Vilka effekter ger det kollegiala lärandet?

Idag ägnar skolor hundratals timmar åt aktiviteter som går under benämningen kollegialt lärande, många gånger med tron att nya insatser i undervisningen ska leda till direkta effekter för eleverna. I själva verket tar vi sällan reda på om det verkligen blev så.

Jaana Nehez är doktor i pedagogiskt arbete och lektor i Helsingborgs stad. Ann-Christine Wennergren är docent i pedagogik samt vetenskaplig ledare i Ängelholms kommun. De båda är författare och redaktörer för rapporten Drivkraft för kollegialt lärande som redogör för ett projekt om organisering av kollegialt lärande som baseras på elevers behov, observationer och samarbete med kollegor.

I rapportens inledning skriver författarna om hur kollegialt lärande riskerar att bli en aktivitetsfälla som slukar resurser och hur det har blivit ett modeord som kan betyda allt från strukturerade samtal med samtalsledare och observationsunderlag, till samtal med en informell prägel helt utan systematik. De visar som exempel på jämförelsen med begreppet ”kejsarens nya kläder” där frågan blir om tiden vi lägger ner på det kollegiala lärandet står i proportion till eventuella vinster för eleverna. En rad forskare betonar att det krävs högre vetenskapliga krav på de aktiviteter som pågår i det kollegiala lärandet.

Kanske handlar det i grund och botten om vilken kunskapsutveckling man vill åstadkomma, kunskap om framgångsrik undervisning eller kunskap i handling som visar sig i undervisning och elevers kunskapsutveckling.

Den gemensamma nämnaren i projekten är att de medverkande lärarna använder gemensamma redskap för sitt kollegiala lärande, ibland på lite olika sätt.

Redskap för kollegialt lärande

Det är en stor utmaning att organisera för skolframgång och det krävs ofta en kulturförändring för att det kollegiala lärandet ska få en önskvärd effekt för elevers lärande. I skolors utvecklingsorganisation axlar ofta förstelärarna ett fördelat ledarskap genom att tillsammans med rektor, organisera och leda det kollegiala lärandet.

Att leda kollegor i en sådan kulturförändring kräver kompetens och framgångsrika ledare för kollegialt lärande äger många redskap. Det finns en hel repertoar av redskap och det är först när dessa redskap blir en kollektiv angelägenhet som de fungerar fullt ut.

I det här fallet innebar samarbetet mellan författare och projektdeltagare en investering för att utöka lärarnas redskapslåda för kollegialt lärande. I projekten användes fyra övergripande redskap.

Ett bakomliggande syfte i projekten var att undersöka om digitala observationsunderlag kunde bidra till någon form av mervärde i det kollegiala lärandet. Redskapet MOSO, Mentoring observation software, hade tidigare använts framgångsrikt för att skapa observationsunderlag till handledningssamtal med lärarstudenter. Frågan var om redskapet kunde ge lika tydliga mervärden för erfarna lärares undervisning. För att vässa deltagandet i de kollegiala samtalen och för att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt kompletterades det digitala verktyget med kritiska vänner, responstrappan och praxistriangeln.

Genomgång av de olika redskapen

Ladda ner och läs hela rapporten Drivkraft för kollegialt lärande. Observationer med MOSO och kritiska vänner (2020) – Fem undersökningar om att göra skillnad för elever. (pdf) Ann-Christine Wennergren, Jaana Nehez.

I rapporten kan du läsa mer om de olika redskapen och hur de anpassades till varje projekts sammanhang. Rapporten har två delar och kan läsas i sin helhet, men varje del kan också läsas var för sig. Den första delen beskriver ett projekt med tre lärare från gymnasieskolor i tre olika kommuner och den andra delen beskriver ett projekt med två lärare från samma grundskola.