som rymmer olika mycket sand samt dela sand så att två barn får lika mycket var. Eleverna ska berätta och enas om en metod innan de börjar dela upp sanden. När eleverna arbetar med mätningen kan läraren observera elevernas metod och hur de kommunicerar och resonerar med varandra.

Mönster

I aktiviteten Mönster ska eleverna följa och fortsätta ett mönster, översätta samma mönster till en annan form samt beskriva mönstret. När eleverna arbetar med mönster får de möjlighet att pröva och använda sina idéer samt kommunicera och resonera om mönstrets uppbyggnad.

Sortering

I aktiviteten Sortering ska eleverna först göra sin egen sortering utifrån en egenskap och därefter ska de beskriva sin sortering. När det gäller sortering ska eleverna kunna urskilja en egenskap och bortse från andra egenskaper.

Utbildningstillfällen gav möjligheter för möten mellan pedagoger

Vi på Pedagogiskt center har erbjudit utbildningstillfällen kring materialet för berörda pedagoger i Helsingborgs stad. Utbildningstillfällena innehöll teori, praktiska exempel från verksamheter, diskussioner samt möjlighet att få prova på några aktiviteter. Träffarna innebar dessutom att pedagoger från olika delar av staden fick möjlighet att mötas. Många pedagoger var positiva och entusiastiska över att få tillgång till ett stödmaterial för att kunna planera sin undervisning.

Pedagoger har framfört bland annat följande tankar:

“Materialet är tydligt. Som pedagog behöver man vara väl förberedd och insatt i vad som ska kartläggas”

“Det positiva med kartläggningen är att vi får syn på barn som behöver särskilt stöd eller särskilda utmaningar”

“Innehållet i kartläggningen känner vi igen och det är dessa områden som vi vanligtvis arbetar med i förskoleklass.”

“Utmaningen är att det tar tid att genomföra materialet. Vi behöver tänka till kring organisation, planering och uppföljning.”

Hitta rätt – viktigt för pedagogerna

Jo, pedagogerna vill gärna att kartläggningen ska komma in naturligt i undervisningen och arbetar nu med att prova på olika sätt för att lyckas med det. Många pedagoger vill träffas för att dela med sig av sina erfarenheter efter att ha provat aktiviteterna med barnen. Det finns även ett behov av att diskutera resultat och uppföljning. Vi på Pedagogiskt center kommer därför att erbjuda nätverksträffar under våren. Helsingborgs pedagoger kommer därmed att vara väl förberedda att ta sig an uppdraget.

Du som arbetar i Helsingborgs stads skolor hittar mer information om kommande nätverksträffar på intranätet.
Länk till information om nätverksträffar kring kartläggningsmaterialet i förskoleklass


Välkomna till Pedagogiskt center hälsar
Ulrika Borkmar och Monica Andersson
Språk-, läs- och skrivutvecklare på Pedagogiskt center, Helsingborgs stad.
ulrika.borkmar@helsingborg.se
monica.andersson@helsingborg.se