IT-tempen LIKA, för alla för att vi är olika!

Alla är olika men ändå LIKA! I Helsingborgs stads skolor är det beslutat att alla ska genomföra LIKA och ett av skälen är på sätt och vis att det ska bli mer lika, eller åtminstone att man ska få syn på olikheterna. 

Vad är Lika?

LIKA är Sveriges kommuner och landstings (SKL) självskattningsverktyg där tempen på digitaliseringen kan tas på verksamheter och lärare. Tanken är att LIKA konkretiserar och bryter ner komplexa begrepp och åskådliggör förutsättningar för att nå framåt i arbetet med digitaliseringen.

Verktyget riktar sig till alla våra skolformer på verksamhetsnivå och sedan vårterminen 2018 finns också en version för lärare i grund- och grundsärskola, samt gymnasie- och gymnasiesärskola.

LIKA har funnits i fem år och ungefär 90 procent av Sveriges kommuner har använt verktyget hittills. En del har gjort det till ett obligatoriskt verktyg, medan det på andra håll är upp till varje verksamhet om de vill använda det.

Gula LIKA – LIKA för ledning (verksamhetsnivå)
målgrupp: rektorer och förskolechefer

Oranga LiKA – LiKA för lärare (grundskola och gymnasium) 

Varför Lika?

Våren 2017 genomförde alla skolformer bland Helsingborgs stads skolor LIKA. Helsingborg var med från början när SKL startade upp LIKA som ett pilotprojekt 2014.

Tanken med självskattningsverktyget är att det ska göras vid upprepade tillfällen för att se vilken förflyttning som skett. När man gjort denna självskattning så genereras en sammanställning av svaren samt en handlingsplan med en rad förslag på aktiviteter utifrån vilka svar man angett.

Tanken är att ta hjälp av denna lista när prioriteringar görs när det gäller vilka insatser som ska arbetas med framöver. Alla rektorer och förskolechefer i Helsingborgs stads skolor har genomgått Skolverkets modul Leda digitalisering och ett av skälen till att alla ska göra Lika nu, är att se vilken förflyttning som skett och vad skolledare nu behöver stöd i.

Nästa steg

I april 2018 släpptes LiKA för lärare. Det har efterfrågats ett verktyg där varje lärare kan göra en självskattning utifrån hur den arbetar och frågorna knyter an till Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Tyvärr så finns det ännu ingen version för förskolan och fritids, men förhoppningsvis så kommer det.

Från och med höstterminen 2018 arbetar grund- och grundsärskola samt gymnasie- och gymnasiesärskola efter reviderade läroplaner och detta LiKA-verktyg är anpassat efter dessa. Ännu ett skäl till att använda Lika för att se var man befinner sig och få stöd i vad man behöver arbeta med.

Att tänka på för dig som lärare

Varför ska du som lärare genomföra LiKA? Gör du det för din egen skull eller för någon annans? Både och skulle jag säga. Du har möjlighet att få syn på vad du kan och hur du arbetar utifrån styrdokumenten när det gäller en digitaliserad skola.

Det kan vara ett sätt för dig att reflektera över ditt arbete, dina kollegors arbete och samtala kring detta. Det kan också vara ett stöd för din chef att se vad det behövs satsas på framöver.

För att någon annan än du själv ska kunna se dina svar och för att de anonymt ska kunna genereras på huvudmannanivå så behöver de publiceras. Det innebär att kommunen i fråga kan få en överblick över om det är några specifika områden som man ligger långt framme med, men också om det är några delar som det behövs ett mer generellt stöd kring.

Titta på filmen!

https://www.youtube.com/watch?v=VQsYI8-7pn4&feature=youtu.be

För dig i Helsingborgs stads skolor

Personal från Pedagogiskt center hjälper till i arbetet med LIKA. Det handlar om allt från ett praktiskt stöd kring det administrativa, workshopar med skolledare vid genomförandet av LIKA på verksamhetsnivå, uppföljning av självskattningen men även när det gäller stöd till verksamheterna utifrån de behov som framkommit när LIKA genomförts.


Karin Ollinen, kommunlicentiand i Helsingborg.