”Bli ditt bästa jag” ger bra resultat

”Bli ditt bästa jag” har som mål att göra fysisk aktivitet till en naturlig del av barnens vardag. Efter en utvärdering kan skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg konstatera att verksamheten har gett resultat på flera plan.

Barn som hoppar hage

”Bli ditt bästa jag” är ett samarbete mellan Elevhälsan och Fritid Helsingborg.

”Bli ditt bästa jag” startade som ett projekt på Bårslövs skola 2014, och har sedan dess spridit sig till ytterligare 16 skolor inom Helsingborgs stad. I dag är satsningen en del i den ordinarie verksamheten, och enligt en utvärdering som gjorts av skol- och fritidsförvaltningen har verksamheten haft god effekt på de deltagande skolorna.

”Bli ditt bästa jag” har tre huvudmål:

  • att fysisk aktivitet ska vara en naturlig del av elevens vardag
  • att förbättra elevens fysiska och psykiska hälsa, och öka medvetenheten om vad som påverkar hälsan
  • att skapa förutsättningar för arbetsro och måluppfyllelse i skolan.

Genom verksamheten erbjuds eleverna fysiskt aktiva rastverksamheter en till två gånger i veckan, i samarbete med fritidsledare från idrotts- och fritidsförvaltningen. Det kan röra sig om lekar, spel, dans och övningar som syftar till rörelse, gemenskap, socialisering och glädje. Ofta får också eleverna vara med och planera och leda rastaktiviteterna.

Aktiva raster ger bättre studiero

Och verksamheten, som främst riktar sig till elever i mellanstadiet, har gett resultat. Enligt utvärderingen upplever samtliga deltagande skolor att fler elever i dag har aktivare raster och att fler är ute under rasterna. Det syns också en större arbetsro i klassrummet, och pedagoger upplever att eleverna har fått mer energi.

Utvärderingen pekar även på att ”Bli ditt bästa jag” har lett till en ökad trygghet och mindre bråk och oroligheter på de deltagande skolorna. De aktivare rastaktiviteterna har också bidragit till att bryta isolering för elever som riskerar att hamna i utanförskap.

Arbetet för en aktiv rastverksamhet syns även på flera av de skolor som inte har deltagit i ”Bli ditt bästa jag”, bland annat i form av äventyrspedagogik.

Fler skolor vill delta

Sammanfattningsvis konstaterar skol- och fritidsförvaltningens analys att ”Bli ditt bästa jag” upplevs som positivt av samtliga skolor som har deltagit i projektet, och fler skolor har uttryckligen visat intresse för att delta.

En av de skolor som deltar i verksamheten är Wieselgrensskolan. Ett reportage med dem kan du läsa här: ”Bli ditt bästa jag” bygger självkänsla.


Matilda Ermeland, redaktör för Pedagogsajten