Litteraturtips för nyanländas lärande

Litteratur- och boktips för dig som arbetar med nyanländas lärande.

Nyanlända elever i mitt klassrum – Språkutveckling med digitala resurser av Hülya Basaran (Gothia fortbildning)
Hülya Basaran som arbetar som förstelärare i Trollhättan på mottagningsenheten för nyanlända elever i grundskolan delar med sig av sina erfarenheter av hur lärare kan använda digitala resurser i undervisningen för att utveckla elevernas språk. Boken är mycket praktiskt inriktad och innehåller flera tips på hur lärare kan arbeta med digitala läromedel.

Mötet med nyanlända – Vägen till en framgångsrik skolgång av Tiia Ojala (Gothia fortbildning)
Tiia Ojala, som arbetat som lärare i svenska som andraspråk, beskriver tydligt och enkelt hur du som lärare organiserar, inkluderar och arbetar pedagogiskt med dina nyanlända elever. Handboken är uppdelad i fem delar: organisation, inkludering, pedagogik, hemmet samt elevhälsa.

Lyckas med digitala verktyg i skolan – Pedagogik, struktur och ledarskap av John Steinberg (Gothia fortbildning)
John Steinberg är fil. dr i pedagogik och välkänd författare och föreläsare i boken visar han hur man kan arbeta framgångsrikt med datorer, surfplattor och mobiler samt hur man undviker en del av de fallgropar som finns. Kan digitala verktyg leda till fördjupat lärande hos eleverna? Ja – om man utgår från en genomtänkt pedagogik, ett tydligt ledarskap och en god struktur.

Nyanlända och lärande av Nihad Bunar (Natur & Kultur)
Boken ger dig som arbetar med nyanlända elever verktyg att stödja och utveckla varje individ. Nyanlända och lärande är en forskningsbaserad antologi om nyanlända elevers mottagande och inkludering i det svenska skolsystemet.

Svenska som andraspråk – Kenneth Hyltenstam och Inger Lindberg (red.) (Studentlitteratur)
Boken kan fungera som ett kunskapsunderlag och stöd för alla de lärare, skolledare och andra utbildningsansvariga som strävar efter att åstadkomma bättre förutsättningar för flerspråkig utveckling och framgångsrik andraspråksanvändning.

Greppa språket (Skolverket)
Vilka arbetssätt stärker flerspråkiga elevers dubbla inlärningsprocesser och vilka verktyg hjälper dig som lärare att möta dessa elever? Detta tas upp i boken Greppa språket!

Få syn på språket (Skolverket)
Det språkliga perspektivet har stor betydelse i alla skolformer och ämnen. Få syn på språket förtydligar det språkliga perspektivet som är lyft i styrdokumenten hela vägen från förskola till vuxenutbildning.

En bra början – mottagande och introduktion av nyanlända elever av Tore Otterup, Gilda Kästen-Ebeling (red). (Studentlitteratur)
I En bra början har både teoretiker och praktiker bidragit med sina kunskaper och erfarenheter med syfte att sprida vetande om hur mottagande och introduktion av nyanlända elever ska kunna göras på bästa sätt, så att eleverna får en bra och gynnsam start på sin skoltid i Sverige.

Språkutveckland SO-undervisning av Maria Bjerregaard och Björn Kindenberg (Natur & Kultur)
En handbok för dig som arbetar som SO-lärare. Den ger dig konkreta verktyg för att öka elevernas förståelse för ämnet!

Språkinriktad undervisning av Maaike Hajer, Theun Meestringa (Hallgren & Fallgren)
Boken visar hur ämneslärare kan fördjupa sin förståelse av sambandet mellan språk och lärande. Handfasta exempel och metoder.

Lyft språket lyft tänkandet av Pauline Gibbons (Hallgren & Fallgren)
Om hur man kan utforma en långsiktigt och kognitivt utmanande undervisning som samtidigt ger explicit spåkstöttning.

Stärk språket stärk lärandet av Pauline Gibbons (Hallgren & Fallgren)
Utgår från aktuell forskning och ger konkreta modeller för hur man kan arbeta både språk- och kunskapsutvecklande i olika ämnen.

Se språket i ämnet – Kunskap, språk och identitet – Nationellt centrum
Hur kan en ämneslärare stötta språkligt, så att fler elever når målen? Vad behöver du veta om ämnesspråket? Lgr 11 visar att lärare behöver arbeta språk- och kunskapsutvecklande i alla ämnen – men vad innebär det i praktiken?

Språk i alla ämnen av Hanna Stehagen (Gothia Fortbildning)
Presenterar en mängd kunskaps- och språkutvecklande modeller, strategier och verktyg som främjar elevernas läs- och skrivförmåga och motiverar dem att bli delaktiga i den egna lärprocessen. Den innehåller teorier, modeller och konkreta verktyg för undervisning som utvecklar elevernas språk och kunskap oavsett ämne. På så sätt kan fler elever lyckas i skolan och nå målen.

Låt språket bära – genrepedagogik av Britt Johansson och Anniqa Sandell (Hallgren & Fallgren)
Ger läraren stöd i arbetet med texters olika syften, uppbyggnad och språkliga drag. Boken ger lärare det stöd de behöver för att eleverna framgångsrikt ska utveckla både språket och ämneskunskaperna.