Munka-Ljungby lär av framgångsrik läs- och skrivundervisning i Kanada

I Munka-Ljungby skolområde i Ängelholms kommun initierades 2019 ett utvecklingsarbete för att öka elevers läs- och skrivförmåga, med perspektivet förskoleklass till årskurs 9. Genom detta utvecklingsarbete inleddes ett samarbete med Adrienne Gear, lärare och skolutvecklare i Kanada, som med framgång har haft nära samarbete med kanadensiska skolor.

Våren 2023 fick en grupp från skolområdet besöka några av dessa framgångsrika skolor. I en reserapport har gruppen lyft fram några centrala lärdomar på organisationsnivå (både på skolnivå och på kommunövergripande huvudmannanivå) och på undervisningsnivå.

Läs vår rapport: Lärdomar av framgångsrik läs- och skrivundervisning i Kanada (pdf)

Rapporten består av två delar och är skriven av två rektorer, sex lärare samt kommunens vetenskapliga ledare.

Den första delen ramar in problemområdet och syftet med studieresan. Här beskriver vi också studieresans genomförande och lärdomar på organisationsnivå.

Den andra delen visar tre olika fallbeskrivningar där observation av undervisning konkretiseras och problematiseras.

På organisationsnivå kan följande fyra insatser ses som framgångsfaktorer för de besökta skolornas mycket positiva resultat:

  1. Etablering av ett gemensamt mindset för barn och vuxnas lärande,
  2. Etablering av ett gemensamt förhållningssätt i språk- läs- och skrivundervisning,
  3. Investering i ett gediget skolbibliotek samt
  4. Begränsning av datoranvändning för tidig läs- och skrivutveckling.

På undervisningsnivå visar sig kanadensiska lärares yrkeskunnande inom tre övergripande områden:

  1. Lärares ämneskunskap har tydliga kopplingar till goda ämnesdidaktiska val
  2. Lärares metodkunskap har större fokus på process än produkt samt
  3. Lärares socioemotionella kunskap har bidragit till ett dynamiskt mindset.
miljö inomhus

Klassrumsmiljö i Kelowna, Kanada.

konferens

Adrienne Gear, vid PITA-konferens i Whistler, Kanada. "If you are teaching and not learning, you are not teaching"

teckning

Vi kände oss välkomna till Kanada.

Den övergripande slutsatsen är att lärarskickligheten bestod i att balansera dessa tre delar i praktisk handling i undervisningen. Från huvudmannanivå rekommenderas nu skolor att starta ett nära samarbete med Munka-Ljungby skolområde. Genom att bli en partnerskola kan flera skolor nå framgång med barn och elevers språk- läs- och skrivutveckling.

Vi som skrivit denna rapport, önskar alla läsare en intressant och lärorik läsning och uppmanar er att tänka som Pippi Långstrump: ”Detta har jag aldrig provat tidigare så det klarar jag helt säkert.”

Kontakt

Petra Johnsson Jähnke petra.johnssonjahnke@engelholm.se
Ann-Christine (Anki) Wennergren ann-christine.wennergren@engelholm.se

Vi hoppas på positivt gensvar och nyfikna, intresserade frågor.

gruppbild
Vi som besökte skolorna tillsammans med Adrienne Gear. Fr vänster; Petra Johnsson Jähnke (rektor), Marie Löfström (lärare f-3), Sara Svensson Billqvist (lärare 4-6), Cecilia Larsson (bitr rektor), Frida Svedenfors (lärare f-3), Camilla Ekendahl (lärare f-3), Adrienne Gear (lärarutbildare, författare), Malin Olofsson (speciallärare), Anki Wennergren (forskare, vetenskaplig ledare), Lovisa Lindgren (lärare 7-9).