Fritidshem med fokus på barns lärande och utveckling

Fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan. Verksamheten ska med ett helhetsperspektiv stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Systematiskt kvalitetsarbete – en förutsättning

Förtrogenhet med uppdraget som formuleras i de nationella styrdokumenten är avgörande för att kunna arbeta med ett målstyrt pedagogiskt utvecklingsarbete. För att säkerställa undervisningens kvalitet ska verksamhetens resultat systematiskt och kontinuerligt analyseras och följas upp.

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar i förskolan, skolan och fritidshemmet ska kunna ge eleverna en likvärdig utbildning. Det blir samtidigt ett sätt att synliggöra hur verksamhetens resultat förhåller sig till de övergripande målen i läroplanen. För att utveckling mot uppsatta mål ska ske är det inte tillräckligt att endast planera olika spontana aktiviteter och sedan utvärdera dem var för sig.

Meningsfulla sammanhang

Behov förändras över tid och varje fritidshem har sin egen unika karaktär med möjligheter och utmaningar som måste ses ur ett långsiktigt perspektiv. Det är därför viktigt att planeringen av verksamheten utgår från en inventering av den aktuella elevgruppens behov och intressen. En variation av väl anpassade trygga lärmiljöer med möjligheter till rekreation, interaktion och lek med kamrater och med kunniga och intresserade vuxna har betydelse för barns utveckling.

Att förena god omsorg och pedagogisk verksamhet är en av hörnstenarna i fritidshemmets pedagogik. Det pedagogiska arbetet utgår från barns intressen och erfarenheter. Stor vikt läggs vid deltagande i sociala och meningsfulla sammanhang i syfte att främja barns allsidiga lärande och utveckling.

Intryck och uttryck

Betydelsefulla inslag i verksamheten är – lek, rörelse och skapande arbete. Genom detta ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla fantasi och kreativitet samt förmåga att samarbeta och kommunicera. När eleverna får pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéer i handling utvecklas kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin förmåga.

Det är lärare i fritidshem och fritidspedagoger som ansvarar för undervisningen i fritidshemmet och säkerställer att arbetet följer läroplanen. Fritidshemmet ska i sin verksamhet ta till vara elevernas kunskaper, intressen och önskemål. Elevernas eget inflytande i fritidshemmet är centralt. Undervisningen i fritidshemmet ger eleverna möjligheter att använda och ta del av många olika uttrycksformer. Skapande, rörelse och lek är väsentliga delar i lärandet.

Att utmana och stimulera i lek och lärande

Fritidshemmets aktiviteter ska utmana eleverna samt ge dem möjlighet att fördjupa och utvidga sina kunskaper och erfarenheter. Ett helhetsperspektiv på barns utveckling bygger på insikten att olika delar av barns utveckling och lärande hör ihop och påverkar varandra. Fritidshemmets metodik karaktäriseras av ett grupporienterat situationsstyrt, utforskande, laborativt och praktiskt förhållningssätt som också kan medverka till att skolans kunskapsmål uppnås.

Forskning visar att barn som tidigt vistas i stimulerande lärmiljöer med möjligheter till interaktion och lek med kamrater och med kunniga och intresserade vuxna, har större möjligheter att utvecklas och lära sig än barn som inte haft tillgång till dessa miljöer. Verksamheten ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och att lösa problem. Eleverna ska få pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.

Helheten

Pedagogik och omsorg kan integreras informellt och situationsstyrt i utbildningen. Lärande sker ständigt, inte enbart i arrangerade inlärningssituationer. Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet som kan främja allsidiga kontakter, en social gemenskap samt ge förutsättningar för rekreation och en meningsfull fritid. Genom leken ges eleverna möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla fantasi och kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera.

Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. I kommunikation omkring områden och företeelser som är aktuella för elevgruppen kan personalen utifrån ett medvetet förhållningssätt bidra till att stärka elevernas kunskaps- och språkutveckling i vardagliga sammanhang där eleverna är motiverade att förstå och att bli förstådda. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att använda matematik för att beskriva omvärlden och lösa vardagliga problem.

De olika uppdragen i fritidshemmet, förskoleklassen och skolan kan betraktas som en helhet, vilka tillsammans kan bidra till bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling och lärande.

/Referensgruppen fritidshem, genom Mikael Andersson, fritidspedagog Maria Parkskolan.