Lyckat VFU-arbete säkrar lärarefterfrågan i Helsingborg

Lärarbristen är utbredd i Sverige. I Helsingborg säkrar vi framtida kompetens genom ett lyckat VFU-arbete.

Hela Skolsverige har brist på lärare. Att komma till rätta med bristen är ett prioriterat område i alla led i hela landet. Enligt SCB förespås att det kommer att saknas 79 000 lärare år 2035. Universitetskanslerämbetet (UKÄ) beräknar att det behövs ca 8 000 fler examinerade varje år för att täcka behovet.

Mona Andersson

Verksamhetsförlagt utbildning, VFU, är en viktig del i Skol- och fritidsförvaltningens rekryteringsstrategi. Det gemensamma VFU-arbetet bidrar genom att erbjuda ett stort antal VFU-platser inom Helsingborgs stads förskolor och skolor. I samarbete med de olika lärosätena kan staden då förlägga många lärarstudenters VFU inom sin egen verksamhet.

– På detta sätt bidrar vi både till deras utbildning och inspirerar dem att söka arbete hos oss efter utbildningen. Det handlar om att ha god kvalité i VFU-arbetet som gör att lärarstudenter känner det meningsfullt och lärorikt att göra sin VFU hos oss likväl som att vilja bli medarbetare efter sina studier, säger Mona Andersson som arbetar som teamchef på Pedagogiskt center i Helsingborg.

Stort antal placeringar varje år

Varje år tar förvaltningen emot 250 nya lärarstudenter. En stor gemensam uppstart sker varje år vecka 42 med en uppstartsdag för alla lärarstudenter, skolledare, VFU-ansvariga och handledare på Pedagogiskt center. Totalt hanteras drygt 800 VFU-placeringar varje läsår så att lärarstudenterna ska kunna göra sin VFU hos oss i Helsingborg.

Anna Kronbert

På Pedagogiskt center jobbar också Anna Kronbert som kommunsamordnare. Hon är länken mellan lärosätena och våra förskolor och skolor. Till sin hjälp har hon Maria Frank som både arbetar centralt som VFU-samordnare med fokus på stöd till VFU-ansvariga och handledare, Maria arbetar även som VFU-ansvarig på sin förskola och har därmed en lång erfarenhet av vardagens arbete med lärarstudenter och stödet som kollegor och kan behöva. Jeanette Falk stödjer i arbetet i rollen som VFU-administratör.
– Målsättningen är att lärarstudenter ska få erfarenhet och kunskap om olika moment inom yrket under sin VFU, t.ex. utvecklingssamtal, elevhälsoarbete och utvecklingsarbete.

För att öka likvärdigheten i vad studenterna möter under sin VFU sker också gemensamma träffar centralt. Som komplement till det som studenten får via sin VFU på skolan eller förskolan erbjuds olika seminarier och workshops på Pedagogiskt Center. Här får studenterna och handledarna möjlighet att träffas för ytterligare kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte. Exempel på innehåll vid dessa träffar är ledarskap, konflikthantering, digitalisering, bedömning och språkutvecklande arbetssätt, berättar Anna Kronbert.

Maria Frank

VFU-arbetet ska i alla sammanhang skapa värde och bidra till livskvalitet för barn och unga, likväl som för medarbetare. VFU ger lärarstudenter ett viktigt sammanhang på vägen mot läraryrket.
– Vi gör det genom att tillsammans med lärarstudenter och medarbetare lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Vi vill få lärarstudenter att känna att hos oss är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad, säger Mona Andersson.

– I Helsingborgs stads skolor utvecklar vi varandra. Våra lärarstudenter är en del av lärarkollegiet och tillsammans skapar vi framtiden. Genom att vi samarbetar med olika lärosäten och bland annat erbjuder VFU-platser till lärarstudenter i Helsingborgs stads förskolor och skolor samt på Vuxenutbildningen är vi med och bidrar till att utbilda nya lärarkollegor, fortsätter Anna Kronbert. Mona Andersson lägger till:

– Vi kan se att många studenter söker jobb hos oss inom Helsingborgs stads skolor efter genomförd utbildning, men också att de arbetar som vikarier under studietiden. Det är roligt att möte tidigare studenter som kollegor i nya sammanhang på våra förskolor och skolor.

Förvaltningen har gemensamt ansvar med lärosätena för att ha en god kvalitet på VFU. För att stödja arbetet finns det idag en tydlig organisation med kommunsamordnare och VFU-ansvarig på varje förskola/skola. Det arbetet samordnas av Pedagogiskt center. Tillsammans med handledare och skolledare bidra de till att VFU:n blir meningsfull genom att stödja, inspirera och utmana studenterna på sin väg mot läraryrket.
– Pedagogiskt center samarbetar med VFU-ansvariga för att hitta platser till alla studenter som ska ut på VFU. Vi upplever att många lärarstudenter önskar få sin plats i Helsingborg vilket är roligt, men också utmanande i vår strävan att ordna VFU-platser till alla, säger Anna Kronbert.

Vill du veta mer om VFU eller har frågor kring det så kontakta pedagogisktcenter@helsingborg.se

Läs mer om VFU på Helsingborgs stads intranät.