Uppstart av ”Didaktisk utvecklingsdialog i förskolan” med fyra kommuner och fem lärosäten

Nu är forsknings- och utvecklingsprojektet Didaktisk utvecklingsdialog i förskolan igång. Deltagarna är förskollärare och forskare från olika kommuner och lärosäten. Jaana Nehez beskriver här projektets olika delar.

Den 11 augusti gick startskottet för forsknings- och utvecklingsprojektet Didaktisk utvecklingsdialog i förskolan. I projektet deltar förskollärare från Helsingborg, Mölndal, Piteå och Gotland samt forskare från Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad, Luleå Tekniska universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Projektet ska leda till en bok där 13 förskollärare beskriver didaktiska dilemman från sin undervisning. Forskare och andra förskollärare kommer att kommentera varje dilemma i en dialog.

Jaana Nehez, Carl Bolin, Therese Jendestig, Karim Hamza, Mikaela Strand och Maria Thelin.
Jaana Nehez, Carl Bolin, Therese Jendestig, Karim Hamza, Mikaela Strand och Maria Thelin.

– Min förhoppning med projektet är att förskolans komplexa verksamhet synliggörs i en bok där våra erfarenheter lyfts i olika didaktiska dilemman. Det kommer bli oerhört intressant att få våra konkreta dilemman belysta av både forskare och kollegor runt om i Sverige. Min förhoppning är att man kommer nyttja boken ute i verksamheterna för att öka kvaliteten och medvetenheten kring vår undervisning, säger Therése Jendestig, Åhusgatans förskola.

– Jag håller med Therése i hennes tankar kring att synliggöra den komplexa verksamheten i förskolan samtidigt som jag hoppas att de didaktiska dilemman som kommer finnas i boken bidrar till att utveckla förskolans utbildning runt om i landet. Att de öppnar upp för flera didaktiska diskussioner och dialoger både på förskolor men också inom olika utbildningar. För mig personligen hoppas jag att forskarna och de andra kommentatorerna bidrar till att öka min medvetenhet kring mitt didaktiska dilemma så att jag får fler tankar och vinklar att arbeta vidare med eftersom det dilemma som jag har valt är något som ständigt utmanar mig i min undervisning, säger Mikaela Strand, förskollärare på Arenans idrottsförskola.

Även Maria Thelin, ateljerista på Trädgårdens förskola, hoppas att just komplexiteten i förskolan kommer fram i och med boken.

– Min förhoppning är att det blir varierade fallbeskrivningar så komplexiteteten i förskola synliggörs. Jag hoppas att forskarnas inlägg kan berika med nya sätt att se på hur undervisningen kan förbättras och ge stöd i praktiken. Jag hoppas också att det kan bli ett underlag för diskussioner kring didaktiska frågor i förskolan.

Vad är Didaktisk utvecklingsdialog i förskolan?

 • ett sätt att synliggöra beprövad erfarenhet
 • ett möte mellan aktionsforskning och undervisning i förskolan
 • en metod för att utveckla undervisning, och kunskaper om undervisning, i dialog mellan praktik och forskning
 • ett sätt att dokumentera och publicera utvecklingsarbete i bokform.

Grundtankarna bakom Didaktisk utvecklingsdialog i förskolan

 • dialog mellan konkret praktik och beprövad erfarenhet samt forskning.
 • dialogen börjar och slutar i praktiken (verksamheten i förskolan), vilket innebär att förskolläraren som delar sina erfarenheter från praktiken har både första och sista ordet
 • ny kunskap produceras genom dialogen

Genomförande av Didaktisk utvecklingsdialog i förskolan

Projektet pågår under läsåret 2022–2023.

 • Utgångspunkten för dialogen är ett konkret fall eller dilemma som förskolläraren tillsammans med sina närmaste kollegor identifierat i sin egen praktik.
 • Förskolläraren formulerar dilemmat i skrift – en reflektion över hur dilemmat ser ut och hur förskolläraren har hanterat det.
 • Tre experter, kollegor och forskare, från olika områden kommenterar dilemmat i skrift.
 • En moderator (kapitelredaktör) skriver en sammanfattning av dialogen så långt (fallet och de tre kommentarerna).
 • Förskolläraren skriver en avslutande reflektion över vad som framkommit genom dialogen, och vilken relevans detta har för fortsatt undervisningspraktik.
 • Varje fall med kommentarer, sammanfattning och avslutande reflektion blir ett kapitel till en bok. Boken kommer att publiceras på Studentlitteratur.

Tidigare böcker som publicerats utifrån liknande projekt är:

Almqvist, J., Hamza, K., & Olin, A. (red.). (2017). Undersöka och utveckla undervisning: Professionell utveckling för lärare. Lund: Studentlitteratur.

Olin, A., Almqvist, J., Hamza, K., & Gyllander Torkildsen, L. (red.). (2019). Didaktisk utvecklingsdialog: Lärares och skolledares professionella utveckling. Lund: Studentlitteratur.