Varierade arbetssätt en nyckel i den tidiga matematikinlärningen

Om svårigheter med att utmana alla elever på deras nivå, om att hitta rätt aktiviteter och om vikten av en genomtänkt organisation. Två lärare reflekterar om och ger tips för att arbeta med den tidiga matematikinlärning.

Vi heter Pia Engström (1-6 lärare) och Malin Bengtsson (1-6 lärare och specialpedagog) och arbetar på Påarps skola. Vi har ett stort intresse för den tidiga matematikinlärningen och har under åren som lärare märkt att det är otroligt svårt att utmana alla elever på deras nivå. Ofta är det så att vi har stora elevgrupper med väldigt varierade kunskaper och förmågor. Det har därför blivit viktigt för oss att planera vår undervisning med varierade arbetssätt, i flera sammanhang och med uppgifter som möter eleverna på deras nivå där eleverna får stöttning i det matematiska ämnesspråket. Vi utgår bland annat från Ulla Öbergs tankegångar om att undervisningen i matematik måste involvera elever, vara relevant, ge eleven ansvar samt vara tankeväckande.

Det är också viktigt att få eleverna medvetna om att de kan se talen och inte behöver räkna. Då är det bra att göra aktiviteter där de delar upp tal, för att förbereda dem, att kunna räkna med en antalsgrupp i taget. De yngre barnen uppskattar om det finns en historia kring aktiviteten.

Här arbetar vi med positionssystemet utan att nämna namnen. Det viktiga är att placeringen av kuberna är avgörande för talets storlek. Här ser du också om någon elev använder sig av 0 i någon position.

Vilka tal kan man lägga med 7 kuber?

Det går att utmana med fler glasspinnar till de elever som har kommit längre i sin taluppfattning, respektive färre glasspinnar till de som behöver det. Samma uppgift men lätt att anpassa.

Det är av vikt att ha en genomtänkt organisation för att stödja och utveckla elevers lärande mot de matematiska målen och förmågorna. Allt från att själv, som pedagog, vara väl förberedd inför varje lektion, till att skapa många tillfällen för samtal om matematik och då använda både praktiskt och teoretiskt innehåll i grupp, i par och enskilt.