Bild och friluftsliv utvecklar fritidshemmet på Dalhemsskolan

bild och friluftsliv fritids 01

I mitt arbete på Dalhemsskolan kände jag att min behörighet i bild och idrott även kunde skapa ett sammanhang för eleverna på fritids och kompensera skolan. Jag berättade för min rektor att jag hade ett förslag om att jag inte skulle tillhöra någon fritidsavdelning utan att eleverna på våra tre fritidsavdelningar skulle få möjlighet att komma till mig i bildsalen och få undervisning i skapande verksamhet och vidare kunskaper om friluftsliv ute i vår skolskog.

Aktiviteterna har koppling till läroplanen på följande sätt:

  • utveckla fritidsverksamhetens aktiviteter kopplat till lärande med utgångspunkt i läroplanens mål och styrdokument
  • utveckla elevernas förmåga att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer – bild, färger och andra material för att förmedla olika budskap
  • utveckla elevernas förmåga att utforska och beskriva företeelser och samband i naturen, lek och friluftsliv – upptäcka naturens hälsobringande effekter
  • utveckla elevernas sociala förmåga – öppenhet, lättsamhet, samarbetsförmåga och förmåga att arbeta i grupp, kunna och våga uttrycka sin mening, flexibilitet och anpassningsförmåga
  • arbeta med att skapa mindre grupper – se, höra, bekräfta varje elev.

Vi erbjuder eleverna kompetens i ett sammanhang

Vi som har en fantastisk bildsal på skolan har en kanonmöjlighet att utnyttja detta även till eleverna under fritidshemmets verksamhet. Här finns allt material och alla verktyg och det är tillåtet att skapa på ett annat sätt än på fritidsavdelningen. Elevernas alster kan vara kvar och torka. Eftersom fritidsverksamheten ofta bedrivs i elevernas skolsalar får man där samla ihop material och plocka undan på ett annat sätt. Det kan innebära att eleverna på fritids inte får möjligheten att skapa i olika material och med olika verktyg för att personalen anser att det krävs för mycket för- och efterarbete. När det gäller undervisningen ute i friluftsliv blir det ett komplement till den fria leken som ofta förekommer på fritids utedagar. Jag som idrottslärare har kompetensen att förmedla lekar och aktiviteter ute på ett annat sätt.

Jag har bild två gånger i veckan och tar emot grupper med fritidselever från åk 1 till åk 4, cirka 12 elever/gång. En pedagog följer med fritidsgruppen som en extra hand i undervisningen.  Undervisningen i friluftsliv är ett tillfälle i veckan i vår skolskog med cirka 16 elever/gång och där följer oftast två pedagoger med.

Elevernas lärande

Eleverna tycker det är spännande att komma till bildsalen, vilket man annars inte har tillgång till förrän i åk 4.  De får en möjlighet att bekanta sig med på de olika verktygen och materialet. Det skapar en trygghet för eleverna och förkunskaper som bildläraren i åk 4 får tillgång till. Eleverna har redan en relation till mig eftersom jag har idrott med dem. Alla eleverna är delaktiga, de skapar och målar efter sin egen förmåga.

Vi lär oss om de primära grundfärgerna och hur vi blandar färgerna för att få sekundärfärgerna.

Jag tror att mina små bildgrupper bidrar till att eleverna känner att de kan ta det lugnt och inte stressas. När eleverna kommer in i bildsalen och ser materialet som jag ställt fram vill de genast börja och frågar – vad ska vi göra idag? Jag berättar och de börjar genast. Eftersom vi har temat färg och rörelse denna termin på fritids undervisar jag i färglära. Vi diskuterar de primära grundfärgerna och hur vi blandar dessa för att få sekundärfärgerna. Eleverna får prova sig fram och lära sig vad som händer när färgerna blandas. Utmaningarna är att eleverna har svårt att vänta på sin tur om de behöver vägledning. De är ivriga och ibland vill de måla snabbt för att bli färdiga och få göra nästa uppgift. Jag berättar om och om igen – vi har inte bråttom så ta det lugnt! När eleverna hittar lugnet småpratar de med varandra och jag får  möjlighet att fånga upp samtal som är väsentliga.

Eftersom eleverna hämtas och går hem på olika tider är ett problem att de hämtas mitt i undervisningen. Det kan vi undvika genom att vi planerar vilka som är med utifrån elevernas tider. I förlängningen kan vi erbjuda extra tid till de elever som har korta dagar på fritids att stanna längre för att kunna ta del av aktiviteten.

Undervisningen friluftsliv i skolskogen skapar förutsättningar för aktiviteter och lekar där alla elever är delaktiga och aktiviteterna skapar glädje och nyfikenhet hos eleverna. Vid aktiviteten naturbingo skapades diskussioner om allemansrätten och naturlivet. Eleverna var delaktiga och diskuterade med mig om deras upplevelse. Utmaningen var att vissa elever ville fortsätta att vara i skogen och leka. Möjligheten gavs såklart efter aktiviteten en liten stund! Det måste kanske finnas lite utrymme till fri lek vid varje friluftsaktivitet. Skogen skapar många möjligheter till upplevelse och träna elevernas motorik.

En viktig del av skolans verksamhet

Lena Cervin, biträdande rektor på Dalhemsskolan, poängterar att fritidshemmets verksamhet är en viktig del av skolans verksamhet. Hon menar att lek, rörelse och skapande arbete är betydelsefulla inslag i fritidshemmets verksamhet. Genom att Tina, som är behörig lärare i både idrott och bild, träffar eleverna i skolan på förmiddagen och på fritids på eftermiddagen vet hon hur hon ska planera verksamheten för att fördjupa, vidga och komplettera det eleverna har med sig från de båda ämnena in i fritidshemmets verksamhet. Både friluftsliv och skapande verksamhet ger möjlighet att bearbeta intryck, utveckla fantasi och kreativitet samt förmåga att samarbeta och kommunicera vilket är viktiga inslag i fritidshemmets verksamhet. När eleverna får pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéer i handling utvecklas kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin förmåga.

Processen

Arbetet är just nu igång med elevgrupper och tema. Efter varje lektion pratar jag med eleverna – vad har vi lärt oss idag? Det är väsentligt att få eleverna medvetna om varför vi har bild och friluftsliv och vad vi tränar. Detta är något jag gör med eleverna i idrott, men även i fritidshemmets verksamhet. Tränar den kommunikativa förmågan att samtala, diskutera, uttrycka egna åsikter, redogöra, formulera m.m

För att förmedla och synliggöra fritidsverksamheten för vårdnadshavare erbjuder vi ett drop- in där vi visar upp vårt gemensamma tema färg och rörelse i bildalster och foto. Eleverna gör  färdigt bilderna och skriver texter till. Vi avslutar temat med en utvärdering med eleverna och i arbetslaget veckan efter vårt drop- in. Vi följer upp och vidareutvecklar detta arbetssätt med en ny pedagogisk planering i vårens tema.

Reflektion

Jag ska utveckla fritidsverksamhetens aktiviteter kopplat till lärande med utgångspunkt i läroplanens syfte, mål och centrala innehåll. Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sina förmågor. Fritidshemmets verksamhet ska innehålla språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle, lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse. Vi har fått till en verksamhet på Dalhemsskolans fritids som skapar ett lärande i ett sammanhang med små grupper och tillgång till minst två pedagoger. Jag får förmånen att träffa alla elever i fritidsverksamheten. Jag får även möjligheten att förmedla mina kunskaper i bild och idrott både i skolan på förmiddagen och under fritidsverksamheten på eftermiddagen.

Gruppindelningarna av eleverna behöver ses över så att eleverna inte störs av hämtningar av syskon och föräldrar. Information till föräldrar om aktiviteten så att hämtningen kanske senareläggs är också något vi behöver bli bättre på.

Titta gärna in på FB Dalhemsskolans Fritidshem

Av: Tina Hansson, Fritidspedagog/lärare bild/Idrott på Dalhemsskolan